Inklúzia a rozmanitosť

Inklúzia a rozmanitosť v programe Erasmus+

Cieľom programu Erasmus+ je podporovať rovnosť príležitostí a prístupu, inklúziu, rozmanitosť a spravodlivosť v rámci všetkých jeho akcií. Vzhľadom na tento cieľ sa program zameriava aj na organizácie a účastníkov s nedostatkom príležitostí, ktorým sprístupňuje mechanizmy a finančné zdroje. Organizácie by mali svoje projekty a aktivity navrhovať na základe inkluzívneho prístupu, aby boli prístupné pre najrôznejších účastníkov.

Rámec na realizáciu inklúzie a rozmanitosti v rámci podporených projektov Erasmus+ sa nachádza v stratégii, ktorú navrhla Európska komisia. Stratégia má pomôcť pri odstraňovaní prekážok, ktorým môžu čeliť rôzne cieľové skupiny pri prístupe k príležitostiam.

Akčný plán pre inklúziu a rozmanitosť

Akčný plán pre inklúziu a rozmanitosť je výsledkom tímového úsilia – pracovnej skupiny pre inklúziu, ktorá pracovala pod hlavičkou SAAIC – Slovenskej akademickej asociácie pre medzinárodnú spoluprácu.

Výstupy z tematického seminára k inklúzii

Workshopy pre akreditované organizácie zo sektora odborného vzdelávania a prípravy a školského vzdelávania – Inklúzia na úrovni inštitúcie a Inklúzia účastníkov s nedostatkom príležitostí. 

Štúdia o inklúzii v programe Erasmus+ - 1. časť

Informácie pre žiadateľov (organizácia)

„Osoby s nedostatkom príležitostí sú osoby, ktoré z ekonomických, sociálnych, kultúrnych, geografických alebo zdravotných príčin, z dôvodu migrantského pôvodu alebo z dôvodov ako zdravotné postihnutie či ťažkosti vo vzdelávaní, ako aj z iných dôvodov vrátane takých, ktoré môžu spôsobovať diskrimináciu podľa článku 21 Charty základných práv Európskej únie, čelia prekážkam, ktoré im bránia v účinnom prístupe k príležitostiam v rámci programu (Sprievodca programom Erasmus+).“

Základné informácie k inklúzii pre žiadateľov sa nachádzajú v Sprievodcovi programom Erasmus+ a v jednotlivých metodikách.

Keďže inklúzia a rozmanitosť je jednou z horizontálnych priorít programu, tento aspekt sa hodnotí počas výberového procesu. Žiadatelia by mali v projektoch sprístupniť aktivity aj pre osoby s nedostatkom príležitosti.

Kľúčová akcia 1

Akreditácie

Zabezpečenie inklúzie patrí medzi štandardy kvality v rámci akreditácie organizácii v školskom vzdelávaní (ŠV), odbornom vzdelávaní a príprave (OVP) a vo vzdelávaní dospelých (VD). Žiadateľ popisuje v žiadosti, ako bude tieto štandardy dodržiavať.

Krátkodobé projekty

Aj v rámci týchto projektov sa podporuje inkluzívny prístup a žiadateľ môže požiadať pre osoby s nedostatkom príležitosti tzv. špeciálny grant.

Pre inšpiráciu uvádzame projekty zaoberajúce sa prioritou inklúzia z predchádzajúceho programového obdobia (2014-2020):

Kľúčová akcia 2

Do kľúčovej akcie KA2 si Národná agentúra programu Erasmus+ pre vzdelávanie a odbornú prípravu so súhlasom Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky (MŠVVaŠ SR) ako národnej autority vybrala inklúziu aj za národnú prioritu.

Pre inšpiráciu uvádzame projekty zaoberajúce sa prioritou inklúzia z predchádzajúceho programového obdobia (2014-2020):

Informácie pre príjemcov grantu (organizácia)

Na podporu inklúzie zriadila slovenská národná agentúra (SAAIC) pozíciu „inclusion officer“ a za pomoci pracovnej skupiny vytvorila metodické prístupy k osobám s nedostatkom príležitosti v jednotlivých sektoroch vzdelávania.

 • Prihláška pre účastníka mobility so špeciálnymi potrebami [SK, pdf, 1 MB]

Informácie pre osoby s nedostatkom príležitostí

Účastník mobility s nedostatkom príležitostí je:

 • držiteľ preukazu ŤZP;
 • človek s chronickým zdravotným ochorením;
 • človek s hospodárskymi, sociálnymi alebo inými prekážkami, pre ktoré váha vycestovať na mobilitu.

Možnosti mobility

 • Klasická dlhodobá mobilita: štúdium alebo stáž v zahraničí v trvaní min. 2 a max. 12 mesiacov za stupeň štúdia.
 • Novinky:
  • krátkodobá fyzická mobilita v kombinácii s virtuálnym komponentom (zmiešaná mobilita, zmiešaný intenzívny program) v trvaní 5 – 30 dní;
  • prípravná návšteva: účastníci so zdravotným postihnutím si môžu vyskúšať a preveriť podmienky mobility a dostupnosť na prijímajúcej inštitúcii napr. bezbariérový prístup do učební, na ubytovanie atď.

Dodatočná finančná podpora

Doplňujúci grant (tzv. top-up) nad rámec grantu, ktorý dostáva každý účastník mobility cestujúci do danej krajiny.

 • Pri dlhodobej mobilite je štandardná finančná podpora navýšená o 250 € na mesiac.
 • Pri krátkodobej mobilite je možné získať jednorázový príspevok (pripočítava sa ku grantu, ktorý dostáva každý účastník) vo výške:
  • 100€ pri krátkodobej mobilite v trvaní 5 až 14 dní;
  • 150 € ak aktivita trvá 15 až 30 dní.
  • Účastník má nárok na príspevok na cestu, ktorý sa odvodzuje od vzdialenosti medzi prijímajúcou a vysielajúcou inštitúciou.

Špeciálny grant žiada účastník s ŤZP preukazom v prípade, že potrebuje navýšiť doplňujúci grant. Žiadosť predkladá vysielajúcej vysokej škole na predpísanom formulári žiadosti, v ktorom sa zdôvodňuje žiadaná suma. Špeciálny grant musí po mobilite vyúčtovať na základe reálnych nákladov, preto je potrebné odkladať si účtenky a faktúry.

 

Ako postupovať v prípade záujmu o podporu inklúzie?

Na každej vysokej škole zapojenej do programu pracuje Erasmus koordinátor, ktorý informuje aj  o:

 • dátumoch a podmienkach výberového konania k mobilitám Erasmus+;
 • grante a dodatočnej finančnej podpore inklúzie, na ktorú má študent nárok;
 • dokladoch, ktoré je potrebné predložiť na získanie tejto podpory.

Informácie o podmienkach získania doplňujúceho alebo špeciálneho grantu by mali byť uverejnené aj na stránkach vysielajúcej vysokej školy.

Možnosti mobility

 • fyzická mobilita
 • kombinované aktivity – fyzická mobilita s virtuálnymi aktivitami

Dodatočná materiálna podpora

 • špeciálne didaktické pomôcky;
 • špeciálne zdravotnícke potreby;
 • špeciálne vybavenie potrebné na mobilitu pre účastníkov zo sociálne znevýhodneného prostredia (napr. pracovná obuv, pracovné oblečenie, pracovné pomôcky, kufre atď.) a pod.

Viac informácii o týchto mobilitách poskytnú učitelia na školách, ktoré sú zapojené do programu Erasmus+.

Dospelý, ktorý dokončil alebo už neabsolvuje počiatočné vzdelávanie či odbornú prípravu a ktorý sa vracia k určitým formám ďalšieho vzdelávania iného ako odborného (formálneho, neformálneho, informálneho), presná veková hranica sa neudáva.

Dospelý učiaci sa s nižšou úrovňou zručností (stupeň dosiahnutého max. vzdelania je na úrovni 2 SKKR (slovenského kvalifikačného rámca) alebo s nižšou úrovňou digitálnych zručností, ktorý zároveň poberá starobný dôchodok), sa môže v rámci programu Erasmus+ zúčastniť skupinovej alebo individuálnej mobility v sektore vzdelávania dospelých.

 • Skupinovú mobilitu (2 až 30 dní) absolvujú účastníci spoločne vrátane min. 1 ďalšieho účastníka a sprevádzajúcej osoby z vysielajúcej organizácie.
 • Individuálnu mobilitu (2 až 30 dní) absolvuje každý účastník samostatne (i keď organizácia môže vyslať súčasne do tej istej organizácie aj viacerých dospelých učiacich sa) – individualizovaný vzdelávací program, ktorý zodpovedá jeho konkrétnym potrebám.

V prípade záujmu zúčastniť sa takýchto mobilít, viac informácií poskytne organizácia, ktorá sa vo vašom okolí venuje vzdelávaniu dospelých.

 • Zamestnanec s nedostatkom príležitostí, ktorý pracuje na vysokej škole môže prostredníctvom Erasmus koordinátora požiadať svoju vysokú školu o špeciálny grant. Ten je potrebné zdôvodniť v prihláške a následne vyúčtovať.
 • Zamestnanec inej organizácie ako VŠ, ktorá získala Erasmus+ grant sa môže obrátiť na kontaktnú osobu daného projektu.

Príklady dobrej praxe

Stredná zdravotnícka škola Záhradnícka v Bratislave

Obchodná akadémia Bolečkova v Nitre

Stredná odborná škola drevárska vo Vranove nad Topľou

Spojena škola internátna v Kremnici

Stredná odborná škola technická v Prešove

Prezentácie

Inklucentrum – Centrum inkluzívneho vzdelávania

Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska

Mesto Zvolen

Data Collection and Analysis of Erasmus+ Projects

Video podcast Erasmus+ inšpirácie