Erasmusplus SAAIC IUVENTA

    Jean Monnet – Príležitosti pre politickú diskusiu a výmeny

Čo je to?

Cieľom akcií Jean Monnet je podpora excelentnosti vo výučbe a výskume v oblasti štúdia o Európskej únii na celom svete. Tieto akcie sa zameriavajú aj na podporu dialógu medzi akademickou sférou a tvorcami politík, najmä s cieľom posilnenia správy politík EÚ.

Štúdium o Európskej únii zahŕňa štúdium o Európe ako celku s osobitným dôrazom na európsky integračný proces z hľadiska jeho vnútorných aj vonkajších aspektov. Uvedená disciplína zahŕňa aj úlohu EÚ v globalizovanom svete a podporu aktívneho európskeho občianstva a dialógu medzi ľuďmi a kultúrami.

Aké sú ciele akcie?

Akcie Jean Monnet prinesú pozitívne a dlhotrvajúce účinky zapojeným účastníkom, podporujúcim organizáciám ako aj systémom politík, v rámci ktorých sa vytvárajú.

Cieľom Jean Monnet akcií je dosiahnutie týchto výsledkov:
  • zvýšená zamestnateľnosť a zlepšené pracovné vyhliadky pre mladých absolventov zahrnutím európskeho rozmeru do ich štúdia alebo posilnením tohto rozmeru v rámci štúdia,
  • zvýšený záujem o chápanie a zapájanie sa v rámci Európskej únie, ktorý vedie k aktívnejšiemu občianstvu,
  • podpora mladých výskumníkov (t. j. osôb, ktorí získali titul PhD. za posledných päť rokov) a profesorov, ktorí chcú vykonávať výskum a výučbu v oblastí tém týkajúcich sa EÚ,
  • rozšírené príležitosti pre akademických pracovníkov z hľadiska profesionálneho a kariérneho rozvoja.
  • lepšia schopnosť vyučovať a skúmať záležitosti týkajúce sa EÚ: skvalitnené alebo inovatívne učebné plány, lepšia schopnosť prilákať vynikajúcich študentov, posilnená spolupráca s partnermi z iných krajín, zvýšené prideľovanie finančných zdrojov na výučbu a výskum tém týkajúcich sa EÚ v rámci inštitúcie,
  • spolupráca medzi inštitúciami, modernejšie, dynamickejšie, angažovanejšie a profesionálnejšie prostredie vnútri organizácie: podpora profesionálneho rozvoja mladých výskumníkov a profesorov, pripravenosť integrovať osvedčené postupy a nové témy týkajúce sa EÚ do didaktických programov a iniciatív, otvorené synergie s inými organizáciami.
Jean Monnet z dlhodobého hľadiska podporí propagáciu a diverzifikáciu štúdia o EÚ vo svete a posilní a rozšíri účasť pracovníkov viacerých fakúlt a oddelení na výučbe a výskume, ktorý sa týka Európskej únie.

Výsledky Výzvy 2019

Vo Výzve 2019 bolo podaných 1333 prihlášok, z ktorých bolo vybraných 285 aktivít Jean Monnet, pričom bolo schválených 93 modulov, 74 katedier, 29 centier excelentnosti, 10 združení, 21 sietí a 58 projektov Jean Monnet. Za Slovensko bolo vybraných 9 úspešných aktivít Jean Monnet: Univerzita Komenského v Bratislave má schválené 3 moduly, 2 katedry a 1 sieť, Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici uspela s jedným modulom, Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre má schválené centrum excelentnosti a Jean Monnet pre združenia bol udelený Asociacií agrárnych a environmentálnych právnikov. Na rezervnom zozname sa nachádza ďalších 13 projektov. Zoznam všetkých schválených Jean Monnet aktivít môžete nájsť tu.

Výzva 2020

Výzva je zverejnená na webe Výkonnej agentúry. Termín podávania prihlášok: 20. február 2020.
Rozpočet: 30 000 € až 300 000 € na jeden projekt v závislosti od typu projektu, celkový rozpočet 18 miliónov €.
Školské vzdelávanieOdborné vzdelávanie a prípravaVysokoškolské vzdelávanieVzdelávanie dospelýchMládež a športCentralizované akcie