Odborné vzdelávanie a príprava

Oblasť: Regionálny rozvoj, inovácie a platformypre nadnárodnú spoluprácu

Ciele:

 • Národná úroveň – začleniť centrá do domáceho kontextu a prepojenie na európskej úrovni
 • Nadnárodná úroveň – vytvoriť referenčné body na svetovej úrovni pre odborné vzdelávanie spojením centier, ktoré zdieľajú:
  • spoločný záujem v konkrétnych odvetviach
  • inovačné prístupy k riešeniu spoločenských výziev

Aktivity:

 • Výučba a vzdelávanie: napr. príprava inovačných výučbových a vzdelávacích metodík
 • Spolupráca a partnerstvá: napr. zakladanie partnerstiev medzi podnikmi a inštitúciami vzdelávania
 • Správa a financovanie: napr. efektívna správa na všetkých úrovniach

Podmienky:

 • trvanie 4 roky
 • grant maximálne 4 milióny €

Partnerstvo:

 • koordinátor môže byť akákoľvek organizácia z programovej krajiny
 • partneri môžu byť z programových aj partnerských krajín
 • minimálne 8 partnerov z minimálne 4 programových krajín
 • minimálne 1 poskytovateľ OVP
 • minimálne 1 partner zastupujúci podnikateľskú, odvetvovú alebo sektorovú sféru

Výzva 2023

Viac informácií

Email na Výkonnú agentúru: eacea-eplus-VET@ec.europa.eu

Termín: 8. jún 2023

Termín na podanie žiadosti: 15. september 2022

 • Ciele:
  • posilniť inovačnú kapacitu Európy
  • navrhovať a vytvoriť nové učebné osnovy pre vysokoškolské vzdelávanie a OVP, ktoré podporujú rozvoj podnikateľského zmýšľania v EÚ
  • rozvíjať digitálne/zelené zručnosti

  Skupiny:

  • Skupina 1: Aliancie pre vzdelávanie a podniky
  • Skupina 2: Aliancie pre sektorovú spoluprácu v oblasti zručností

   

  1. Aliancie pre vzdelávanie a podniky

  Ciele:

  • posilniť nové, inovačné a multidisciplinárne prístupy k výučbe a vzdelávaniu
  • posilniť sociálnu zodpovednosť podnikov
  • zlepšiť kvalitu a relevantnosť zručností
  • uľahčiť tok a spolutvorbu vedomostí

  Aktivity:

  • podpora inovácie
  • rozvoj iniciatívnosti a podnikateľského zmýšľania, kompetencií a zručností
  • podpora odovzdávania a výmeny vedomostí medzi sektormi vysokoškolského vzdelávania, OVP a podnikmi a výskumom
  • identifikovanie potrieb v oblasti odolnosti, trhu a nových profesií

  Podmienky:

  • trvanie 2 / 3 roky
  • grant max. 1 mil. € pre 2-ročný projekt, 1,5 mil. € pre 3-ročný projekt

  Partnerstvo:

  • koordinátor môže byť akákoľvek organizácia z programovej krajiny
  • partneri = programové/partnerské krajiny
  • minimálne 8 partnerov z minimálne 4 programových krajín
  • minimálne 3 aktéri na trhu práce
  • minimálne 3 poskytovatelia OVP
  • minimálne 1 vysoká škola

 • Viac informácii
 • 2. Aliancie pre sektorovú spoluprácu v oblasti zručností

  Ciele:

  • vytvoriť nové strategické prístupy a spoluprácu na konkrétnych riešeniach v oblasti rozvoja zručností
  • riešiť nedostatok zručností na trhu práce
  • podporiť rozvoj stratégie pre sektorové́ zručnosti
  • navrhovať a poskytovať nadnárodný obsah vzdelávania a odbornej prípravy

   Aktivity:

  • vypracovanie strategického prístupu k sektorovej spolupráci v oblasti zručností
  • navrhnutie základných európskych učebných plánov a programov odbornej prípravy pre celý sektor
  • realizácia základných učebných plánov a programov odbornej prípravy
  • navrhnutie dlhodobého akčného plánu postupného zavadzania výstupov projektu do praxe po skončení́ projektu

   Podmienky:

  • trvanie 4 roky
  • grant maximálne 4 milióny €
  • 14 priemyselných ekosystémov (oblastí)

   Partnerstvo:

  • koordinátor môže byť akákoľvek organizácia z programovej krajiny
  • partneri = programové/partnerské krajiny
  • minimálne 12 partnerov z minimálne 8 programových krajín
  • minimálne 5 aktérov na trhu práce
  • minimálne 5 poskytovateľov OVP
  • minimálne 1 vysoká škola

  Výzva 2023

  Viac informácií

  Email na Výkonnú agentúru: EACEA-EPLUS-ALLIANCES@ec.europa.eu

  Termín na podanie žiadosti: 3. máj 2023

Ciele

 • posilniť väzby medzi systémom OVP v tretích krajinách, ktoré nie sú pridružené k programu, a jeho trhom práce
 • zvýšiť kapacity poskytovateľov OVP najmä v oblastiach riadenia, správy, inklúzie, zabezpečovania kvality, inovácie; ako aj internacionalizácie
 • zlepšiť úroveň kompetencií a zručností a potenciál zamestnateľnosti učiacich sa v OVP

Podmienky

 • trvanie 1-3 roky
 • grant na jeden projekt 100 000 až 400 000 €

Partnerstvo

 • aspoň štyri organizácie z aspoň troch krajín
 • aspoň jedna organizácia z dvoch rôznych členských štátov EÚ a z tretích krajín pridružených k programu
 • aspoň dve organizácie z aspoň jednej oprávnenej tretej krajiny nepridruženej k programu
 • počet organizácií z členských štátov EÚ a z tretích krajín pridružených k programu nesmie byť vyšší ako počet organizácií z tretích krajín, ktoré nie sú pridružené k programu

Výzva 2022

Podaných bolo celkovo 121 žiadostí, pričom schválených bolo 58 projektov. Zastúpenie slovenských inštitúcii je nasledovné:

 1. Organizácia E-Code koordinuje projekt s názvom The Education-Work-Entrepreneurship Chain Model for VET in the Western Balkans.
 2. Katolícka univerzita v Ružomberku je partnerom v projekte s názvom Excellence boost – Excellence skill boost for VET teachers, trainers and managers, ktorý koordinuje organizácia v Portugalsku.
 3. Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre je partnerom v projekte s názvom AgroTechnology VET Centres to Network and Train Future Farmers in Jordan and Palestine, ktorý koordinuje organizácia v Holandsku.

Viac informácií

Prezentácia k Výzve 2023

Email na Výkonnú agentúru: EACEA-EPLUS-CBVET@ec.europa.eu

Termín na podanie žiadosti: 28. február 2023

 • Odborná príprava učiteľov
 • Iniciatívy učenia sa o EÚ
 • Siete Jean Monnet

Odborná príprava učiteľov

Ciele:

 • získavať vedomosti o EÚ metodikách pre učiteľov učiacich na rôznych úrovniach, z rôznych prostredí a skúseností;
 • ponúkať školenia o predmetoch EÚ pre školy a/alebo poskytovateľov OVP

Podmienky:

 • žiadateľ: VŠ poskytujúca učiteľské programy, inštitúcia poskytujúce ďalšie vzdelávanie učiteľov
 • trvanie 3 roky
 • grant maximálne 300 000 € (vo forme jednorazového príspevku a max. 80 % odhadovaného rozpočtu)

Viac informácií

Iniciatívy učenia sa o EÚ

Ciele:

 • posilniť postavenie učiteľov, aby vyučovali o EÚ na základe pútavých metód a prinášali svojim žiakom fakty a vedomosti o Európskej únii;
 • posilniť gramotnosť z hľadiska poznatkov o EÚ v školách (ISCED 1 – 4)
 • zlepšovať vzdelávacie výstupy týkajúce sa záležitostí EÚ

Podmienky:

 • žiadateľ: škola alebo inštitúcia odborného vzdelávania a prípravy (ISCED 1-4)
 • trvanie 3 roky (modul sa musí vyučovať v dotácii min. 40 hodín za školský rok)
 • grant maximálne 26 000 € (vo forme jednorazového príspevku)

Viac informácii

Siete Jean Monnet

Ciele:

 • výmena informácií o obsahu a podpora výsledkov použitých metodík;
 • posilnenie spolupráce medzi rôznymi školami/poskytovateľmi OVP, ktoré im poskytnú medzinárodné skúsenosti a európsky rozmer
 • výmena vedomostí a mobilita na účely spoločnej výučby

Podmienky:

 • koordinátor: materská/základná škola, gymnázium, poskytovateľ OVP
 • minimálne 6 škôl z 3 krajín
 • trvanie 3 roky
 • grant maximálne 300 000 € (vo forme jednorazového príspevku)

Viac informácii

Výzva 2023

Termín na podanie žiadosti: 14. február 2023

Email na Výkonnú agentúru: eacea-ajm@ec.europa.eu

Ciele

 • posilňovať inovačnú kapacitu Európy propagáciou inovácií v oblasti vzdelávania a odbornej prípravy
 • vytvárať systémové zmeny s posilňovaním inovácií na praktickej aj politickej úrovni
 • podporovať nápady s výhľadom do budúcnosti zameraných na kľúčové témy a priority na úrovni EÚ s jednoznačných potenciálom začlenenia do jedného alebo viacerých odvetví

Aktivity

 • akčný výskum, mapovanie, výsledkom ktorých je veľký objem sektorových alebo medzisektorových výstupov,
 • nadnárodné aktivity budovania kapacít, ako sú odborná príprava, analýza politických súvislostí, výskum politík, inštitucionálne úpravy,
 • pilotné aktivity na testovanie inovačných riešení,
 • veľké nadnárodné podujatia

Podmienky

 • trvanie 2-4 roky v závislosti od skupiny
 • grant na jeden projekt 700 000 až 1 000 000 € v závislosti od skupiny

Partnerstvo

 • 3 partneri z krajín EÚ alebo tretích krajín pridružených k programu z čoho min. 2 štáty EÚ)
 • v závislosti od skupiny aj iní partneri

Výzva 2023

Termín na podanie žiadosti 15. marec 2023

Viac informácií

Email na Výkonnú agentúru: EACEA-Policy-Support@ec.europa.eu