Erasmusplus SAAIC IUVENTA

    AKO ZÍSKAŤ GRANT

Výsledky výberu


Národná agentúra v priebehu výberovej procedúry nebude žiadateľov informovať o podaných projektoch. Výsledky výberovej procedúry budú zverejnené v časti Výsledky výberu po zasadnutí výberovej komisie najneskôr do termínu uvedenom v dokumente Kalendár pre Kľúčovú akciu1 a Kľúčovú akciu 2 na rok 2019. Národná agentúra bude následne informovať listom všetkých žiadateľov o výsledkoch výberovej procedúry 2019.

Oznamovacia povinnosť príjemcov grantov Erasmus+
Právnické osoby a fyzické osoby, ktoré prijali finančnú pomoc priamo z Európskej únie, sú povinné podľa § 20 ods. 8 zákona č. 523/2004 Z.z. predložiť oznámenie Ministerstvu financií Slovenskej republiky v termíne do 30 dní od jej prijatia. Oznamovacia povinnosť sa vzťahuje na právnické osoby a fyzické osoby, ktorým Európska komisia poskytla granty na projekty, ktoré podporujú záujmy Európskej únie alebo sa podieľajú na uplatňovaní programov alebo politík Európskej únie. Poskytované sú na základe uzatvorenej zmluvy s útvarmi Európskej komisie alebo s jej agentúrami najmä cez výzvy na predkladanie ponúk.

S účinnosťou od 1.6.2017 nahrádza papierový vzor tlačiva „Oznámenie o prijatí finančnej pomoci priamo z EÚ a nezaradenej do príjmov a výdavkov štátneho rozpočtu a o povinnosti vrátenia finančnej pomoci“ elektronický formulár, ktorý je zverejnený pod záložkou „Elektronické oznámenie o prijatí finančnej pomoci z EÚ“ v prostredí webového sídla Ministerstva financií Slovenskej republiky.


Výsledky výberu sú zoradené podľa referenčného čísla projektu.

„Ako uspela moja prihláška?“ - zadajte číslo projektu (napr. 2019-1-SK01-KA101-000999)

2019

2018

2017

2016

2015

2014