Nový Erasmus+ 2021 - 2027

Nový program Erasmus+ bude v projektoch presadzovať štyri horizontálne priority:

  • inklúziu,
  • digitalizáciu,
  • udržateľný rozvoj a
  • aktívnu participáciu.

Jeho cieľom je prispieť k zavádzaniu nových postupov zlepšujúcich kvalitu a relevantnosť systémov vzdelávania, odbornej prípravy a mládeže na národnej, regionálnej, ale aj miestnej úrovni. Dobrou správou je významné navýšenie rozpočtu nového programu Erasmus+. Ten sa pre programové obdobie 2021 - 2027 zdvojnásobil a predstavuje čiastku 28,4 miliardy eur, ktoré predstavujú príležitosť na realizáciu časti štúdia a stáži v zahraničí, učňovskej prípravy či výmeny zamestnancov vo všetkých oblastiach vzdelávania a mnoho ďalších aktivít.

Erasmus+ poskytuje granty pre široké spektrum akcií a aktivít v oblasti vzdelávania, odbornej prípravy, mládeže a športu. Program dáva príležitosť študentom, žiakom, pedagogickým a odborným zamestnancom, dospelým učiacim sa, pracovníkom s mládežou a dobrovoľníkom stráviť obdobie v zahraničí a zlepšiť tak svoje poznatky, zručnosti a zamestnateľnosť. Program podporuje organizácie, ktoré sa môžu zapájať do projektovej spolupráce a v rámci partnerstiev zdieľať inovácie vo vzdelávaní, odbornej príprave a v oblasti mládeže.

Ďalšou dobrou správou je, že architektúra predchádzajúceho programu (2014 – 2020) a jeho hlavné nástroje implementácie sa vo veľkej miere zachovávajú a zachovaná je teda jeho kontinuita, avšak s víziou jeho zefektívnenia a zjednodušenia. Pokiaľ ide o rozsah pôsobnosti, program naďalej pokrýva všetky oblasti vzdelávania a odbornej prípravy, mládeže a športu:

Školské vzdelávanie

Poskytuje príležitosti pre ľudí pracujúcich v oblasti školského vzdelávania, aby mohli rozvíjať svoje profesijné zručnosti a spoluprácu s partnermi v Európe, a rovnako možnosť žiakom zúčastňovať sa zaujímavých medzinárodných projektov. Aktivity podporia výmenu osvedčených postupov a testovanie inovatívnych prístupov, ktoré riešia spoločné problémy, akými sú napr. predčasné ukončenie školskej dochádzky či nízka úroveň základných zručností. Realizované aktivity ďalej môžu posilniť väzby so svetom mimo školy a s ďalšími oblasťami vzdelávania a odbornej prípravy. Cieľom Erasmus+ je pomôcť zvýšiť kvalitu výučby a učenia od predškolského po sekundárne vzdelávanie v školách v celej Európe.

Odborné vzdelávanie a príprava

Erasmus+ sa zameriava na zvýšenie kvality odborného vzdelávania a prípravy v celej Európe, poskytuje príležitosti pre žiakov a zamestnancov OVP absolvovať stáž v zahraničí. Pomáha organizáciám odborného vzdelávania a prípravy budovať strategické partnerstvá s inými organizáciami a podnikmi a vytvárať tak úzke väzby medzi OVP a svetom práce. Cieľom je zvýšiť zamestnateľnosť a skvalitniť nadobudnuté zručnosti pre život jednotlivcov a prispievať ku konkurencieschopnosti európskej ekonomiky.

Vysokoškolské vzdelávanie

V obnovenom programe EÚ pre vysokoškolské vzdelávanie sa bude program zameriavať na štyri kľúčové oblasti: relevantnosť zručností pre modernú ekonomiku; budovanie inkluzívnych systémov vysokoškolského vzdelávania; aktívny príspevok vysokých škôl k inováciám v hospodárstve a v spoločnosti; podpora vysokých škôl pri napĺňaní potenciálu dostupných ľudských a finančných zdrojov. Študentom a zamestnancom vysokých škôl tak program dáva možnosť zlepšiť si svoje zručnosti a rozšíriť si možnosti zamestnania sa po skončení štúdia. Vysokým školám a ich znalostnému ekosystému program poskytne príležitosť efektívneho a inovatívneho nastavenia spolupráce.

Vzdelávanie dospelých

Profesionálom pracujúcim v oblasti vzdelávania dospelých poskytuje príležitosti vzájomne sa od seba učiť a budovať strategické partnerstvá. Program je zameraný najmä na dospelých učiacich s obmedzenými príležitosťami, ktorým ponúka možnosť druhej šance. Zameriava sa aj na spoločné výzvy uznávania zručností získaných mimo formálneho vzdelávacieho systému. Erasmus+ zvýši mieru dostupnosti vzdelávania pre dospelých a zlepšuje zručnosti občanov celej Európy.

Mládež

Program Erasmus+ sa v oblasti mládeže usiluje zlepšiť vedomosti, zručnosti a postoje mladých ľudí, ktoré sú v živote potrebné, napr. na to, aby sa mladí ľudia ľahšie osamostatnili. Osobitne sa program zameriava na mladých ľudí s nedostatkom príležitostí, ktorí nemajú toľko šancí zúčastňovať sa rôznych zážitkových a vzdelávacích aktivít z dôvodu napr. zdravotného postihnutia, horších sociálnych alebo ekonomických podmienok a pod. Cieľom programu je rovnako podporiť zvyšovanie kvality práce s mládežou, dopĺňať reformy politík, podporovať rozvoj politiky založenej na dôkazoch v oblasti mládeže, zlepšiť medzinárodný rozmer aktivít v oblasti mládeže a úlohy pracovníkov s mládežou a mládežníckych organizácií ako podporných štruktúr pre mladých ľudí. Viac o oblasti mládeže sa dozviete na webstránkach národnej agentúry zodpovednej za túto oblasť.

Tlačové správy a články