5. 4. 2023 - Bratislava - Workshop „Žiacke portfóliá“


Záväzne sa prihlasujem na akciu a beriem na vedomie podmienky uvedené v pozvánke.

Informácia o spracovaní osobných údajov
SAAIC – Národná agentúra programu Erasmus+ (ďalej len „NA“) pre vzdelávanie a odbornú prípravu bude získavať, zaznamenávať, uchovávať, spracúvať a využívať nasledujúce osobné údaje:
- informácie, ktoré poskytnete NA v súvislosti s registráciou na podujatie v rozsahu: meno, adresa zamestnávateľa, pracovná adresa, telefónne číslo a v prípade potreby špeciálne stravovacie požiadavky;
- fotografie a/alebo videozáznamy z podujatia. Tieto obrazové záznamy môžu byť reprodukované a použité pre potreby informovania, propagácie a diseminácie, ako aj vzdelávacích materiálov vypracovaných SAAIC, vrátane tlačených publikácií, videa alebo publikovaných on-line. Všetky záznamy, články, vyjadrenia, fotografie, filmy, audiá alebo videá a/alebo reprodukcie niektorého z uvedených sú duševným vlastníctvom SAAIC – Národnej agentúry;
- akékoľvek iné osobné údaje, ktoré sa rozhodnete z akéhokoľvek dôvodu zaslať národnej agentúre.

V súlade s EÚ Nariadením o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov a v súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, osobné údaje poskytnuté národnej agentúre budú využité na administráciu a organizáciu tohto podujatia vrátane zasielania informácií o aktivitách a materiáloch vzťahujúcich sa k tomuto podujatiu. Po ukončení podujatia uchová národná agentúra obmedzenú sadu údajov (meno, adresa zamestnávateľa a e-mailová adresa) špecificky pre účely následného informovania o výstupoch podujatia.
Osobné údaje bude národná agentúra uchovávať v súlade s pravidlami programu Erasmus+ pre účely archivácie do roku 2025. V prípade, ak chcete získať prístup k svojim osobným údajom, žiadosti o zmenu alebo vymazanie údajov nás kontaktujte na erasmusplus@saaic.sk.

Ďalšie informácie ohľadne spracúvania osobných údajov sú zverejnené na webovej stránke programu www.erasmusplus.sk v časti právne upozornenie.

* - povinné údaje

* Týmto súhlasím so získaním, zaznamenaním, uchovaním, spracovaním a využívaním mojich osobných údajov na strane SAAIC, vrátane e-mailovej adresy, pre vyššie vymenované účely. Svoj súhlas poskytujem dobrovoľne a som si vedomý/-á toho, že mám právo kedykoľvek svoj súhlas odvolať.Prevádzkovateľ: Slovenská akademická asociácia pre medzinárodnú spoluprácu, Križkova 9, Bratislava
Kontaktná osoba: Mgr. Alexandra Junášková
Dotknutá osoba má právo požadovať od prevádzkovateľa prístup k osobným údajom, právo na opravu, výmaz osobných údajov, právo na obmedzenie spracúvania, právo namietať proti spracúvaniu, právo na neprenosnosť údajov, právo kedykoľvek odvolať súhlas so spracúvaním, právo podať sťažnosť na Úrad na ochranu osobných údajov.