logo vsw

Súťažné príspevky a hlasovanie


Img Gymnázium Ľudovíta Štúra, Hronská 3, 960 49 Zvolen

Názov projektu: Prenosná vodná elektráreň
Číslo projektu: 2017-1-SK01-KA219-035330

Bilaterálny projekt Erasmus+, ktorý je hlavne zameraný na: podporu prírodovednej gramotnosti žiakov, zvýšenie ich záujmu o prírodné vedy, pochopiť prepojenie vedy, fyzikálnych zákonov a bežného života, rovnako tak priblíženie fyziky žiakom, ukázať im podstatu bádania a vedeckého poznania, hľadať praktické využitie fyzikálnych zákonov, riešiť úlohy z každodenného života, zlepšenie komunikačných zručností v nemeckom jazyku a v neposlednom rade, spoznanie nových ľudí, krajiny a jej tradícií

Pozri si súťažný príspevok a hlasuj naImg Gymnázium Petra Pázmáňa s vyučovacím jazykom maďarským, Letomostie 3, 940 01 Nové Zámky

Názov projektu: Money Matters
Číslo projektu: 2017-1-SK01-KA219-035366_1

Projekt bol navrhnutý tak, aby zahŕňal mladých ľudí žijúcich v rôznorodých mestách a obciach, ako aj škôl a krajín (patriacich do Európskej únie, ale nie všetkým, ktorí používajú menu euro). Neskoré európske udalosti ako Brexit, holandské voľby, menové otázky nás nútili premýšľať o dôležitosti zachovania Európskej únie. Je dôležité, aby študenti pochopili, ako funguje Európska únia a ako môže byť každá krajina súčasťou a súčasťou jednotlivca. Ako partneri sme sa touto témou rozhodli zamerať sa na finančnú gramotnosť a históriu / zaujímavé udalosti v minulosti každej krajiny.

Pozri si súťažný príspevok a hlasuj naImg Mesto Martin, Nám. S. H. Vajanského 1, 036 01 Martin

Názov projektu: Moderný manažment v materských školách
Číslo projektu: 2018-1-SK01-KA101-045964

Cieľom pobytu v Holandsku bolo zlepšenie manažérskych kompetencií vedúcich zamestnancov, ktoré sú rozhodujúce pre úspešné strategické, pedagogické a personálne riadenie materskej školy vedúce k modernizácii školy.

Pozri si súťažný príspevok a hlasuj naImg Obchodná akadémia, Akademika Hronca 8, 048 01 Rožňava

Názov projektu: Better Practice Deeper Knowledge
Číslo projektu: 2016-1-SK01-KA102-022165

Fotopríbeh zachytáva zážitky, ktoré žiaci získavajú počas zahraničnej praxe, kedy nielen odborne rozširujú svoje zručnosti, ale spoznávajú život a kultúru partnerskej krajiny. Počas 6 týždňov žiaci získavajú skúsenosti zo životného štýlu, informácie o multikultúrnom prostredí zažívajú a nielen o nich čítajú, čím sa zvyšuje ich povedomie o živote v Európskej Únii, o rozdieloch ale aj o spoločnom životnom priestore ľudí, o kultúrnom dedičstve, o prírode či životnom štýle tých, ktorí tu žijú.

Pozri si súťažný príspevok a hlasuj naImg Spojená škola Martin, Československej armády 24, 036 01 Martin

Názov projektu: No Enemies Violence - Equal Rights
Číslo projektu: 2014-1-SK01-KA201-000436

NEVER je akronym – skratka pre náš projekt ( NO ENEMIES VIOLENCE – EQUAL RIGHTS) Nie násiliu, rovnaké práva pre všetkých. NEVER tiež znamená v angličtine nikdy. NEVER bol veľmi náročný, trojročný projekt a zároveň fantastická možnosť trojročného zážitkového vyučovania na veľmi náročné témy, ktoré rezonujú súčasnou Európou: otázka utečencov v Portugalsku a Taliansku, rómska otázka na Slovensku, holokaust v Poľsku a medzigeneračné súžitie, genocída počas 2. svetovej vojny v Česku a otázka utečencov z Islamského štátu v Turecku. Nech sa páči, vstúpte do nášho sveta a nevyzúvajte sa, prosím.

Pozri si súťažný príspevok a hlasuj naImg Spojená škola sv. Košických mučeníkov, Čordákova 50, Košice

Názov projektu: Európsky princíp vzdelávania, empatie, tolerancie a osobnostného rastu v školskom prostredí
Číslo projektu: 2017-1-SK01-KA101-035269

Edukačný charakter mobilít programu Erasmus+ (napr. kľúčová akcia KA1) je famózne spestrený spektrom voľnočasových aktivít spojených so spoznávaním kultúry, pamiatok, histórie, geografie, zvykov, tradícií a v neposlednom rade miestnych obyvateľov. Mesto Porto na severe Portugalska (počtom obyvateľov asi ako Košice), známe predovšetkým portským vínom, električkami a riekou Duero ponúka symbiózu vzdelávania a cestovania. Sme veľmi vďační, že naši učitelia absolvujú mobility v zahraničí, ktoré prispievajú k modernizácii vzdelávania zdieľaním skúseností a implementáciou príkladov dobrej praxe.

Pozri si súťažný príspevok a hlasuj naImg Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu, Jabloňová 1351, 960 01 Zvolen

Názov projektu: Jazyková a odborná kvalifikácia mladých gastronómov pre ich flexibilné uplatnenie na európskom trhu práce
Číslo projektu: 2017-1-SK01-KA102-035273 - Fotopríbeh č. 1

Cieľom projektu bolo rozšíriť a zdokonaliť odborné vedomosti a zručnosti žiakov v oblasti gastronómie a hotelierstva, zlepšiť a posilniť ich komunikačné schopnosti v cudzom jazyku, vybudovať a podporiť ich sebavedomie a orientačný zmysel, poskytnúť im šancu nadviazať nové priateľstvá, spoznať durínsku kuchyňu, kultúru a mestá a samozrejme vytvoriť si vlastný postoj k nevyhnutnosti vzdelávať sa a ovládať nielen všeobecnú ale aj odbornú nemčinu.

Pozri si súťažný príspevok a hlasuj naImg Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu, Jabloňová 1351, 960 01 Zvolen

Názov projektu: The Cooperating Tourism Spider
Číslo projektu: 2016-1-CZ01-KA202-023871 - Fotopríbeh č. 2

Pomocou tohto projektu si študenti zlepšili kvalitu odborného vzdelávania v oblasti cestovného ruchu, rozvíjali spoluprácu a výmenu skúseností medzi rôznymi európskymi krajinami, zvýšili si odborné jazykové vedomosti a zručnosti a podporili iniciatívnosť a podnikavosť mladých ľudí s cieľom uľahčiť ich integráciu, príp. reintegráciu do európskeho trhu práce. Dôležitým cieľom projektu bolo vytvorenie inovatívneho vzdelávacieho programu.

Pozri si súťažný príspevok a hlasuj naImg Stredná odborná škola obchodu a služieb, Športová 1, 979 01 Rimavská Sobota

Názov projektu: Zvýšenie úrovne odborných kompetencií prostredníctvom cezhraničnej spolupráce
Číslo projektu: 2015-1-SK01-KA102-008810 - Fotopríbeh č. 1

Projekt sa realizoval od 1.6.2015 do 31.5.2016 a v rámci neho sa uskutočnila odborná stáž 15 žiakov školy pod dohľadom dvoch majstrov odbornej výchovy na pracoviskách praktického vyučovania partnerskej školy Střední odborné učiliště společného stravování v Poděbradoch v Českej republike v termíne od 11.10. do 24.10.2015. Žiaci počas nej absolvovali bohatý každodenný program zameraný na zvýšenie ich odborných zručností vo svojich odboroch kuchár, čašník-servírka, hotelová akadémia, spoznávanie kultúry a krajiny stredných Čiech a získanie nových kontaktov a priateľstiev.

Pozri si súťažný príspevok a hlasuj naImg Stredná odborná škola obchodu a služieb, Športová 1, 979 01 Rimavská Sobota

Názov projektu: Stáž žiakov gastronomických odborov Strednej odbornej školy obchodu a služieb v Rimavskej Sobote v partnerskej škole v Egri
Číslo projektu: 2016-1-SK01-KA102-022316 - Fotopríbeh č. 2

Podnetom pre realizáciu projektu bola a je dlhodobá a prehlbujúca spolupráca s partnerskou školou a zároveň výborné spätné väzby z realizácie posledného projektu zameraného na mobilitu žiakov. Ďalším dôvodom realizácie tohto projektu bolo umožniť žiakom zo sociálne menej podnetného prostredia, ktorým finančná situácia neumožňuje spoznávať iné krajiny. Okrem získaných nových odborných zručností tak spoznali tak prostredie zahraničnej partnerskej školy, nadviazali nové kontakty a priateľstvá. Hlavnou aktivitou projektu bolo uskutočnenie dvojtýždennej odbornej praxe žiakov v strediskách odbornej prípravy partnerskej školy v Egri v Maďarsku. Jej cieľom bolo podporiť ďalšiu odbornú prípravu žiakov na získanie nových vedomostí a zručností z maďarskej gastronómie, na získanie skúseností s prácou v zmenených podmienkach.

Pozri si súťažný príspevok a hlasuj naImg Stredná odborná škola obchodu a služieb, Športová 1, 979 01 Rimavská Sobota

Názov projektu: Zručnosti bez hraníc - stáž žiakov v partnerskej škole v Kolíne
Číslo projektu: 2017-1-SK01-KA102-035154 - Fotopríbeh č. 3

Cieľom tohto projektu bolo umožniť 12 žiakom Strednej odbornej školy obchodu a služieb v Rimavskej Sobote rozvíjať svoje odborné vedomosti a zručnosti v kvalifikácii predavač v zahraničí v stredisku praktického vyučovania partnerskej školy spoločne s jej žiakmi. Väčšina žiakov bola na zahraničnej stáži po prvý raz, a tak okrem získaných nových odborných zručností spoznali zaujímavé miesta novej krajiny, prostredie zahraničnej partnerskej školy, nadviazali nové kontakty a priateľstvá a rozvinuli svoje sociálne zručnosti a komunikačné schopnosti.

Pozri si súťažný príspevok a hlasuj naImg Stredná Odborná Škola techniky a služieb, Pod amfiteátrom 7, Levice

Názov projektu: Európska mobilita
Číslo projektu: 2018-1-SK01-KA102-046118

Projekt je zameraný na modernizáciu, internacionalizáciu a zvýšenie kvality práce školy prostredníctvom vzdelávacích mobilít žiakov a sprevádzajúcich učiteľov. Je rozplánovaný na 14 mesiacov a počíta celkovo s účasťou 46 žiakov a 5 sprevádzajúcich učiteľov do 2 destinácií - Prahy a Malagy. Dlhodobým prínosom projektu bude najmä rast kvality nášho vzdelávania, lepšia zamestnateľnosť našich absolventov v praxi, zvýšenie záujmu žiakov základných škôl a verejnosti o školu a i.

Pozri si súťažný príspevok a hlasuj naImg Stredná odborná škola, Jarmočná 108, 064 01 Stará Ľubovňa

Názov projektu: Pomôžme žiakom lepšie sa uplatniť na trhu práce
Číslo projektu: 2017-1-SK01-KA102-035148

Hlavným cieľom projektu bolo zvýšiť odborné spôsobilosti študentov v počiatočnom vzdelávaní, zvýšiť ich osobný rozvoj v prístupe ku klientom a zlepšiť ich praktické zručnosti v oblasti gastronómie, hotelových služieb i v manažmente cestovného ruchu, získať zručnosti a vedomosti, ktoré si vyžaduje prax a tým zvýšiť ich uplatniteľnosť na európskom trhu práce. Nezanedbateľným bolo i posilnenie spolupráce medzi školským vzdelávaním a potrebami podnikateľského prostredia pri získavaní a využívaní vedomostí, zručností študentov s cieľom podporiť ich osobný rozvoj.

Pozri si súťažný príspevok a hlasuj naImg Stredná priemyselná Škola dopravná Trnava, Študentská 23, Trnava

Názov projektu: Inovačné trendy v doprave
Číslo projektu: 2017-1-SK01-KA102-035260

Vyjadrenie účastníka z projektu: "Táto prax mi priniesla nové skúsenosti do života, ktoré človek nenadobudne nikde inde iba v reálnom nasadení v kolektíve priateľských a zhovievavých kolegov. Oceňujem na projekte Erasmus+ rozmanitosť a rôznorodosť pracovných príležitostí, ktoré sú skoro na mieru prispôsobené osobitnému zameraniu študenta. Z hľadiska mestskej infraštruktúry som pookrial nad pamiatkami, ktoré toto mesto prináša."

Pozri si súťažný príspevok a hlasuj naImg Stredná Priemyselná Škola Jozefa Murgaša, Hurbanova 6, 975 18 Banská Bystrica

Názov projektu: Cielená medzinárodná spolupráca v oblasti IKT a elektrotechnike
Číslo projektu: 2017-1-SK01-KA102-035106

Týmto mobilitným projektom sa otvorila fantastická možnosť žiakom skvalitniť ich technické zručnosti a vedomosti, jazykové ako aj osobnostné. Žiaci sa oboznámili s novými metódami a formami vzdelávania v európskych krajinách - čím rozšírili svoje horizonty a získali kultúrne obohatenie. Porovnali a zhodnotili spôsob výučby a práce v praxi s cieľom prenosu inovácií do vysielajúcej inštitúcie. Vymenili si skúsenosti a informácie so školami a inštitúciami v EÚ. Získali nové študijné materiály (webové stránky, pracovné listy, edukačné balíčky a podporné materiály). Spoznali možnosti uplatnenia absolventov na území Českej republiky a v Portugalsku. V neposlednom rade sa oboznámili s kultúrou a históriou krajiny.

Pozri si súťažný príspevok a hlasuj naImg Stredná Priemyselná Škola, Bzinská 11, Nové Mesto nad Váhom

Názov projektu: How we teach and learn English
Číslo projektu: 2016-1-PL01-KA219-026640_2

3. júna 2018 vycestovala skupina žiakov a učiteľov SPŠ na stretnutie do Poľska k naším partnerom z projektu Erasmus+ HWTALE do Starého Brzescu. Tu prebiehala v poradí už 5. mobilita študentov a učiteľov z Poľska, Španielska, Portugalska, Rumunska a SPŠ.

Pozri si súťažný príspevok a hlasuj naImg Stredná zdravotnícka škola, Daxnerova 6, 917 92 Trnava

Názov projektu: Medzinárodná odborná prax - Zdravotníctvo
Číslo projektu: 2017-1-SK01-KA102-35016

10 žiačok odboru diplomovaná všeobecná sestra realizovali poslednú aktivitu projektu Medzinárodná odborná prax – zdravotníctvo. Žiačky po úspešnom absolvovaní odbornej medzinárodnej praxe získali Certifikát a Europass mobilita. Nadobudnuté skúsenosti, získané odborné zručnosti na špecializovaných pracoviskách, ako aj dokumenty budú môcť v budúcnosti prezentovať svojim zamestnávateľom. Vo voľnom čase mali účastníčky priestor navštíviť a spoznať zaujímavé miesta, či už v blízkom okolí, ako napr.: pamiatka UNESCO Zelená Hora, alebo ich čakal víkendový program, zameraný na spoznanie kultúry a pamätihodností hlavného mesta Prahy.

Pozri si súťažný príspevok a hlasuj naImg Súkromná Spojená škola EDUCO, Slanická osada, 029 01 Námestovo

Názov projektu: Young, European and skilled
Číslo projektu: 2016-1-FR01-KA219-023890_2

Ako sa vyjadril jeden z účastníkov projektu: „Mať možnosť navštíviť Nemecko prostredníctvom projektu Erasmus+ bolo veľkou príležitosťou spoznať túto krajinu, navštíviť rôzne kultúrne pamiatky, pozorovať život a hlavne rozprávať cudzou rečou. Navštíviť reštaurácie, pozorovať ich obsluhu, ochutnať ich jedlá bola výzva. Videli sme výrobu rôznych produktov, podnikanie v praxi . Zapôsobilo na nás najmä ich spoločensky zodpovedné podnikanie, ktorým pomáhajú aj iným ľuďom mimo svojej firmy. Zistili sme, že rozprávať na hodine cudzieho jazyka, či angličtiny alebo nemčiny, je niečo úplne iné. Ale rozprávať sa priamo s kamarátom z inej krajiny je výborná skúsenosť.“

Pozri si súťažný príspevok a hlasuj naImg Súkromná stredná umelecká škola filmová, Petzvalova 2, Košice Petzvalova 2, 040 11 Košice – Západ

Názov projektu: New Opportunities in Multimedia and Art II
Číslo projektu: 2016-1- SK01-KA116-022357

Vďaka projektu, realizovanému z programu Erasmus+ sa participujúca zúčastnila na výmennom pobyte vo Fínsku, kde počas tohto pobytu mala možnosť navštíviť mesto Oulu, o ktorom bude táto krátka fotodokumentácia. V práci sa zameriava hlavne na prístav a trh, ktoré sú v Oulu.

Pozri si súťažný príspevok a hlasuj naImg Škola úžitkového výtvarníctva, Jakobyho 15, Košice

Názov projektu: Vedomosti pre život
Číslo projektu: 2018-1-SK01-KA102-046233

Študenti Strednej školy umeleckého umenia v Košiciach cestovali do viacerých destinácií na trojtýždňovú mobilitu v rámci programu Erasmus+. Pracovali v Arboretum Bolesztrasyce, kde vytvorili fotografie, plagáty, informačné tabule, vzdelávací materiál pre deti a pohľadnice pre Arborétum. Študenti sa naučili vytvárať 3D modely a sochárstvo za 3 týždne počas mobility v rámci programu Erasmus+ v Maďarsku, mesto Pécs. Názov aktivity bol jasný: Púť do krajiny 3D. Študenti pôsobili aj v grafickom štúdiu Zwoelf, kde sa vzdelávali takisto po dobu 3 týždňov.

Pozri si súťažný príspevok a hlasuj naImg Základná škola Slobodného slovenského vysielača, Skuteckého 8, 974 01 Banská Bystrica

Názov projektu: Breaking barriers and Growing HEALTHY futures, A New Europe
Číslo projektu: 2016-1-FR01-KA219-023901_4

V dňoch 7.10.- 13.10. 2018 sa traja naši žiaci a dvaja pedagógovia zúčastnili na pracovnom stretnutí v Litve, počas ktorého mali možnosť okrem iného spoznať aj kultúrne dedičstvo krajiny.

Pozri si súťažný príspevok a hlasuj naImg Základná škola sv. Andreja Svorada a Benedikta, Skalité 729, 023 14 Skalité

Názov projektu: Healthy Generation
Číslo projektu: 2017-1-SK01-KA219-035296_1

Žiaci Základnej školy sv. Andreja Svorada a Benedikta v Skalitom sa vybrali navštíviť partnerskú školu z dedinky Trilofos v Grécku. Základná škola v Mikre pre nás, i žiakov z Rumunska pripravila bohatý program. Učili sa, komunikovali, súťažili, tancovali, spievali, spoznávali stredomorskú kuchyňu. Dostali i príležitosť spoznať kultúrne dedičstvo krajiny. Pátrali po stopách vierozvestcov Cyrila a Metoda, ktorí putovali zo Solúna na Veľkú Moravu a vytvorili písmo našich predkov. V Thessalonikách objavili kostol zasvätený týmto učencom.

Pozri si súťažný príspevok a hlasuj naImg Základná Škola, Dargovských hrdinov 19, 066 68 Humenné

Názov projektu: O krok vpred s digitálnymi technológiami
Číslo projektu: 2016-1-SK01-KA101-022499

Učitelia mali skvelú príležitosť realizovať rôzne vzdelávacie aktivity v zahraničí. 7 učiteľov školy vycestovalo do Anglicka, Španielska, Grécka, Estónska, na Cyprus a do Českej republiky na rôzne kurzy, zamerané na zvyšovanie kvality výchovno-vzdelávacieho procesu s aktívnou podporou digitálnych technológií, hlavne tabletov vo vyučovaní a učení, prehĺbenie počítačovej gramotnosti, prehĺbenie jazykovej prípravy a komunikačných schopností s rozsiahlejším využitím multimediálnej techniky vo vyučovacom procese. A nechýbalo ani bohaté kultúrne vyžitie a spoznávanie nových štátov, kultúr a spôsobov.

Pozri si súťažný príspevok a hlasuj naImg Základná škola, Hrnčiarska 2119/1, 960 01 Zvolen

Názov projektu: Embrace diversity
Číslo projektu: 2017-1-ES01-KA219-037993_2

Rôznorodosť spája - Embrace diversity je názov projektu Erasmus+, ktorý združuje spolu 5 škôl. Základná škola Hrnčiarska vo Zvolene v ňom spolupracuje so školami z Anglicka, Lotyšska, Portugalska a Španielska. Rôznorodosť je prítomná v každodennom živote. Spája deti z prostredia mesta, vidieka, malých aj veľkých mestských škôl a rôznych vekových kategórií. Projekt je dôkazom, že v aktivitách sa deti vedia spojiť, spolupracovať a komunikovať bez predsudkov a bariér. Zdokonaľujú svoje jazykové aj životné zručnosti a stávajú sa multikulturálnymi obyvateľmi modernej Európy.

Pozri si súťažný príspevok a hlasuj na