Erasmusplus SAAIC IUVENTA

    Európske univerzity

Čo je to?

Európske univerzity sú iniciatívou Európskej komisie, ktorej víziou je vytvorenie sietí univerzít v celej EÚ vytvorených zdola nahor. Účelom je umožniť študentom získať akademický titul kombinovaním štúdií v niekoľkých krajinách EÚ a tak prispieť ku konkurencieschopnosti európskych univerzít vo svete.

Prvotná myšlienka európskych univerzít bola prezentovaná v 2017 vystúpením prezidenta Emmanuela Macrona na pôde univerzity v Sorbonne, diskutovaná na Sociálnom summite v Gothenburgu a napokon potvrdená aj závermi Rady v decembri 2017: (Európske univerzity) „môžu hrať úlohu vlajkovej lode pri vytváraní Európskeho vzdelávacieho priestoru.

Návrh bol akademickým svetom pozitívne prijatý a diskusie o tejto iniciatíve odvtedy živo prebiehali na všetkých platformách a postupne sa konkretizoval jej formát.

Plán Európskej komisie je, že do roku 2024 vznikne na území EÚ približne 20 európskych univerzít v podobe aliancií. Dosiahnutie tohto cieľa si vyžaduje kvalitatívny skok v spolupráci medzi všetkými typmi inštitúcií vysokoškolského vzdelávania zo všetkých regiónov v Európe a na všetkých úrovniach organizácie, naprieč všetkými oblasťami činnosti od učenia a vzdelávania po výskum a inovácie.

Čo sú Európske univerzity

 • Sú to aliancie vybraných partnerov zastupujúcich geograficky vyvážené rôzne typy inštitúcií vysokoškolského vzdelávania.
 • Sú založené na zdieľaní spoločných dlhodobých stratégií zameraných na udržateľnosť a spoločné európske hodnoty.
 • Ponúkajú kurikulá orientované na študenta a spoločne poskytované v rámci medzinárodného kampusu.
 • Využívajú prístup založený na výzvach, kedy interdisciplinárne tímy zložené zo študentov, akademikov a ostatných partnerov spolupracujú na riešení najväčších výziev, ktorým čelí súčasná Európa.

Ciele

Európske univerzity majú ambiciózny mandát zameraný na dosiahnutie dvoch nasledovných cieľov:
 • presadzovanie spoločných európskych hodnôt a posilnenej európskej identity spájaním novej generácie Európanov, ktorí budú schopní spolupracovať a pracovať v rámci rôznych európskych a globálnych kultúr, v rôznych jazykoch a v zahraničí, v rôznych sektoroch a akademických disciplínach;
 • dosiahnuť výrazný pokrok v kvalite, výkone, atraktivite a medzinárodnej konkurencieschopnosti európskych inštitúcií vysokoškolského vzdelávania a prínos do európskej vedomostnej ekonomiky, pracovnej ponuky, kultúry a sociálneho zabezpečenia najlepším využitím inovatívnych pedagogických prístupov.

Očakávané dopady

Pojem „univerzity“ sa chápe v širšom význame - zahŕňa všetky typy inštitúcií vysokoškolského vzdelávania. Iniciatíva európskych univerzít reaguje na dlhodobú víziu a v tomto kontexte sa očakáva, že „európske univerzity“ zrealizujú do 2025 nasledovné kľúčové prvky:
 • Koordinovaná, integrovaná, dlhodobá spoločná stratégia pre vzdelávanie s prepojeniami na výskum, inovácie a spoločnosť ako celok tam, kde je to možné.

 • Európsky vysokoškolský medziuniverzitný kampus, v ktorom:
  • študenti, doktorandskí kandidáti a zamestnanci sa môžu pohybovať bezproblémovo (fyzicky aj virtuálne) s cieľom študovať, školiť, učiť, robiť výskum, pracovať alebo poskytovať služby v ktorejkoľvek partnerskej inštitúcii;
  • je mobilita začlenená na všetkých úrovniach štúdia. Aspoň 50 % študentov v rámci aliancie musí mať prospech z takejto mobility, či už je fyzická, virtuálna, alebo zmiešaná;
  • nové spoločné a pružné učebné plány zavádzajú inovatívne pedagogické postupy vrátane používania najnovších digitálnych technológií;
  • praktické a/alebo pracovné skúsenosti poskytujú externí mentori na podporu podnikateľského myslenia a vytvorenia občianskej angažovanosti;
  • všetci študenti odrážajú rozmanitosť populácie (z hľadiska spoločenského, hospodárskeho a kultúrneho aspektu). Zaručuje sa prístup, účasť a absolvovanie štúdií nedostatočne zastúpených a znevýhodnených skupín.

 • Európske tímy pozostávajúce zo študentov a akademických pracovníkov, ktoré vytvárajú poznatky pozostávajúce zo študentov a akademických pracovníkov, podľa možnosti spolu s výskumníkmi, podnikmi, regionálnymi aktérmi a aktérmi občianskej spoločnosti závisiac od celkovej stratégie a vízie aliancie, reagujú spoločne na spoločenské a ďalšie výzvy podľa svojho výberu;

 • Dodržiavanie cieľov politiky európskeho vzdelávacieho priestoru:
  • viacjazyčnosť,
  • automatické uznanie akademických kvalifikácií a vzdelávacích období v zahraničí poskytovaných účastníckymi inštitúciami vysokoškolského vzdelávania v rámci aliancie,
  • používanie európskeho študentského preukazu po uvedení do plnej prevádzky,
  • kľúčové záväzky bolonského procesu (zabezpečenie kvality, uznanie a kde je to možné trojstupňová štruktúra titulov).

Technické aspekty vytvorenia Európskych univerzít

 • Nadnárodná aliancia (konzorcium) bude vytvorená minimálne z 3 inštitúcii vysokoškolského vzdelávania z 3 krajín programu. Neexistuje stanovenie maximálneho počtu partnerov, no odporúčaný optimálny počet je 4 – 6 inštitúcií;
 • Existuje možnosť zapojenia aj menších súčastí univerzity (fakulty, katedry, centrá a pod.);
 • Projekt bude trvať 3 roky;
 • Rozpočet pre jednu európsku univerzitu bude 5 mil. EUR (celkový rozpočet vo Výzve 2020 120 mil. EUR);
 • Grant bude pokrývať maximálne 80% nákladov na oprávenené aktivity;
 • Dlhodobé mobility bude možné financovať cez Kľúčovú akciu 1 – vzdelávacia mobilita jednotlivcov (KA103);
 • Na pridelenie grantu je nevyhnutné získať minimálne 70 bodov zo 100 v jednotlivých kategóriách kritérií:
  • relevantnosť návrhu,
  • geografická rovnováha,
  • kvalita návrhu a realizácie,
  • kvalita mechanizmov spolupráce aliancie,
  • udržateľnosť a šírenie.

Viac informácii

Užitočné odkazy

Výsledky Výzvy 2019

Výzva 2019 je uzatvorená. Zapojilo sa 300 vysokoškolských inštitúcii zo štátov Európskej únie a celkovo bolo podaných 54 prihlášok. Úspešnosť predložených žiadostí bola 31%. Ďalšie informácie sú v tlačovej správe.

Podporené aliancie z Výzvy 2019

Dňa 26. júna 2019 boli na tlačovej konferencii eurokomisárom Tiborom Navracsicsom vyhlásené výsledky výberu pre projekty Európskych univerzít z Výzvy 2019. Prihlášky sa podávali do 28. februára 2019 a zapojilo sa 300 vysokoškolských inštitúcii zo štátov Európskej únie. Celkovo bolo podaných 54 prihlášok, ktoré prešli hodnotením expertov z radov rektorov, profesorov aj výskumníkov. Z pôvodného rozpočtu 30 miliónov eur sa nakoniec podarilo na podporu Európskych univerzít vyčleniť až 85 miliónov eur a vybraných bolo 17 prihlášok, v ktorých figuruje 114 vysokoškolských inštitúcii z 24 členských štátov EÚ. Každá aliancia univerzít získala grant vo výške 5 miliónov eur na trojročný projekt, ktorý má za cieľ vytvorenie spoločného vzdelávacieho priestoru, kde sa študenti, doktorandi, zamestnanci a výskumní pracovníci môžu bezproblémovo pohybovať za účelom štúdia, školenia, výučby alebo výskumu.

Zoznam podporených univerzít
Informačné listy schválených Európskych univerzít z Výzvy 2019

Výzva 2020

Výzva 2020 na podávanie prihlášok je otvorená. Predpokladaný rozpočet je stanovený na 120 miliónov eur, z ktorých sa plánuje podporiť 24 aliancií Európskych univerzít. Termín na predkladanie prihlášok je 26. február 2020 do 17:00 SEČ. Prihlášky sa podávajú na portáli Funding & tender opportunities. Verejné vysoké školy, ktoré plánujú podať prihlášku na Európske univerzity môžu využiť aj výzvu MŠVVaŠ SR o finančnú dotáciu k plánovaniu prihlášky. Viac informácii o výzve je zverejnených nižšie.

Národná výzva na podporu zapojenia verejných vysokých škôl

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR zverejnilo Výzvu na podporu zapojenia verejných vysokých škôl do iniciatívy Európskych univerzít. Maximálna výška žiadaného príspevku na jednu VŠ je 30 000 eur. Financie majú slúžiť na úhradu nákladov VŠ k príprave prihlášky na Európske univerzity, napr. cestovné náklady zamestnancov, organizáciu pracovných stretnutí, prekladateľské služby, odmenu zamestnancov a pod. Z dotácie je možné refundovať náklady VŠ, ktoré vznikli po 1. júni 2019 a uhrádzať je možné náklady do termínu na podanie žiadosti o grant v rámci podpory iniciatívy Európskych univerzít, t. j. do 26. februára 2020.
Termín na predloženie žiadosti je 26. 11. 2019 elektronicky aj poštou na MŠVVaŠ SR. Viac infomácií a žiadosť nájdete na stránke MŠVVaŠ SR.

Kontakt

Kontaktná osoba v SAAIC: Veronika Haberlandová, veronika.haberlandova@saaic.sk
Školské vzdelávanieOdborné vzdelávanie a prípravaVysokoškolské vzdelávanieVzdelávanie dospelýchMládež a športCentralizované akcie