Participácia ako horizontálna priorita programu Erasmus+

ÚČASŤ NA DEMOKRATICKOM ŽIVOTE, SPOLOČNÉ HODNOTY A OBČIANSKA ANGAŽOVANOSŤ

Európska komisia stanovuje spoločné priority a ciele, ktoré je potrebné presadzovať na úrovni programu Erasmus+ v rôznych oblastiach vzdelávania, odbornej prípravy, mládeže a športu. Preto sa vzdelávacie organizácie zapojené do programu Erasmus+ zameriavajú aj na to, aby svojimi výsledkami prispievali k plneniu priorít. Týmito prioritami sú inklúzia a rozmanitosť, životné prostredie a boj proti zmene klímy, digitálna transformáciaúčasť na demokratickom živote, spoločné hodnoty a občianska angažovanosť.

ČO JE TO PARTICIPÁCIA A AKTÍVNE OBČIANSTVO V PROGRAME ERASMUS+?

Program Erasmus+ rieši nedostatočnú účasť občanov na demokratických procesoch a ich nedostatok vedomostí o Európskej únii a snaží sa im pomôcť prekonať ťažkosti pri aktívnom občianstve vo svojich komunitách, v politickom a sociálnom živote. Pre budúcnosť EÚ je kľúčové zvýšenie úrovne jej porozumenia zo strany občanov už od raného veku a to formálnym, aj neformálnym vzdelávaním.

Programom sa podporuje aktívne občianstvo a etika v celoživotnom vzdelávaní, ako aj rozvoj sociálnych a medzikultúrnych kompetencií, kritického myslenia a mediálnej gramotnosti. Uprednostňujú sa projekty, ktoré ponúkajú príležitosti na zapojenie sa do demokratického života, ako aj sociálnu a občiansku angažovanosť prostredníctvom aktivít formálneho alebo neformálneho vzdelávania. Dôraz sa kladie na zvyšovanie informovanosti a pochopenie kontextu Európskej únie, najmä pokiaľ ide o jej spoločné hodnoty, zásady jednoty a rozmanitosti, ako aj ich spoločenské, kultúrne a historické dedičstvo.

AKÚ FORMU MÁ PARTICIPÁCIA V JEDNOTLIVÝCH SEKTOROCH?

Vo všetkých sektoroch programu Erasmus+ je okrem iných priorít aj podpora spolupráce s ukrajinskými partnermi v reakcii na vojnu na Ukrajine. Touto prioritou sa podporujú projekty, ktorých cieľom je realizácia, zdieľanie a presadzovanie inkluzívnych pedagogických prístupov a postupov, ktoré sú zamerané na žiakov a zamestnancov utekajúcich pred vojnou na Ukrajine.  

Medzi aspekty týkajúce sa participácie patrí aj medzigeneračný dialóg, ktorý je jednou z priorít v sektore vzdelávania dospelých. Uprednostňujú sa projekty, ktorými sa vytvára a podporuje medzigeneračné vzdelávanie, ktoré zahŕňa vzdelávacie príležitosti a výmenu skúseností medzi všetkými vekovými skupinami vrátane seniorov, v záujme dosiahnutia lepšieho pochopenia Európskej únie a jej hodnôt a posilnenia európskej identity.

V sektore mládeže je hlavnou prioritou podpora aktívneho občianstva a zmyslu mladých ľudí pre iniciatívnosť a podnikavosť. Cieľom priority je podporiť rozvoj aktívneho občianstva medzi mladými ľuďmi, najmä prostredníctvom dobrovoľníctva a prejavov solidarity. Projekty v rámci tejto priority môžu podporovať aj podnikanie, tvorivé vzdelávanie a sociálne aktivity mladých ľudí. Kľúčové pre túto prioritu sú vedomosti, uznanie rozmanitosti, podpora tolerancie a medzikultúrny dialóg.

Participácia je vnímaná aj v oblasti športu, pričom sa v tomto sektore podporuje rovnosť a európske hodnoty. Projekty v rámci tejto priority sú zamerané na podporu rovnosti v športe vrátane rodovej rovnosti, európskych hodnôt a využívania športu ako prostriedku na zabezpečovanie mieru, inklúzie, nediskriminácie, antirasizmu, otvorenosti a tolerancie voči druhým.

Je dôležité, aby bola téma participácie vnímaná aj v kontexte sektorov odborného vzdelávania a prípravy. Jedným z príkladov sú učitelia, ktorí môžu poskytovať príležitosti na participáciu, napr. podporovaním študentských spolkov, komunitných projektov, debatných krúžkov a pod. Je tiež dôležité, aby koordinátori projektov zahŕňali žiakov do celkového plánovania. Pri mobilitných projektoch tak napr. učitelia môžu diskutovať so žiakmi o výbere zahraničných partnerov a tiež o témach a aktivitách, ktorým sa počas mobilít budú venovať. Žiaci tiež majú významnú rolu v komunikácii a diseminácii projektov. Netreba zabúdať na to, že ich participáciou môžu prispieť k úspešnosti svojich aktivít!

AKO ROZVÍJAŤ PARTICIPÁCIU VO SVOJOM OKOLÍ?

Akékoľvek zapojenie sa do spoločenského života pomáha. Či už je to zúčastňovanie sa volieb, dobrovoľníctvo, protestovanie, podpísanie petície alebo boj za zmenu politík, aj malé kroky dokážu viesť k veľkým zmenám!

PARTICIPÁCIA A VIDEO PODCAST ERASMUS+ INŠPIRÁCIE

PRÍKLADY DOBREJ PRAXE

Projekty v programe Erasmus+ musia byť orientované na plnenie jednej alebo viacerých z priorít a vyberajú sa už vo fáze podávania žiadostí o grant. Medzi organizáciami, ktoré sa zameriavajú na participáciu sú napr. aj:

Základná škola s materskou školou Maximiliána Hella v Štiavnických Baniach – žiaci základnej školy sa vďaka programu Erasmus+ zúčastnili mobility na ostrove Utoya, kde mali možnosť dozvedieť sa viac o boji proti extrémizmu a radikalizácii. Jeden zo študentov, ktorý prežil teroristický útok na tomto ostrove navštívil školu v Štiavnických Baniach a zdieľal svoje skúsenosti aj s ostatnými. Viac sa môžete dozvedieť v tejto reportáži

Nadácia Milana Šimečku – organizácia, ktorá vzdeláva a podporuje žiačky a študentov, učiteľov a učiteľky, zamestnancov či zamestnankyne samosprávy a verejnosť. Okrem iného vydala publikáciu Ako učiť o holokauste a vďaka programu Erasmus+ organizuje aj webináre o občianskom aktivizme. 

Impact Games – platforma, ktorá poskytuje počítačové hry s pozitívnym dopadom na spoločnosť a vzdelávanie. Niektoré z hier boli finančné podporené programom Erasmus+. 

EURÓPSKY ZBOR SOLIDARITY

Európsky zbor solidarity je program Európskej únie, ktorý poskytuje mladým ľuďom príležitosť vykonávať dobrovoľnícku prácu alebo pracovať vo svojej vlastnej krajine či v zahraničí na projektoch, z ktorých majú prospech komunity a ľudia v celej Európe.

Po registrácii možno vybrať členov Európskeho zboru solidarity, ktorí budú vyzvaní, aby sa zapojili do širokej škály projektov, medzi ktoré patrí pomoc pri predchádzaní prírodným katastrofám alebo následnej obnove, pomoc v centrách pre žiadateľov o azyl, alebo riešenie rôznych sociálnych problémov v rámci komunít.

Viac informácií môžete nájsť na zborsolidarity.eu.

UŽITOČNÉ PUBLIKÁCIE A PLATFORMY

SALTO Participation & Information – sieť zaoberajúca sa participáciou ako horizontálnou prioritou programu Erasmus+

Citizen OS – priestor na tolerantnú diskusiu postavenú na argumentoch 

Democracy Reloading – platforma pre samosprávy a ich kontakt s mladými ľuďmi

European Union – oficiálna webová stránka Európskej únie

Eurodesk – participácia mládeže na Slovensku

Stratégia EÚ pre mládež – podpora mladých a ich aktívneho občianstva

Posilňovanie európskej identity vzdelávaním a kultúrou – vízie Európskej komisie v oblasti európskej identity

Futures Literacy – gramotnosť formovania budúcností

Európsky dialóg – podpora aktívneho občianstva na Slovensku

Kontaktný bod pre participáciu na Slovensku:
Andrej Bartík
andrej.bartik@saaic.sk