Oznamovanie podvodov

Informácia pre oznamovateľov poškodzovania záujmov EÚ

Podmienky poskytovania ochrany osobám v pracovnoprávnom vzťahu v súvislosti s oznamovaním kriminality alebo inej protispoločenskej činnosti (ďalej len „protispoločenská činnosť“), práva a povinnosti osôb pri oznamovaní protispoločenskej činnosti upravuje
Zákon č. 54/2019 Z. z. o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Podľa ust. § 2 písm. predmetného zákona je oznamovateľom je fyzická osoba, ktorá sa v súvislosti s výkonom svojho zamestnania, postavenia alebo funkcie dozvedela o protispoločenskej činnosti a v dobrej viere urobí oznámenie o tejto protispoločenskej činnosti orgánu príslušnému na prijatie oznámenia, úradu alebo zamestnávateľovi.

Slovenská akademická asociácia pre medzinárodnú spoluprácu (SAAIC) sa vo vzťahu k zamestnancom a ich ochrane pri oznamovaní protispoločenskej činnosti tiež riadi interným predpisom Etický kódex.

V rámci programu Erasmus+ SAAIC vykonáva funkcie národnej agentúry programu pre oblasť vzdelávania a odbornej prípravy. Z toho mu vyplýva povinnosť zabezpečiť kontrolu využívania prostriedkov programu príjemcami grantu a sledovať nezrovnalosti a podvody. SAAIC je povinný o zistenia neodkladne informovať Európsku komisiu.

Nezrovnalosťou sa rozumie skutok alebo opomenutie, ktoré má alebo môže mať za následok ujmu na rozpočte programu a je následkom nesprávneho konania príjemcu alebo pracovníka agentúry.

Podvodom sa rozumie úmyselný čin alebo opomenutie súvisiace s použitím alebo predložením nepravdivých, nesprávnych alebo neúplných vyhlásení alebo dokumentov, ktoré má za následok spreneveru alebo neoprávnené zadržiavanie finančných prostriedkov alebo aktív z rozpočtu Únie, nesprístupnenie informácií v rozpore s konkrétnou povinnosťou s rovnakým účinkom alebo nesprávne použitie týchto prostriedkov alebo aktív na iné účely, než na ktoré boli pôvodne poskytnuté.

Závažnou protispoločenskou činnosťou sa rozumie:

 1. trestný čin poškodzovania finančných záujmov Európskej únie podľa  261 až 263 Trestného zákona, trestný čin machinácií pri verejnom obstarávaní a verejnej dražbe podľa § 266 až 268 Trestného zákona, trestné činy verejných činiteľov podľa § 326 až 327a Trestného zákonaalebo trestné činy korupcie podľa § 328 až 336b Trestného zákona,
 2. trestný čin, za ktorý Trestný zákonustanovuje trest odňatia slobody s hornou hranicou trestnej sadzby prevyšujúcou tri roky,
 3. správny delikt, za ktorý možno uložiť pokutu s hornou hranicou určenou výpočtom, alebo
 4. správny delikt, za ktorý možno uložiť pokutu s hornou hranicou vo výške najmenej 30 000 eur.

Oblasť vzdelávania a odbornej prípravy programu Erasmus+

Osoba zodpovedná za prijímanie, preverovanie a evidenciu oznámení:

Jozef Detko

Oznámenie týkajúce sa protispoločenskej činnosti je možné podať:

 1. písomne poštou na adresu:

Jozef Detko
Slovenská akademická asociácia pre medzinárodnú spoluprácu
Križkova 9
811 04 Bratislava

pričom je potrebné uviesť na obálku „neotvárať – do rúk zodpovednej osoby“ tak, aby sa zaručilo doručenie zalepenej obálky zodpovednej osobe;

 1. elektronicky na protikorupčnú linku: oznamovanie@saaic.sk
 2. osobne písomne na podateľni Slovenskej akademickej asociácii pre medzinárodnú spoluprácu na vyššie uvedenej adrese;
 3. osobne ústne zodpovednej osobe, pričom sa z takéhoto podania spracuje zápisnica, ktorá bude obsahovať: meno a priezvisko zodpovednej osoby; meno, priezvisko a adresu trvalého pobytu oznamovateľa; predmet oznámenia; dátum podania oznámenia; vlastnoručné podpisy oznamovateľa a zodpovednej osoby.

Slovenská akademická asociácia preverí oznámenie v lehote 90 dní a oznámi výsledok do 10 dní od preverenia.

Na protikorupčnú linku nie je možné podávať:

 • podania/sťažnosti podľa osobitných predpisov, napr. zákona č. 9/2010 Z. z. o sťažnostiach v znení neskorších predpisov,
 • podania v zmysle iných všeobecne záväzných právnych predpisov (napr. podania v zmysle zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov a pod.),
 • trestné oznámenia, ktoré patria do kompetencie orgánov činných v trestnom konaní, t.j. polície a prokuratúry.

Podozrenie z podvodu v súvislosti s rozpočtom programu je možné podať tiež priamo na OLAF https://ec.europa.eu/anti-fraud/olaf-and-you/report-fraud_en.