Erasmusplus SAAIC IUVENTA

    Európske univerzity

Čo je to?

Európske univerzity sú iniciatívou Európskej komisie, ktorej víziou je vytvorenie sietí univerzít v celej EÚ vytvorených zdola nahor. Účelom je umožniť študentom získať akademický titul kombinovaním štúdií v niekoľkých krajinách EÚ a tak prispieť ku konkurencieschopnosti európskych univerzít vo svete.

Prvotná myšlienka európskych univerzít bola prezentovaná v 2017 vystúpením prezidenta Emmanuela Macrona na pôde univerzity v Sorbonne, diskutovaná na Sociálnom summite v Gothenburgu a napokon potvrdená aj závermi Rady v decembri 2017: (Európske univerzity) „môžu hrať úlohu vlajkovej lode pri vytváraní Európskeho vzdelávacieho priestoru.

Návrh bol akademickým svetom pozitívne prijatý a diskusie o tejto iniciatíve odvtedy živo prebiehali na všetkých platformách a postupne sa konkretizoval jej formát.

Plán Európskej komisie je, že do roku 2024 vznikne na území EÚ približne 20 európskych univerzít v podobe aliancií. Dosiahnutie tohto cieľa si vyžaduje kvalitatívny skok v spolupráci medzi všetkými typmi inštitúcií vysokoškolského vzdelávania zo všetkých regiónov v Európe a na všetkých úrovniach organizácie, naprieč všetkými oblasťami činnosti od učenia a vzdelávania po výskum a inovácie.

Čo sú Európske univerzity

 • Sú to aliancie vybraných partnerov zastupujúcich geograficky vyvážené rôzne typy inštitúcií vysokoškolského vzdelávania.
 • Sú založené na zdieľaní spoločných dlhodobých stratégií zameraných na udržateľnosť a spoločné európske hodnoty.
 • Ponúkajú kurikulá orientované na študenta a spoločne poskytované v rámci medzinárodného kampusu.
 • Využívajú prístup založený na výzvach, kedy interdisciplinárne tímy zložené zo študentov, akademikov a ostatných partnerov spolupracujú na riešení najväčších výziev, ktorým čelí súčasná Európa.

Ciele

Európske univerzity majú ambiciózny mandát zameraný na dosiahnutie dvoch nasledovných cieľov:
 • presadzovanie spoločných európskych hodnôt a posilnenej európskej identity spájaním novej generácie Európanov, ktorí budú schopní spolupracovať a pracovať v rámci rôznych európskych a globálnych kultúr, v rôznych jazykoch a v zahraničí, v rôznych sektoroch a akademických disciplínach;
 • dosiahnuť výrazný pokrok v kvalite, výkone, atraktivite a medzinárodnej konkurencieschopnosti európskych inštitúcií vysokoškolského vzdelávania a prínos do európskej vedomostnej ekonomiky, pracovnej ponuky, kultúry a sociálneho zabezpečenia najlepším využitím inovatívnych pedagogických prístupov.

Očakávané dopady

Pojem „univerzity“ sa chápe v širšom význame - zahŕňa všetky typy inštitúcií vysokoškolského vzdelávania. Iniciatíva európskych univerzít reaguje na dlhodobú víziu a v tomto kontexte sa očakáva, že „európske univerzity“ zrealizujú do 2025 nasledovné kľúčové prvky:
 • Koordinovaná, integrovaná, dlhodobá spoločná stratégia pre vzdelávanie s prepojeniami na výskum, inovácie a spoločnosť ako celok tam, kde je to možné.

 • Európsky vysokoškolský medziuniverzitný kampus, v ktorom:
  • študenti, doktorandskí kandidáti a zamestnanci sa môžu pohybovať bezproblémovo (fyzicky aj virtuálne) s cieľom študovať, školiť, učiť, robiť výskum, pracovať alebo poskytovať služby v ktorejkoľvek partnerskej inštitúcii;
  • je mobilita začlenená na všetkých úrovniach štúdia. Aspoň 50 % študentov v rámci aliancie musí mať prospech z takejto mobility, či už je fyzická, virtuálna, alebo zmiešaná;
  • nové spoločné a pružné učebné plány zavádzajú inovatívne pedagogické postupy vrátane používania najnovších digitálnych technológií;
  • praktické a/alebo pracovné skúsenosti poskytujú externí mentori na podporu podnikateľského myslenia a vytvorenia občianskej angažovanosti;
  • všetci študenti odrážajú rozmanitosť populácie (z hľadiska spoločenského, hospodárskeho a kultúrneho aspektu). Zaručuje sa prístup, účasť a absolvovanie štúdií nedostatočne zastúpených a znevýhodnených skupín.

 • Európske tímy pozostávajúce zo študentov a akademických pracovníkov, ktoré vytvárajú poznatky pozostávajúce zo študentov a akademických pracovníkov, podľa možnosti spolu s výskumníkmi, podnikmi, regionálnymi aktérmi a aktérmi občianskej spoločnosti závisiac od celkovej stratégie a vízie aliancie, reagujú spoločne na spoločenské a ďalšie výzvy podľa svojho výberu;

 • Dodržiavanie cieľov politiky európskeho vzdelávacieho priestoru:
  • viacjazyčnosť,
  • automatické uznanie akademických kvalifikácií a vzdelávacích období v zahraničí poskytovaných účastníckymi inštitúciami vysokoškolského vzdelávania v rámci aliancie,
  • používanie európskeho študentského preukazu po uvedení do plnej prevádzky,
  • kľúčové záväzky bolonského procesu (zabezpečenie kvality, uznanie a kde je to možné trojstupňová štruktúra titulov).

Technické aspekty vytvorenia Európskych univerzít

 • Nadnárodná aliancia (konzorcium) bude vytvorená minimálne z 3 inštitúcii vysokoškolského vzdelávania z 3 krajín programu. Neexistuje stanovenie maximálneho počtu partnerov, no odporúčaný optimálny počet je 4 – 6 inštitúcií;
 • Existuje možnosť zapojenia aj menších súčastí univerzity (fakulty, katedry, centrá a pod.);
 • Budú publikované 2 výzvy, a to na rok 2019 a na rok 2020;
 • Projekt bude trvať 3 roky;
 • Rozpočet pre jednu európsku univerzitu bude 5 mil. EUR (celkový rozpočet 30 mil. EUR);
 • Grant bude pokrývať maximálne 80% nákladov na oprávenené aktivity;
 • Dlhodobé mobility bude možné financovať cez Kľúčovú akciu 1 – vzdelávacia mobilita jednotlivcov (KA103);
 • Na pridelenie grantu je nevyhnutné získať minimálne 70 bodov zo 100 v jednotlivých kategóriách kritérií:
  • relevantnosť návrhu,
  • geografická rovnováha,
  • kvalita návrhu a realizácie,
  • kvalita mechanizmov spolupráce aliancie,
  • udržateľnosť a šírenie.

Viac informácii

Užitočné odkazy

Výzva

Výzva na rok 2019 je zameraná na pilotné testovanie modelov konceptov a ich transformačného potenciálu. Termín na podanie prihlášky 28. február 2019. Viac informácií.

Kontakt

Kontaktná osoba v SAAIC: Veronika Haberlandová, veronika.haberlandova@saaic.sk
Školské vzdelávanieOdborné vzdelávanie a prípravaVysokoškolské vzdelávanieVzdelávanie dospelýchMládež a športCentralizované akcie