logo vsw


Čo je Európsky týždeň odborných zručností?

Je to iniciatíva Európskej komisie prvýkrát vyhlásená v roku 2016. Jej zámerom je zvýšiť kvalitu a atraktívnosť odborného vzdelávania a prípravy (OVP) s cieľom podporiť kvalitné zručnosti a pracovné miesta. Zahŕňa podujatia v zúčastnených krajinách v celej Európe, ktoré sa konajú na miestnej, regionálnej, národnej alebo európskej úrovni.

Tohtoročný týždeň odborných zručností poskytuje jedinečnú príležitosť pre poskytovateľov vzdelávania a odbornej prípravy, organizácie občianskej spoločnosti, verejné orgány a širšiu verejnosť, aby sa spojili a oslavovali odborné vzdelávanie a prípravu (OVP) ako inteligentnú voľbu, ktorá vedie k excelentnosti vo vzdelávaní. Tohtoročnou témou je „OVP pre VŠETKÝCH – zručnosti pre život“, preto sa bude venovať osobitná pozornosť vzdelávaniu dospelých a inklúzii.

Týždeň odborných zručností je vynikajúcim spôsobom, ako zvýšiť informovanosť o práci v oblasti OVP a propagovať svoju akciu pre širšiu laickú, ale aj odbornú verejnosť.

Kedy sa organizuje?

Organizuje sa každý rok, pričom štvrtý ročník Európskeho týždňa odborných zručností sa bude konať 14- 18. októbra 2019. Najdôležitejšou súčasťou Európskeho týždňa odborných zručností sú podujatia, ktoré budú prebiehať od 1. septembra do 31. decembra 2019.

Kto sa môže zapojiť?

Iniciatíva je otvorená pre všetky organizácie, ktoré podporujú odborné vzdelávanie a prípravu v ktoromkoľvek členskom štáte Európskej únie, kandidátskych krajinách EÚ a krajinách Európskeho združenia voľného obchodu. Môžu to byť napr. poskytovatelia OVP, vzdelávacie organizácie pre mládež a dospelých, podniky, veľké spoločnosti, rodičovské združenia, miestne, regionálne a národné orgány, obchodné komory, profesijné zväzy atď.

Ako sa zapojiť?

Európska komisia vytvorila celoeurópsku stránku pre iniciatívu Európsky týždeň odborných zručností, na ktorej sú uvedené informácie o cieľoch iniciatívy, kto a ako sa môže do nej zapojiť, ako aj rôzne podporné materiály. Organizácie, ktoré organizujú podujatia venované Európskemu týždňu odborných zručností, môžu informácie o svojich podujatiach vložiť priamo na európsku stránku iniciatívy, čím sa vytvorí jedinečná databáza podujatí organizovaných vo všetkých zapojených krajinách.

Európska komisia v spolupráci s ďalšími inštitúciami organizuje v rámci 4. ročníka iniciatívy aj rad európskych súťaží. Viac informácií o možnostiach, ako sa do súťaží zapojiť, nájdete v sekcii „Súťaže“.

Aj SAAIC – Národná agentúra programu Erasmus+ pre vzdelávanie a odbornú prípravu sa zapojila do Európskeho týždňa odborných zručností 2019 organizovaním súťaží. Viac informácií nájdete v sekcii „Súťaže“.