Untitled design (72)

Po schválení žiadosti

Po schválení žiadosti a podpísaní zmluvy o grante oboma stranami sa žiadajúca inštitúcia stane prijímateľ grantu EÚ. Prijímateľ je zodpovedný za vývoj a dobré riadenie príslušného projektu a za podávanie správ.

FAQ

Cieľom tejto časti je poskytnúť odpovede na otázky, ktoré sa školy a organizácie najčastejšie pýtajú projektových manažérov Národnej agentúry programu Erasmus+.

Podpora pri realizácii projektov

Projektoví manažéri pripravujú pravidelné inštruktáže, ktoré detailne prevedú prijímateľov grantov jednotlivými etapami životného cyklu projektov v rámci kľúčovej akcie 1 (KA1) a kľúčovej akcie 2 (KA2).

Kvalita mobility

Neustály rast kvality mobility v kľúčovej akcii 1 v sektoroch školského vzdelávania, odborného vzdelávania a prípravy, vzdelávania dospelých sa darí dosahovať vďaka štandardom kvality. Tie zaisťujú, aby mali všetci účastníci pozitívne skúsenosti s mobilitou a zároveň, aby všetky organizácie, ktoré dostávajú finančné prostriedky z programu, prispievali k napĺňaniu jeho cieľov.

Životný cyklus

Podpisom zmluvy o grante začína realizácia projektu. Počas realizácie projektu je potrebné dodržať všetky záväzky predpokladané v schválenej žiadosti a uvedené v dohode. To chráni záujmy účastníkov projektu (študentov, pedagógov a zamestnancov) a zaručuje dosiahnutie navrhovaných výsledkov. V záverečnej fáze je potrebné pripraviť správu príp. sa realizuje audit projektu, o ktorom sa rozhodne v súlade s predpismi o financovaní v sprievodcovi programu Erasmus+.

Komunikačné normy

Akákoľvek komunikácia alebo publikácia prijímateľa grantu týkajúca sa projektu, a to aj na konferenciách, seminároch alebo iných informačných alebo propagačných materiáloch (brožúry, letáky, plagáty, prezentácie atď.), musí uvádzať, že projekt získal finančné prostriedky z EÚ. Pozrite si pokyny k vizuálnej identite.

Iniciatívy a súťaže

Organizácie a inštitúcie, ktoré získali grant, sú pozvaní zapojiť sa do európskych inciatív a súťaží, ktoré v spolupráci s Európskou komisiou na Slovensku organizuje NA. Čítať viac.

Informačné nástroje

Platforma výsledkov projektov Erasmus+

Webová stránka Európskej komisie, na ktorej nájdete informácie a výsledky projektov realizovaných v rámci programu Erasmus+. 

Čítať viac

OLS - Online jazyková podpora

Webová stránka, ktorá monitoruje dopad mobility na jazykové zručnosti, podporou jazykovej prípravy a zvýšenie kvality mobility. 

Čítať viac

Školské vzdelávanie

2022

Akreditované projekty (KA121)

Krátkodobé projekty (KA122)

2021

Akreditované projekty (KA121)

Krátkodobé projekty (KA122)

Malé partnerstvá (KA210)

 • Príloha I – Všeobecné podmienky [SK, pdf, 589 KB]
 • Príloha II – Opis projektu, Odhadovaný rozpočet (zasiela NA)
 • Príloha III – Finančné a zmluvné pravidlá [SK, pdf, 273 KB]

Kooperačné partnerstvá (KA220)

 • Príloha I – Všeobecné podmienky [SK, pdf, 589 KB]
 • Príloha II – Opis projektu, Odhadovaný rozpočet (zasiela NA)
 • Príloha III – Finančné a zmluvné pravidlá [SK, pdf, 273 KB]
 • Príloha IV – Sadzby platné pre jednotkové príspevky [SK, pdf, 273 KB]
 • Podporné dokumenty
  • Vzor potvrdenia o účasti k nadnárodnému projektovému stretnutiu [SK, docx, 105 KB]
  • Vzor prezenčnej listiny k nadnárodnému projektovému stretnutiu [SK, docx, 105 KB]
  • Vzor potvrdenia o účasti k vzdelávacej aktivite [SK, docx, 105 KB]
  • Vzor prezenčnej listiny k multiplikačnému podujatiu [SK, docx, 105 KB]
  • Vzor pracovného výkazu k výsledkom projektu [SK, xlsx, 105 KB]
  • Vzor vyhlásenia o účasti k virtuálnemu nadnárodnému projektovému stretnutiu [SK, docx, 105 KB]
  • Vzor potvrdenia o účasti k virtuálnej vzdelávacej aktivite [SK, docx, 105 KB]
  • Vzor vyhlásenia o účasti k virtuálnemu multiplikačnému podujatiu [SK, docx, 105 KB]

Odborné vzdelávanie a príprava

2022

Akreditované projekty (KA121)

Krátkodobé projekty (KA122)

2021

Akreditované projekty (KA121)

Krátkodobé projekty (KA122)

Malé partnerstvá (KA210)

 • Príloha I – Všeobecné podmienky [SK, pdf, 589 KB]
 • Príloha II – Opis projektu, Odhadovaný rozpočet (zasiela NA)
 • Príloha III – Finančné a zmluvné pravidlá [SK, pdf, 273 KB]

Kooperačné partnerstvá (KA220)

 • Príloha I – Všeobecné podmienky [SK, pdf, 589 KB]
 • Príloha II – Opis projektu, Odhadovaný rozpočet (zasiela NA)
 • Príloha III – Finančné a zmluvné pravidlá [SK, pdf, 273 KB]
 • Príloha IV – Sadzby platné pre jednotkové príspevky [SK, pdf, 273 KB]
 • Podporné dokumenty
  • Vzor potvrdenia o účasti k nadnárodnému projektovému stretnutiu [SK, docx, 105 KB]
  • Vzor prezenčnej listiny k nadnárodnému projektovému stretnutiu [SK, docx, 105 KB]
  • Vzor potvrdenia o účasti k vzdelávacej aktivite [SK, docx, 105 KB]
  • Vzor prezenčnej listiny k multiplikačnému podujatiu [SK, docx, 105 KB]
  • Vzor pracovného výkazu k výsledkom projektu [SK, xlsx, 105 KB]
  • Vzor vyhlásenia o účasti k virtuálnemu nadnárodnému projektovému stretnutiu [SK, docx, 105 KB]
  • Vzor potvrdenia o účasti k virtuálnej vzdelávacej aktivite [SK, docx, 105 KB]
  • Vzor vyhlásenia o účasti k virtuálnemu multiplikačnému podujatiu [SK, docx, 105 KB]

Vzdelávanie dospelých

2022

Akreditované projekty (KA121)

Krátkodobé projekty (KA122)

2021

Akreditované projekty (KA121)

Krátkodobé projekty (KA122)

Malé partnerstvá (KA210)

 • Príloha I – Všeobecné podmienky [SK, pdf, 589 KB]
 • Príloha II – Opis projektu, Odhadovaný rozpočet (zasiela NA)
 • Príloha III – Finančné a zmluvné pravidlá [SK, pdf, 273 KB]

Kooperačné partnerstvá (KA220)

 • Príloha I – Všeobecné podmienky [SK, pdf, 589 KB]
 • Príloha II – Opis projektu, Odhadovaný rozpočet (zasiela NA)
 • Príloha III – Finančné a zmluvné pravidlá [SK, pdf, 273 KB]
 • Príloha IV – Sadzby platné pre jednotkové príspevky [SK, pdf, 273 KB]
 • Podporné dokumenty
  • Vzor potvrdenia o účasti k nadnárodnému projektovému stretnutiu [SK, docx, 105 KB]
  • Vzor prezenčnej listiny k nadnárodnému projektovému stretnutiu [SK, docx, 105 KB]
  • Vzor potvrdenia o účasti k vzdelávacej aktivite [SK, docx, 105 KB]
  • Vzor prezenčnej listiny k multiplikačnému podujatiu [SK, docx, 105 KB]
  • Vzor pracovného výkazu k výsledkom projektu [SK, xlsx, 105 KB]
  • Vzor vyhlásenia o účasti k virtuálnemu nadnárodnému projektovému stretnutiu [SK, docx, 105 KB]
  • Vzor potvrdenia o účasti k virtuálnej vzdelávacej aktivite [SK, docx, 105 KB]
  • Vzor vyhlásenia o účasti k virtuálnemu multiplikačnému podujatiu [SK, docx, 105 KB]

Vysokoškolské vzdelávanie

2022

Mobility študentov a zamestnancov (KA131)

2021

 • Príloha I – Všeobecné podmienky [SK, pdf, 469 KB]
 • Príloha I – Všeobecné podmienky (konzorcium)  [SK, pdf, 495 KB]
 • Príloha II – Opis projektu, Odhadovaný rozpočet (zasiela NA)
 • Príloha III – Finančné a zmluvné pravidlá [SK, pdf, 239 KB]
 • Príloha IV – Sadzby platné pre jednotkové príspevky [SK, pdf, 197 KB]
 • Vzor interinštitucionálnej zmluvy pre spoluprácu s partnerskými krajinami [SK, docx, 116 KB]

Formuláre zmluvných dokumentov používané medzi prijímateľom a účastníkmi:

Pomocný prehľad možností študentských grantov [SK, pdf, 197 KB]

 • Príloha I – Všeobecné podmienky [SK, pdf, 589 KB]
 • Príloha II – Opis projektu, Odhadovaný rozpočet (zasiela NA)
 • Príloha III – Finančné a zmluvné pravidlá [SK, pdf, 273 KB]
 • Príloha IV – Sadzby platné pre jednotkové príspevky [SK, pdf, 273 KB]
 • Podporné dokumenty
  • Vzor potvrdenia o účasti k nadnárodnému projektovému stretnutiu [SK, docx, 105 KB]
  • Vzor prezenčnej listiny k nadnárodnému projektovému stretnutiu [SK, docx, 105 KB]
  • Vzor potvrdenia o účasti k vzdelávacej aktivite [SK, docx, 105 KB]
  • Vzor prezenčnej listiny k multiplikačnému podujatiu [SK, docx, 105 KB]
  • Vzor pracovného výkazu k výsledkom projektu [SK, xlsx, 105 KB]
  • Vzor vyhlásenia o účasti k virtuálnemu nadnárodnému projektovému stretnutiu [SK, docx, 105 KB]
  • Vzor potvrdenia o účasti k virtuálnej vzdelávacej aktivite [SK, docx, 105 KB]
  • Vzor vyhlásenia o účasti k virtuálnemu multiplikačnému podujatiu [SK, docx, 105 KB]