Inklúzia a rozmanitosť

Inklúzia a rozmanitosť v programe Erasmus+

Cieľom programu Erasmus+ je podporovať rovnosť príležitostí a prístupu, inklúziu, rozmanitosť a spravodlivosť v rámci všetkých jeho akcií. Vzhľadom na tento cieľ sa program zameriava aj na organizácie a účastníkov s nedostatkom príležitostí, ktorým sprístupňuje mechanizmy a finančné zdroje. Organizácie by mali svoje projekty a aktivity navrhovať na základe inkluzívneho prístupu, aby boli prístupné pre najrôznejších účastníkov.

Rámec na realizáciu inklúzie a rozmanitosti v rámci podporených projektov Erasmus+ sa nachádza v stratégii, ktorú navrhla Európska komisia. Stratégia má pomôcť pri odstraňovaní prekážok, ktorým môžu čeliť rôzne cieľové skupiny pri prístupe k príležitostiam.

Informácie pre žiadateľov (organizácia)

„Osoby s nedostatkom príležitostí sú osoby, ktoré z ekonomických, sociálnych, kultúrnych, geografických alebo zdravotných príčin, z dôvodu migrantského pôvodu alebo z dôvodov ako zdravotné postihnutie či ťažkosti vo vzdelávaní, ako aj z iných dôvodov vrátane takých, ktoré môžu spôsobovať diskrimináciu podľa článku 21 Charty základných práv Európskej únie, čelia prekážkam, ktoré im bránia v účinnom prístupe k príležitostiam v rámci programu (Sprievodca programom Erasmus+).“

Základné informácie k inklúzii pre žiadateľov sa nachádzajú v Sprievodcovi programom Erasmus+ a v jednotlivých metodikách.

Keďže inklúzia a rozmanitosť je jednou z horizontálnych priorít programu, tento aspekt sa hodnotí počas výberového procesu. Žiadatelia by mali v projektoch sprístupniť aktivity aj pre osoby s nedostatkom príležitosti.

Kľúčová akcia 1

Akreditácie

Zabezpečenie inklúzie patrí medzi štandardy kvality v rámci akreditácie organizácii v školskom vzdelávaní (ŠV), odbornom vzdelávaní a príprave (OVP) a vo vzdelávaní dospelých (VD). Žiadateľ popisuje v žiadosti, ako bude tieto štandardy dodržiavať.

Krátkodobé projekty

Aj v rámci týchto projektov sa podporuje inkluzívny prístup a žiadateľ môže požiadať pre osoby s nedostatkom príležitosti tzv. špeciálny grant.

Pre inšpiráciu uvádzame projekty zaoberajúce sa prioritou inklúzia z predchádzajúceho programového obdobia (2014-2020):

Kľúčová akcia 2

Do kľúčovej akcie KA2 si Národná agentúra programu Erasmus+ pre vzdelávanie a odbornú prípravu so súhlasom Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky (MŠVVaŠ SR) ako národnej autority vybrala inklúziu aj za národnú prioritu.

Pre inšpiráciu uvádzame projekty zaoberajúce sa prioritou inklúzia z predchádzajúceho programového obdobia (2014-2020):

Informácie pre príjemcov grantu (organizácia)

Na podporu inklúzie zriadila slovenská národná agentúra (SAAIC) pozíciu „inclusion officer“ a za pomoci pracovnej skupiny vytvorila metodické prístupy k osobám s nedostatkom príležitosti v jednotlivých sektoroch vzdelávania.

Informácie pre osoby s nedostatkom príležitosti

Som žiak

doplniť info

Som študent

doplniť info

Som zamestnanec

doplniť info

Príklady dobrej praxe

Stredná zdravotnícka škola Záhradnícka v Bratislave

Obchodná akadémia Bolečkova v Nitre

Stredná odborná škola drevárska vo Vranove nad Topľou

Inklucentrum – Centrum inkluzívneho vzdelávania

Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska

Spojena škola internátna v Kremnici