Chcem podať projekt

Dôležité termíny k 2. kolu výzvy 2022

  • 4. 10. 2022 do 12:00 – Krátkodobé mobilitné projekty KA122 v sektore školského vzdelávania a vzdelávania dospelých. Viac info.
  • 4. 10. 2022 do 12:00 – Malé partnerstvá v sektore školského vzdelávania, odborného vzdelávania a prípravy, mládeže, vzdelávania dospelých. Viac info.
  • 4. 10. 2022 do 12:00 – Kooperačné partnerstvá v sektore vzdelávania dospelých a mládeže. Viac info.
  • 4.10.2022 do 12:00 – Projekty mobility mladých ľudí – Mládežnícke výmeny, Projekty mobility pracovníkov s mládežou, Aktivity zamerané na participáciu mládeže, Projekty mobility mladých ľudí – Akcia DiscoverEU týkajúca sa inklúzie.  Viac info.
  • 19. 10. 2022 do 12:00 – Akreditácia na Erasmus v sektore školského vzdelávania, odborného vzdelávania a prípravy, mládeže, vzdelávania dospelých. Viac info.

Kto môže podať projekt

Školy a vzdelávacie inštitúcie

Inštitúcie, ktoré poskytujú všeobecné alebo odborné vzdelávanie na akejkoľvek úrovni od predškolského cez vyššie až po vzdelávanie dospelých. Vzdelávanie v rámci projektov je určené pre žiakov, študentov a zamestnancov týchto inštitúcií.

Neziskové organizácie

Neziskové organizácie sa do programu môžu zapojiť verejnými vzdelávacími aktivitami (zlepšenie metodiky, príprava online nástrojov a pod.), ktoré riešia spoločný problém vo viacerých krajinách. Napríklad zlepšenie enviromentálnej výchovy na školách.

Firmy a podniky

Malé a stredné podniky sa môžu zapojiť do programu Erasmus+ ako odborní experti. V rámci projektu nastavia tréningové moduly, ktoré budú vzdelávať študentov a pripravia ich pre prácu v danom sektore.

Mestá, obce a vyššie územné celky

V spolupráci s inými krajinami je možné pripraviť a otestovať kurz alebo modul potrebný na vzdelávanie zamestnancov, prípadne verejnosti. Samotné vzdelávanie prebieha už mimo projektu Erasmus+.

Pred podaním projektovej žiadosti

Zaregistrujte svoju organizáciu v registračnom systéme  (pozrite si návod a videoinštrukcie) a získajte ID organizácie (OID), jedinečný identifikátor potrebný na podávanie žiadostí, ktorý žiadateľovi umožňuje vyplniť formulár žiadosti jednoduchším spôsobom a bez ktorého nebudete môcť vyplniť Vašu žiadosť. Následne právny zástupca žiadateľa vytvorí EU Login (návod a videoinštrukcie).

Prečítajte si Sprievodcu programom Erasmus+. Skontrolujte, či je Váš subjekt v súlade s kritériami Programu a či prihláška spĺňa konkrétne priority, kritériá a podmienky na udelenie grantu (prečítajte si tiež časť C príručky a Národné priority v oblasti vzdelávania a odbornej prípravy).

Prihlášku je potrebné vyplniť online. Mala by byť vyplnená jasne a stručne. Uistite sa, že myšlienka vyjadrená vo formulári popisuje jasné riešenie potreby Vašej inštitúcie alebo konzorcia a prijímateľov grantov.

Skontrolujte si termíny, nenechávajte si vyplnenie prihlášky na poslednú chvíľu. Urobte to s časovým predstihom, aby ste mali dostatok času na kontrolu a odoslanie. Akceptované budú iba žiadosti podané elektronicky v požadovanom termíne.

V prípade, že typ prihlášky, ktorý hľadáte, sa na portáli nenachádza, informujte sa v národnej agentúre erasmusplus@saaic.sk alebo iuventa@iuventa.sk. Ak ste počas vypĺňania prihlášky natrafili na technický problém, kontaktuje helpdesk@saaic.sk.

Akreditácie na Erasmus

Chcete sa pravidelne zúčastňovať programu Erasmus+? Ak áno, zapojte sa do procesu akreditácie na Erasmus. Uľahčí to Vaše plánovanie a získate zjednodušený prístup k financovaniu. Akreditácie sa získavajú samostatne pre každú oblasť vzdelávania: školské vzdelávanie, odborné vzdelávanie a príprava, vysokoškolské vzdelávanie a vzdelávanie dospelých.

Popri akreditácii na Erasmus sa môžete zapojiť do programu aj týmito spôsobmi:
• požiadajte o krátky projekt v kľúčovej akcii 1
• pridajte sa k existujúcemu konzorciu pre mobilitu
• staňte sa hostiteľom účastníkov zo zahraničnej partnerskej organizácie

Erasmus charta pre vysokoškolské vzdelávanie

Erasmus charta pre vysokoškolské vzdelávanie (ECHE) oprávňuje vysoké školy žiadať o projekty v programe Erasmus+.

Názov organizácie Ulica Mesto
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici Národná 12 Banská Bystrica
Akadémia umení v Banskej Bystrici Jána Kollára 22 Banská Bystrica
Hudobná a umelelcká akadémia Jána Albrechta Banská Štiavnica Botanická 354/2 Banská Štiavnica
Slovenská technická univerzita v Bratislave Vazovova 5 Bratislava
Univerzita Komenského v Bratislave P.O.BOX 440, Šafárikovo námestie 6 Bratislava
Ekonomická univerzita v Bratislave Donozemská cesta 1 Bratislava
Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave Hviezdoslavovo nám. 18 Bratislava
Vysoká škola múzických umení v Bratislave Ventúrska 3 Bratislava
Akadémia Policajného zboru v Bratislave Sklabinská 1 Bratislava
Paneurópska vysoká škola Tomášikova 20 Bratislava
Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave Limbova 12 Bratislava
Bratislavská medzinarodná škola liberálnych štúdií Grösslingova 53 Bratislava
Vysoká škola ekonómie a manažmentu v Bratislave Furdekova 16 Bratislava
Vysoká škola manažmentu Panónska cesta 17 Bratislava
Vysoká škola DTI Dukelská štvrť 1404/613 Dubnica Nad Váhom
Univerzita J. Selyeho Bratislavská cesta 3822 Komárno
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach Komenského 73 Košice
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach Šrobárova 2 Košice
Technická univerzita v Košiciach Letná 9 Košice
Akadémia ozbrojených síl Generála M. R. Štefánika Demänová 393 Liptovský Mikuláš
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre Trieda Andreja Hlinku 1 Nitra
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre Trieda Andreja Hlinku 2 Nitra
Prešovská univerzita v Prešove Ul. 17. novembra 15 Prešov
Vysoká škola medzinárodného podnikania ISM Slovakia v Prešove Duchnovičovo námestie 1 Prešov
Katolícka univerzita v Ružomberku Hrabovská cesta 1A Ružomberok
Vysoká škola Danubius Fučíkova 269 Sládkovičovo
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne Študentská 2 Trenčín
Trnavská univerzita v Trnave Hornopotočná 23 Trnava
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave Nám. J. Herdu 2 Trnava
Technická univerzita vo Zvolene T. G. Masaryka 24 Zvolen
Žilinská univerzita v Žiline Univerzitná 8215/1 Žilina
WorkSpace Europe Štúrova 3 Bratislava

Vyhľadanie projektových partnerov v EÚ

Platforma výsledkov projektov Erasmus+

Nástroj/webová stránka Európskej komisie, na ktorej nájdete informácie a výsledky projektov realizovaných v rámci programu Erasmus+.

eTwinning

Najväčšia európska platforma pre virtuálnu spoluprácu škôl, bezpečný priestor na komunikáciu, zdieľanie, disemináciu a kontinuálne vzdelávanie.

School Education Gateway

Platforma s ponukou príležitostí na vzdelávacie aktivity, vyhľadanie projektových partnerov, zdroj materiálov a informácií.

EPALE

Otvorená európska komunita odborníkov, ktorí sa venujú vzdelávaniu dospelých – pedagógov a školiteľov, pracovníkov poskytujúcich poradenské a podporné služby, výskumníkov, akademických pracovníkov a tvorcov politík.

Kedy a ako podať projektovú žiadosť?

This is custom heading element