Odborné vzdelávanie a príprava

sektor vzdelávania (3)

Odborné vzdelávanie a príprava má za cieľ poskytnúť učiacim sa vedomosti, odborné znalosti, zručnosti a / alebo schopnosti potrebné pre konkrétne profesie alebo trh práce.

Cieľom je:

  • Zlepšiť zamestnateľnosť;
  • Rozvíjať odborné zručnosti;
  • Posilniť príťažlivosť odborného vzdelávania a prípravy prostredníctvom mobility žiakov a zamestnancov.

Podporované aktivity v rámci programu

Učiaci sa

skupinová alebo individuálna mobilita

Typy aktivít

  • Krátkodobá alebo dlhodobá mobilita, počas ktorej žiaci študujú na hostiteľskej škole;
  • Účasť na súťažiach v zručnostiach.
Zamestnanci

krátkodobý alebo akreditovaný projekt mobility

Typy aktivít na podporu profesijného rastu:

  • Účasť na štruktúrovaných kurzoch alebo školeniach;
  • Vyučovanie alebo poskytovanie odbornej prípravy;
  • Hospitácie (job shadowing) alebo pozorovanie v škole alebo v inej relevantnej zahraničnej inštitúcii.
  • Hosťujúci odborníci: školy si môžu pozvať zahraničných kolegov alebo odborníkov na pomoc s novými metodami alebo výučbou
  • Prípravné návštevy v zahraničí
Kooperačné partnerstvá

Cieľom je zvýšiť kvalitu činností zapojených organizací, budovanie kapacít organizácií pre medzinárodnú spoluprácu. Očakáva sa tiež vytvorenie inovatívnych metód a intenzívne riešenie spoločných potrieb.

Dĺžka projektu je od 12 do 36 mesiacov a projektové partnerstvo musí byť z minimálne 3 organizácií z 3 rôznych programových krajín.

Malé partnerstvá

Cieľom je umožniť organizáciám rozvoj a posilnenie medzinárodnej spolupráce, zdieľanie a porovnávanie myšlienok, nápadov a metód. Tento typ partnerstva je vhodný pre organizácie s menšou organizačnou kapacitou alebo pre nováčikov v programe.

Dĺžka projektu je od 6 do 24 mesiacov a projektové partnerstvo musí byť z minimálne 2 organizácií z 2 rôznych programových krajín.

Zoznam akreditovaných organizácii  [ SK, pdf ]

List of accredited organizations [ EN, pdf ]

Zapojte sa do aktuálnej výzvy na predkladanie projektových žiadostí

Užitočné platformy

Náš tím

V prípade otázok a nejasností môžete kontaktovať náš tím pre sektor odborného vzdelávania a prípravu

Anna Čermáková
Sektorová garantka
anna.cermakova@saaic.sk

Sylvie Hanzlová
Projektová manažérka
sylvie.hanzlova@saaic.sk

Erika Mazag Mácsayová
Projektová manažérka
erika.mazag@saaic.sk

Michaela Rolínová Bogdanová
Projektová manažérka
michaela.rolinova@saaic.sk

Zuzana Kunová
Projektová manažérka
zuzana.kunova@saaic.sk