Slovenská akademická asociácia pre medzinárodnú spoluprácu odsudzuje napadnutie Ukrajiny zo strany Ruskej federácie, ktoré odporuje základným európskym mierovým hodnotám porozumenia a dialógu, a to predovšetkým v oblasti akademickej spolupráce. Pridávame sa k spoločným výzvam a snahám na podporu ukrajinských žiakov, študentov, učiteľov a akademických pracovníkov. Na tejto stránke sú zverejnené informácie pre žiadateľov a prijímateľov grantov programu Erasmus+ týkajúce sa realizácie projektov v kontexte vojny na Ukrajine.

Ďalšie dôležité informácie nájdete na stránkach:

Ste učiteľ, školiteľ alebo iný pedagogický odborník a chceli by ste nejaký čas v zahraničí pomôcť pri poskytovaní vzdelávania a odbornej prípravy ukrajinským utečencom? Zaregistrujte sa v registri Erasmus+ na podporu ukrajinských utečencov

Register slúži pre vzdelávacie a školiace organizácie, ktoré hľadajú pracovníkov s vhodnými zručnosťami na podporu ukrajinských utečencov a na moblitu týchto odborníkov chcú využiť svoje prostriedky z programu Erasmus+. Pokrýva vzdelávanie dospelých, odborné vzdelávanie a prípravu, ako aj všeobecne školské vzdelávanie na predškolskom, základnom a strednom stupni.

V prípade, ak sa rozhodnete podporiť utečencov z Ukrajiny prostredníctvom programu Erasmus+, uistite sa, že nedochádza k dvojitému financovaniu (t. j. ten istý účastník nedostáva finančnú podporu na rovnaké/podobné aktivity z iných zdrojov).

Musí ukrajinský občan (študent, žiak) žiadať o víza v momentálnej situácii?

Nie, nemusí. Štáty Európskej únie 4. marca 2022 schválili európsky systém dočasnej ochrany. Dočasné útočisko sa poskytuje na účely ochrany cudzincov pred vojnovým konfliktom, endemickým násilím, následkami humanitárnej katastrofy alebo sústavným či hromadným porušovaním ľudských práv v ich krajine pôvodu.

Dočasné útočisko zabezpečí všetkým takýmto osobám rovnaké práva v celej EÚ, a to na dobu jedného roka s možnosťou predĺženia. Znamená to, že utečenci a utečenky sa s týmto statusom môžu po Únii voľne pohybovať, pracovať a vzdelávať. Majú tiež rovnaký prístup k zdravotnej starostlivosti a sociálnym dávkam v celej EÚ.

Vláda Slovenskej republiky na mimoriadnom rokovaní 28. 2. 2022 schválila návrh na vyhlásenie poskytovania dočasného útočiska v zmysle zákona č. 480/2002 Z. z. o azyle.
Dočasné útočisko sa vzťahuje na štátnych občanov Ukrajiny a ich príbuzných bez ukrajinskej štátnej príslušnosti, konkrétne:

 • na manžela štátneho občana Ukrajiny,
 • na maloleté dieťa štátneho občana Ukrajiny alebo maloleté dieťa manžela štátneho občana Ukrajiny,
 • na rodiča maloletého dieťaťa, ktoré je štátnym občanom Ukrajiny.

Inštitút dočasného útočiska bude Slovenská republika občanom Ukrajiny a ich príbuzným poskytovať do konca roku 2022. Uznesením bude možné predčasne skončiť poskytovanie dočasného útočiska v prípade, keď pominú dôvody na jeho poskytovanie. Ak ale budú pretrvávať dôvody na jeho poskytovanie, je možné ho predĺžiť aj opakovane.

Registráciu je možné nájsť tu:

https://portal.minv.sk/wps/portal/domov/ecu/ecu_elektronicke_sluzby/ECU-UA

Ak žiadateľ hodnoverným spôsobom preukáže svoju totožnosť a štátnu príslušnosť Ukrajiny (dokladom totožnosti, cestovným dokladom predložením vodičského preukazu či iným dokladom spolu s rodným listom a pod.), resp. ak nejde o štátnych občanov Ukrajiny, svoju totožnosť, štátnu príslušnosť a rodinný vzťah k štátnemu občanovi Ukrajiny, vybavenie žiadosti môže prebiehať skráteným spôsobom.

V prípade, že sa utečenec alebo utečenka nepreukáže žiadnym dokladom, vybavenie žiadosti o dočasné útočisko môže trvať 30 dní.

Je možné Erasmus+ pobyty na Ukrajine zrušiť alebo odložiť?

Pobyty Erasmus+ na Ukrajine je možné kedykoľvek zrušiť. Dodatočné náklady vyplývajúce z predčasných odchodov z Ukrajiny, krátkodobých ciest na Ukrajinu, storno nákladov atď. môžu byť uhradené v priebehu zúčtovania projektu v rámci vyššej moci. Je však nevyhnutné, aby ste o všetkých zmenách informovali národnú agentúru.

Pre plánované aktivity Erasmus+ na Ukrajine sa odporúča preskúmať alternatívne možnosti, ako napríklad výber inej cieľovej krajiny, realizácia virtuálnych aktivít a pod.

Je možné Erasmus+ pobyty v Bielorusku a Rusku zrušiť alebo odložiť?

Národná agentúra dôrazne odporúča, aby ste zrušili, prerušili alebo odložili mobility do Bieloruska a Ruska. Platia vyššie uvedené pravidlá pre Ukrajinu. Dotknuté osoby by sa mali obrátiť na svoju vysielajúcu alebo prijímajúcu inštitúciu. Je však nevyhnutné, aby ste o všetkých zmenách informovali národnú agentúru.

Môžu sa pobyty ukrajinských študentov/učiteľov predĺžiť, ak pre nich nie je možné vrátiť sa domov?

Erasmus+ pobyty študentov a pedagógov z ukrajinských univerzít, ako aj Erasmus+ pobyty mladých ľudí z Ukrajiny, ktorí sa momentálne nachádzajú na Slovensku, je možné predĺžiť v rámci pravidiel programu.

KA1 (okrem KA103/131 a KA107/171), KA2: Môžeme upraviť aktivity bežiaceho projektu s cieľom, aby sme podporili Ukrajinu (alebo ukrajinských utečencov)?

Príjemcovia prebiehajúcich projektov KA1 a KA2 (aj z programového obdobia 2014 – 2020, aj v rámci programového obdobia 2021 – 2027) môžu prerozdeliť časť prostriedkov projektu na aktivity na podporu Ukrajiny, resp. ukrajinských utečencov. Prijímatelia sa môžu rozhodnúť pre ktorúkoľvek aktivitu, ktorá sa ešte nezačala, resp. ešte nebola zrealizovaná, a príslušne ju nahradiť alebo upraviť. Akákoľvek zmena musí byť v súlade s pravidlami programu Erasmus+. Akákoľvek úprava, ktorá by viedla k zmene v porovnaní s pôvodne plánovaným rozsahom a cieľmi projektu, sa vykoná na základe žiadosti prijímateľa. Pozor, projekt sa nesmie odkloniť od svojich pôvodných cieľov!

Je potrebné na zmeny v projekte v súvislosti s podporou Ukrajiny vystaviť dodatok k zmluve o poskytnutí grantu?

Potreba dodatku k zmluve o poskytnutí grantu bude závisieť od rozsahu úprav vo vzťahu k cieľom pôvodnej aktivity, ktorá sa upravuje, a projektu. Ak je možné aktivity upraviť bez zmeny zmluvy o poskytnutí grantu a jej príloh, dodatok nie je potrebný. Akákoľvek úprava, ktorá by viedla k zmene zmluvy o poskytnutí grantu a príloh, sa vykoná prostredníctvom dodatku v súlade s príslušnými ustanoveniami o zmenách vo všeobecných zmluvných podmienkach.

Je možné navýšiť grant v súvislosti s podporou Ukrajiny?

Maximálna výška prideleného grantu zostáva rovnaká, aj keď sa aktivity preorientujú/upravia. Grant teda nie je možné navýšiť, s výnimkou finančných prostriedkov, ktoré sú k vyčlenené na mimoriadne náklady a na podporu inklúzie (ktorá musí byť spojená s mobilitou krytou z rozpočtu projektu).

Vyššia moc – kedy je možné ju uplatniť?

NA môže akceptovať situáciu vyššej moci vo všetkých prípadoch, keď existujú oprávnené dôvody. Ak NA usúdi, že dôsledky vojny na Ukrajine ovplyvňujú prijímateľa grantu takým spôsobom, že mu bránia v plnení akýchkoľvek svojich záväzkov podľa zmluvy o poskytnutí grantu, môže sa uplatniť vyššia moc, nezávisle od miesta, kde má aktivita prebiehať. Situáciu vyššej moci, na ktorú sa odvoláva prijímateľ, posudzuje NA od prípadu k prípadu.

Je možné považovať utečencov z Ukrajiny za účastníkov s nedostatkom príležitostí?

Všetci oprávnení účastníci z Ukrajiny budú považovaní za „účastníkov s nedostatkom príležitostí“, a preto budú mať nárok na príslušnú finančnú podporu v súlade s pravidlami pre jednotlivé akcie vo všetkých sektoroch vzdelávania a odbornej prípravy (informácie nájdete tu).

KA1: Môžeme realizovať mobility (virtuálne, fyzické, zmiešané) s Ukrajinou, ak sme pôvodne tieto mobility neplánovali?

Áno, a to:

 • za predpokladu, že prijímateľ grantu má schválenú spoluprácu s Ukrajinou v projekte KA107 (medzinárodná kreditová mobilita) využitím dostupných rozpočtov z fondov Východného partnerstva – Regióny 2 a 4) pre ukrajinských účastníkov, prípadne z rozpočtovej položky Organizačná podpora.

Európska komisia pripravila dodatok k Prílohe II zmluvy o poskytnutí grantu. Národná agentúra Vám tento dodatok poskytne pre prípad, ak by ste chceli využiť možnosti programu na tento účel.

KA131: Musíme pri prijímaní účastníkov z Ukrajiny dodržať pravidlo 20 % pre aktivity s tretími krajinami nepridruženými k programu?

Upozorňujeme, že 20 % limit prideleného grantu na aktivity s tretími krajinami, ktoré nie sú pridružené k programu a ktorý platí pre akcie KA131, sa vzťahuje len na odchádzajúce mobility. Finančné prostriedky pridelené prichádzajúcim účastníkom sa teda nebudú započítavať do tohto 20 % limitu.

KA131: Aká bude výška grantu pre študenta alebo zamestnanca z Ukrajiny?

V tomto prípade sa uplatňujú sadzby ako v KA171, t. j.:

 • Pre študentov bude výška grantu v prípade dlhodobej mobility predstavovať 800 EUR/mesiac ako individuálna podpora a 250 EUR/mesiac ako podpora pre účastníka s nedostatkom príležitostí;
 • Pre zamestnanca bude výška grantu predstavovať 140 EUR/deň ako individuálna podpora.
KA107: Aká bude výška grantu pre študenta alebo zamestnanca z Ukrajiny?

V tomto prípade sa uplatňujú sadzby v súlade s príslušným rokom výzvy.

Aké sú podmienky prijatia študenta/zamestnanca z Ukrajiny na aktivity programu Erasmus+?
 • Študenti: musia byť zapísaní na inštitúcii vysokoškolského vzdelávania v čase úteku z Ukrajiny kvôli ruskej agresii.
 • Čerství absolventi: musia byť absolventmi vysokej školy na Ukrajine, pričom od ukončenia štúdia nesmie uplynúť viac ako 12 mesiacov pred útekom z Ukrajiny kvôli ruskej agresii.
 • Zamestnanci: musia byť zamestnaní na vysokej škole na Ukrajine v čase úteku z Ukrajiny kvôli ruskej agresii.

Príjemcovia by mali byť pri skúmaní dokumentov/dôkazov o oprávnenosti účastníkov flexibilní v maximálne možnej miere.

Chceli by sme prijať študenta/zamestnanca z Ukrajiny, ale nemáme s príslušnou VŠ uzatvorenú medziinštitucionálnu zmluvu. Je možné napriek tomu realizovať aktivity v rámci programu Erasmus+?

Áno, v tomto prípade je to výnimočne možné. V prípadoch, keď sa z dôvodu vojny nemôže do aktivity zapojiť vysielajúca organizácia, je prijímajúca VŠ jedinou VŠ zapojenou do organizácie mobility, s výnimkou stáží mimo VŠ.

Z dôvodu vojny nie je možné komunikovať s VŠ potenciálneho účastníka (študenta, zamestnanca). Ako máme v tomto prípade pripraviť zmluvu o štúdiu/program mobility?

Účastníci sa prihlasujú priamo na prijímajúcu VŠ, v ktorej alebo prostredníctvom ktorej by chceli absolvovať mobilitu.

 • Nominácia účastníka nie je potrebná.
 • Zmluva o štúdiu/Program mobility na výučbu a školenia zamestnancov sa podpisuje iba medzi účastníkom a prijímajúcou inštitúciou (prípadne s organizáciou, ktorá organizuje stáž, ak to nie je VŠ).
 • Prijímajúca VŠ môže povoliť zápis priebežne, bez termínu na výber účastníkov.
 • Prijímajúca inštitúcia by mala jasne definovať kritériá výberu a zverejniť tieto kritériá pre žiadosti a zápis.
 • Prijímajúca inštitúcia by mala zvážiť zjednodušenie dôkazov požadovaných pre jazykové kompetencie pre prichádzajúcich účastníkov, keďže účastníci nemusia mať prístup k jazykovým testom a certifikáciám (napríklad organizovanie testu v prijímajúcej inštitúcii, ak je to relevantné).
 • V súlade s platnými pravidlami môže byť grant udelený len na čas strávený štúdiom/stážou/výučbou/školením.

Tieto pravidlá sa vzťahujú na KA131/KA107 rovnako.

Je možné účastníkom z Ukrajiny poskytnúť prípravu s cieľom ich integrácie do našej organizácie/vzdelávacieho systému Slovenska?

Áno. Prijímajúca inštitúcia môže prevziať úlohy vysielajúcej organizácie z Ukrajiny týkajúce sa úvodných/prípravných kurzov a akejkoľvek ďalšej pomoci a podpory, na ktorú majú študenti nárok podľa Charty študenta programu Erasmus+. Zároveň odporúčame, aby prijímajúca inštitúcia spolupracovala so študentskými združeniami a sieťami pri integrácii prichádzajúcich študentov z Ukrajiny.

KA1: Existuje nejaká možnosť podpory jazykovej prípravy pre účastníkov z Ukrajiny?

Od júla 2022 bude spustená nová platforma jazykovej podpory Erasmus+ a Európskeho zboru solidarity, ktorá bude zahŕňať aj otvorený prístup ponúkajúci bezplatný úvod do rôznych jazykov a kultúr. Zatiaľ budú ponúknuté jazyky angličtina, francúzština, nemčina, španielčina a taliančina. Platforma bude postupne pokrývať až 29 jazykov. Účastníci pochádzajúci z Ukrajiny budú mať prístup k tejto otvorenej časti.

Okrem toho budú môcť účastníci pochádzajúci z Ukrajiny, ktorí získajú podporu z programu Erasmus+, nadobudnúť jazykové zručnosti potrebné na správne fungovanie v prijímajúcej krajine prostredníctvom plného a bezplatného prístupu k novej platforme online jazykovej podpory.

Pozor, súčasná platforma OLS funguje iba do konca júna 2022.

KA1: Chceli by sme do nášho projektu zaradiť žiakov/učiteľov prichádzajúcich z Ukrajiny. Je to možné?

Ukrajinským účastníkom (zamestnancom, žiakom a študentom) je výnimočne umožnené zúčastniť sa ako prichádzajúci účastníci v rámci schémy mobility programu Erasmus+. Aktivita musí pokrývať rovnaké cieľové skupiny, aké sú oprávnené pre jednotlivé sektory vzdelávania, ako aj rovnaké typy aktivít pre jednotlivé sektory. Informácie o možnostiach zmien v projekte sú uvedené vyššie v časti “všetky sektory”.

KA1: Existuje nejaká možnosť podpory jazykovej prípravy pre účastníkov z Ukrajiny?

Od júla 2022 bude spustená nová platforma jazykovej podpory Erasmus+ a Európskeho zboru solidarity, ktorá bude zahŕňať aj otvorený prístup ponúkajúci bezplatný úvod do rôznych jazykov a kultúr. Zatiaľ sú ponúknuté jazyky angličtina, francúzština, nemčina, španielčina a taliančina. Platforma bude postupne pokrývať až 29 jazykov. Účastníci pochádzajúci z Ukrajiny budú mať prístup k tejto otvorenej časti.

Okrem toho budú môcť účastníci pochádzajúci z Ukrajiny, ktorí získajú podporu z programu Erasmus+, nadobudnúť jazykové zručnosti potrebné na správne fungovanie v prijímajúcej krajine prostredníctvom plného a bezplatného prístupu k novej platforme online jazykovej podpory.

Pozor, súčasná platforma OLS funguje iba do konca júna 2022.

KA1: Akou formou môžeme prijať ukrajinského učiteľa v rámci programu Erasmus+?

V mobilitných projektoch odporúčame využiť aktivitu „Prizvaní experti“ – môžete tak pozvať ukrajinského experta/učiteľa/zamestnanca, aby podporil zamestnancov vašej organizácie v procese integrácie ukrajinských utečencov. Je však nevyhnutné, aby ste o všetkých zmenách informovali národnú agentúru.

Aké sú podmienky prijatia žiaka/zamestnanca z Ukrajiny na aktivity programu Erasmus+?
 • Žiaci/dospelí učiaci: musia byť zapísaní na škole/v programe vzdelávania dospelých v čase úteku z Ukrajiny kvôli ruskej agresii.
 • Zamestnanci: musia byť zamestnaní na škole poskytujúcej príslušný typ vzdelávania v čase úteku z Ukrajiny kvôli ruskej agresii.
 • Pozvaní experti: musia vedieť preukázať relevantnú odbornosť v súlade s potrebami pozývajúcej organizácie.

Príjemcovia by mali byť pri skúmaní dokumentov/dôkazov o oprávnenosti účastníkov flexibilní v maximálne možnej miere.

Aké sú pravidlá financovania v prípade, že zahrnieme žiakov/zamestnancov do nášho projektu?
 • Individuálna podpora: uplatňujú sa sadzby platné pre Slovensko.
 • Organizačná podpora: 500 EUR (ako v prípade spolupráce s partnerskými krajinami).
 • Jazyková podpora: maximálne do výšky 300 EUR (ako v prípade dlhodobých aktivít).
 • V prípade ostatných nákladov vrátane podpory inklúzie a mimoriadnych nákladov sa uplatňujú rovnaké pravidlá financovania platné pre daný sektor a výzvu ako pre štandardné projekty.

Európska komisia pripravila dodatok k Prílohe II zmluvy o poskytnutí grantu. Národná agentúra Vám tento dodatok poskytne pre prípad, ak by ste chceli využiť možnosti programu na tento účel.

Z dôvodu vojny nie je možné komunikovať s vysielajúcou inštitúciou potenciálneho účastníka (žiaka, zamestnanca). Ako máme v tomto prípade postupovať?
 • Hodnotenie, uznanie a certifikácia nadobudnutých vzdelávacích výstupov: v tomto prípade sú procesy vykonané prijímajúcou organizáciou v súlade so štandardami kvality programu Erasmus+.
 • Podporná dokumentácia: postačujú podpisy zodpovedných osôb prijímajúcej organizácie.
 • Zmluvná dokumentácia medzi prijímateľom a účastníkom: ak nie je možné získať podpis o strany vysielajúcej organizácie, postačuje podpis medzi prijímajúcou organizáciou a účastníkom.
Je možné uzatvoriť alebo predĺžiť projekty (KA2) s účasťou ruského partnera?

V kontexte  Nariadenia Rady (EÚ) č. 2022/576 sa všetky inštitúcie poskytujúce vzdelávacie aktivity založené v Rusku považujú za riadené Ruskom (t. j. sú pod verejnou kontrolou alebo z viac ako 50 % vo verejnom vlastníctve).

 • Prebiehajúce projekty: V prípade prebiehajúcich projektov s účasťou ruského verejného subjektu alebo subjektu pod verejnou kontrolou (vrátane všetkých „vzdelávacích inštitúcií“ so sídlom v Rusku, ako sú definované vyššie), budú tieto subjekty prostredníctvom dodatku k dohode o grante vylúčené z projektov a koordinátor projektu musí informovať dotknutý ruský subjekt, že všetky náklady, ktoré mu vzniknú po apríli 2022, budú považované za neoprávnené. Účasť dotknutého ruského subjektu môže pokračovať, ak príjemca alebo koordinátor (ak ide o grant pre viacerých príjemcov) dokáže počas námietkového konania preukázať, že dotknutá ruská účastnícka organizácia nie je z viac ako 50 % vo verejnom vlastníctve alebo pod kontrolou štátu.
 • V prípade prebiehajúcich výziev na predkladanie návrhov (zmluvy o grante ešte nepodpísané) s účasťou ruského verejného subjektu alebo subjektu pod verejnou kontrolou (vrátane všetkých „vzdelávacích inštitúcií“ so sídlom v Rusku, ako sú definované vyššie), budú tieto subjekty vylúčené z prebiehajúcich výberových konaní. Ak by takéto vylúčenie malo vplyv na kritériá oprávnenosti, NA môže pred vylúčením takejto prihlášky umožniť hodnotiacej komisii navrhnúť žiadateľovi buď prehodnotiť uskutočniteľnosť projektu a kritériá oprávnenosti, alebo nahradiť ruský subjekt tak, aby splnil kritériá oprávnenosti. V takom prípade, ak si žiadateľ neželá alebo nemôže nahradiť ruského partnera, hodnotiaca komisia vyhlási žiadosť za neoprávnenú.

V oboch prípadoch, účasť ruského subjektu, ktorý nie je vo verejnom vlastníctve ani pod verejnou kontrolou, ani sa o ňom nepredpokladá, že poskytuje vzdelávacie aktivity (ako je definované vyššie), môže pokračovať.

Je možné realizovať mobility (KA1) z/do Ruska?

V kontexte Nariadenia Rady (EÚ) č. 2022/576 je možné realizovať mobility z/do Ruska (KA107/KA131). Ruskí študenti, učitelia a akademickí pracovníci zostávajú oprávnenými účastníkmi vysokoškolských mobilít.

Bude sa vykonávať dôkladný skríning sankčných zoznamov EÚ. Tieto skríningy majú zabezpečiť, že žiadna osoba na sankčnom zozname EÚ nebude možnosť zúčastniť sa na akcii Erasmus+ alebo Európskeho zboru solidarity.

Plánovali sme prijať ruského študenta/učiteľa. Už mu (jej) vznikli náklady (napr. zakúpil si letenku), avšak cesta sa nekonala. Má nárok na preplatenie takéhoto nákladu?

Vzhľadom k vyhláseniu eurokomisárky Mariya Gabriel (tu) bude možné uznať takéto náklady ako vyššiu moc.

Môžeme realizovať virtuálne aktivity s ruskými účastníkmi?

Platia rovnaké pokyny ako v prípade fyzickej mobility.

Vzor dodatku ku zmluve – Výzva 2021 – KA1 (OVP, ŠV, VD) – Ukrajina [ SK, pdf, 181KB ]