Erasmusplus SAAIC IUVENTA

    Budovanie kapacít vo vysokoškolskom vzdelávaní

Čo je to?

Vysokoškolské inštitúcie sa môžu zapojiť do projektov zameraných na budovanie kapacít vo vysokoškolskom vzdelávaní, ktoré spoločne realizujú konzorciá vysokých škôl z krajín programu a partnerských krajín. Oprávnené partnerské krajiny sa nachádzajú v niekoľkých regiónoch sveta. Sú to krajiny susediace s EÚ, Rusko, Latinská Amerika, Ázia, africké, karibské a tichomorské štáty.

Podporujú sa dva typy projektov:
  • Spoločné projekty – pomáhajú vysokoškolským inštitúciám v partnerských krajinách vytvárať, modernizovať a rozširovať nové kurikulá, učebné metódy a materiály, ako aj posilňovať inštitucionálne zabezpečovanie kvality a riadenie.
  • Štrukturálne projekty – rozvíjajú a reformujú vysokoškolské inštitúcie a systémy v partnerských krajinách, zvyšujú ich kvalitu a dosah, podporujú regionálnu spoluprácu a vzájomné zbližovanie.

Partnerské krajiny susediace s EÚ majú rozšírené možnosti realizovať mobilitu študentov a učiteľov z vysokých škôl, ktoré sú zapojené do projektov.

V rámci výziev Erasmus+ môžu byť inštitúcie z uvedených regiónov podávateľmi projektov.

Kto sa môže zapojiť?

Vysoké školy z krajín programu a z oprávnených partnerských krajín.

Informácie a kontakt

Akcie zamerané na spoluprácu s partnerskými krajinami vo vysokoškolskom vzdelávaní - budovanie kapacít a medzinárodná mobilita – sú financované z nástrojov EÚ na vonkajšiu spoluprácu, a preto sa otvárajú až od výzvy programu Erasmus+ na rok 2015.

Viac informácií nájdete na stránke Výkonnej agentúry pre vzdelávanie, audiovizuálny sektor a kultúru so sídlom v Bruseli.

Výzva 2019

Prihlášku na Výzvu 2019 podalo 840 projektov, z ktorých bolo vybraných 163 projektov, pričom 142 je spoločných a 21 štrukturálnych projektov. Zo Slovenska bola vybraná Žilinská univerzita v Žiline ako koordinátor projektu Advanced Centre for PhD Students and Young Researchers in Informatics. Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre a Slovenská technická univerzita v Bratislave boli vybrané ako partneri v dvoch projektoch. Na rezervnom zozname sa nachádza ďalších 19 projektov, v troch sú zapojené slovenské inštitúcie ako partneri. Zoznam všetkých projektov na budovanie kapacít vo vysokoškolskom vzdelávaní môžete nájsť tu.

Výzva 2020

Avizovaný termín podávania prihlášok: 5. február 2020
Rozpočet: 500 000 € až 1 000 000 € na jeden projekt v závislosti od typu projektu
Školské vzdelávanieOdborné vzdelávanie a prípravaVysokoškolské vzdelávanieVzdelávanie dospelýchMládež a športCentralizované akcie