Výzva 2021

SAAIC - Národná agentúra programu Erasmus+ pre vzdelávanie a odbornú prípravu spoločne s IUVENTOU – Národnou agentúrou programu Erasmus+ pre mládež a šport by radi informovali o uverejnení prvej Výzvy na predkladanie návrhov projektov 2021 – EAC/A01/2021 v novom programe Erasmus+ 2021 – 2027. Výzva je určená všetkým verejným aj súkromným subjektom pôsobiacim v oblasti vzdelávania, odbornej prípravy, mládeže a športu, ktoré môžu požiadať o financovanie svojich návrhov projektov prostredníctvom príslušných národných agentúr. Program Erasmus+ poskytuje príležitosť na realizáciu časti štúdia a stáží v zahraničí, žiackych mobilít, učňovskej prípravy či výmeny zamestnancov vo všetkých oblastiach vzdelávania a mnoho ďalších aktivít.

Pozor zmena termínu pre projekty KA2 – kooperačné a malé partnerstvá - 21. máj o 18:00 hod. bruselského času.

Výzva zahŕňa akcie:

Kľúčová akcia 1 (KA1) – Vzdelávacia mobilita jednotlivcov:

  • mobility v oblasti vzdelávania, odbornej prípravy a mládeže a činnosti s účasťou mládeže;
  • akreditácie na Erasmus v oblasti odborného vzdelávania a prípravy, školského vzdelávania a vzdelávania dospelých.Kľúčová akcia 2 (KA2) – Spolupráca medzi organizáciami a inštitúciami:

  • partnerstvá pre spoluprácu (kooperačné partnerstvá a drobné partnerstvá);
  • partnerstvá pre excelentnosť,
  • partnerstvá pre inovácie,
  • neziskové športové podujatia.Kľúčová akcia 3 (KA3) – Podpora rozvoja politiky a spolupráce, v rámci ktorej sa realizuje Európska mládež spolu.Akcie Jean Monnet – realizované v oblasti vysokoškolského vzdelávania a v iných oblastiach odborného vzdelávania a prípravy.

CENTRALIZOVANÉ AKCIE: