Erasmusplus SAAIC IUVENTA

    Jean Monnet – Príležitosti pre politickú diskusiu a výmeny

Čo je to?

Cieľom akcií Jean Monnet je podpora excelentnosti vo výučbe a výskume v oblasti štúdia o Európskej únii na celom svete. Tieto akcie sa zameriavajú aj na podporu dialógu medzi akademickou sférou a tvorcami politík, najmä s cieľom posilnenia správy politík EÚ.

Štúdium o Európskej únii zahŕňa štúdium o Európe ako celku s osobitným dôrazom na európsky integračný proces z hľadiska jeho vnútorných aj vonkajších aspektov. Uvedená disciplína zahŕňa aj úlohu EÚ v globalizovanom svete a podporu aktívneho európskeho občianstva a dialógu medzi ľuďmi a kultúrami.

Aké sú ciele akcie?

Akcie Jean Monnet prinesú pozitívne a dlhotrvajúce účinky zapojeným účastníkom, podporujúcim organizáciám ako aj systémom politík, v rámci ktorých sa vytvárajú.

Cieľom Jean Monnet akcií je dosiahnutie týchto výsledkov:
  • zvýšená zamestnateľnosť a zlepšené pracovné vyhliadky pre mladých absolventov zahrnutím európskeho rozmeru do ich štúdia alebo posilnením tohto rozmeru v rámci štúdia,
  • zvýšený záujem o chápanie a zapájanie sa v rámci Európskej únie, ktorý vedie k aktívnejšiemu občianstvu,
  • podpora mladých výskumníkov (t. j. osôb, ktorí získali titul PhD. za posledných päť rokov) a profesorov, ktorí chcú vykonávať výskum a výučbu v oblastí tém týkajúcich sa EÚ,
  • rozšírené príležitosti pre akademických pracovníkov z hľadiska profesionálneho a kariérneho rozvoja.
  • lepšia schopnosť vyučovať a skúmať záležitosti týkajúce sa EÚ: skvalitnené alebo inovatívne učebné plány, lepšia schopnosť prilákať vynikajúcich študentov, posilnená spolupráca s partnermi z iných krajín, zvýšené prideľovanie finančných zdrojov na výučbu a výskum tém týkajúcich sa EÚ v rámci inštitúcie,
  • spolupráca medzi inštitúciami, modernejšie, dynamickejšie, angažovanejšie a profesionálnejšie prostredie vnútri organizácie: podpora profesionálneho rozvoja mladých výskumníkov a profesorov, pripravenosť integrovať osvedčené postupy a nové témy týkajúce sa EÚ do didaktických programov a iniciatív, otvorené synergie s inými organizáciami.
Jean Monnet z dlhodobého hľadiska podporí propagáciu a diverzifikáciu štúdia o EÚ vo svete a posilní a rozšíri účasť pracovníkov viacerých fakúlt a oddelení na výučbe a výskume, ktorý sa týka Európskej únie.

Výzva 2019

Vo Výzve 2019 bolo podaných 1333 prihlášok, z ktorých bolo vybraných 285 aktivít Jean Monnet, pričom bolo schválených 93 modulov, 74 katedier, 29 centier excelentnosti, 10 združení, 21 sietí a 58 projektov Jean Monnet. Za Slovensko bolo vybraných 9 úspešných aktivít Jean Monnet: Univerzita Komenského v Bratislave má schválené 3 moduly, 2 katedry a 1 sieť, Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici uspela s jedným modulom, Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre má schválené centrum excelentnosti a Jean Monnet pre združenia bol udelený Asociacií agrárnych a environmentálnych právnikov. Na rezervnom zozname sa nachádza ďalších 13 projektov. Zoznam všetkých schválených Jean Monnet aktivít môžete nájsť tu.

Výzva 2020

Avizovaný termín podávania prihlášok: 20. február 2020
Rozpočet: 30 000 € až 300 000 € na jeden projekt v závislosti od typu projektu
Školské vzdelávanieOdborné vzdelávanie a prípravaVysokoškolské vzdelávanieVzdelávanie dospelýchMládež a športCentralizované akcie