Untitled design (72)

Po schválení žiadosti

Po schválení žiadosti a podpísaní zmluvy o grante oboma stranami sa žiadajúca inštitúcia stane príjemcom grantu EÚ. Príjemca je zodpovedný za vývoj a dobré riadenie príslušného projektu a za podávanie správ.

Životný cyklus

Podpisom zmluvy o grante začína realizácia projektu. Počas realizácie projektu je potrebné dodržať všetky záväzky predpokladané v schválenej žiadosti a uvedené v dohode. To chráni záujmy účastníkov projektu (študentov, pedagógov a zamestnancov) a zaručuje dosiahnutie navrhovaných výsledkov. V záverečnej fáze je potrebné pripraviť správu príp. sa realizuje audit projektu, o ktorom sa rozhodne v súlade s predpismi o financovaní v sprievodcovi programu Erasmus+.

Plánovanie

Starostlivé plánovanie projektu je nevyhnutnou úlohou. Šetrí čas a zefektívňuje celú realizáciu projektu. Za oprávnené aktivity na financovanie sa považujú iba tie činnosti, ktoré sa vykonajú počas obdobia implementácie projektu.

Monitorovanie

V rámci niektorých akcií sa predkladajú pravidelné alebo predbežné správy, ktoré sú pripojené k žiadosti o priebežnú platbu.
Na konci projektu inštitúcia predloží záverečnú správu, ktorá pokrýva celé obdobie projektovej implementácie.

Zdieľanie výsledkov

Komunikáciou a šírením výsledkov môžu realizátori projektov Erasmus+ predstaviť a zdieľať informácie o svojej práci a dosiahnutých výsledkoch. Vďaka zdieľaniu výsledkov, získaným skúsenostiam, dosiahnutým výsledkom s inými subjektmi sa podporuje rozvojom politiky vzdelávania a odbornej prípravy. Čítať viac.

Komunikačné normy

Akákoľvek komunikácia alebo publikácia príjemcu týkajúca sa projektu, a to aj na konferenciách, seminároch alebo iných informačných alebo propagačných materiáloch (brožúry, letáky, plagáty, prezentácie atď.), musí uvádzať, že projekt získal finančné prostriedky z EÚ. Pozrite si pokyny k vizuálnej identite.

Iniciatívy a súťaže

Organizácie a inštitúcie, ktoré získali grant, sú pozvaní zapojiť sa do európskych inciatív a súťaží, ktoré v spolupráci s Európskou komisiou na Slovensku organizuje NA. Čítať viac.

Informačné nástroje

Platforma výsledkov projektov Erasmus+

Webová stránka Európskej komisie, na ktorej nájdete informácie a výsledky projektov realizovaných v rámci programu Erasmus+. 

Čítať viac

OLS - Online jazyková podpora

Webová stránka, ktorá monitoruje dopad mobility na jazykové zručnosti, podporou jazykovej prípravy a zvýšenie kvality mobility. 

Čítať viac

Zmluvná dokumentácia

Školské vzdelávanie

Odborné vzdelávanie a príprava

Vzdelávanie dospelých

 • Príloha I – Všeobecné podmienky [SK, pdf, 469 KB]
 • Príloha I – Všeobecné podmienky (konzorcium)  [SK, pdf, 495 KB]
 • Príloha II – Opis projektu, Odhadovaný rozpočet (zasiela NA)
 • Príloha III – Finančné a zmluvné pravidlá [SK, pdf, 239 KB]
 • Príloha IV – Sadzby platné pre jednotkové príspevky [SK, pdf, 197 KB]

 

Formuláre zmluvných dokumentov používané medzi príjemcom a účastníkmi:

 • a) Mobilita študentov a čerstvých absolventov:
 • b) Mobilita zamestnancov
  • Zmluva o poskytnutí finančnej podpory na mobilitu zamestnancov na výučbu a školenia (vzor zmluvy – minimálne požiadavky) [SK, doc, 94 KB]
  • Zmluva o poskytnutí finančnej podpory na mobilitu zamestnancov na výučbu a školenia (vzor zmluvy – minimálne požiadavky) [EN, docx, 52 KB]
  • Program mobility – výučba [SK, docx, 64 KB]
  • Program mobility – výučba [EN, docx, 101 KB]
  • Program mobility – školenia [SK, docx, 62 KB]
  • Program mobility – školenia [EN, docx, 99 KB]