Európska cena za inovatívne vzdelávanie

Cena EITA je jednou z európskych iniciatív v rámci programu Erasmus+ 2021 – 2027.

Cieľom iniciatívy EK je vytipovať vynikajúce, výnimočné a inovatívne vzdelávacie postupy, ktoré boli implementované v rámci programu Erasmus+, a oceniť tak prácu učiteľov a ich škôl, ktorých prínos k učiteľskej profesii bol niečím výnimočný.

Čiastkové ciele ceny sú predovšetkým:

 • oceniť úspechy učiteľov a škôl a zviditeľniť ich prácu,
 • identifikovať a podporiť vynikajúce vyučovacie a vzdelávacie postupy,
 • podporiť vzájomné učenie sa medzi učiteľmi a zamestnancami školy,
 • zdôrazniť hodnotu programu Erasmus+ s cieľom spolupráce európskych učiteľov.

EITA 2023

Európsku cenu za inovatívne vzdelávanie 2023 mohol získať každý ukončený projekt KA1/KA2 realizovaný v rámci programu Erasmus+, ktorý začal v rozmedzí rokov 2018 – 2022. Projekty ocenené v minulých rokoch nemajú nárok cenu získať opäť.

V roku 2023 bola témou iniciatívy EITA „Vzdelávanie a inovácia“ s prepojením na Európsky rok zručností. Téma skúmala zavádzanie existujúcich, ale tiež vznikajúcich technológií v súčasných vzdelávacích systémoch.

Národné agentúry od marca 2023 hľadali výnimočné ukončené projekty, ktoré túto tému reflektujú. Slovenská národná agentúra spomedzi množstva projektov vybrala 3, ktoré sa zameriavajú najmä na umelú inteligenciu, robotiku, kódovanie, programovanie a virtuálnu realitu.

Oceňovanie

Cena bola udeľovaná v 4 nasledovných oblastiach:

 • vzdelávanie v ranom detstve,
 • základné vzdelávanie,
 • stredoškolské všeobecné vzdelávanie,
 • odborné vzdelávanie a príprava.

V každej kategórii mohol byť ocenený maximálne jeden projekt, a to v každej krajine zapojenej do programu.

Organizácie ocenených projektov tak získali možnosť zviditeľniť svoju prácu a tiež dostali príležitosť nadviazať kontakty s ostatnými ocenenými organizáciami a zdieľať s nimi tak svoje skúsenosti.

Charakteristiky inovácie

Akým spôsobom sú v projekte inovatívne spracované a implementované vyučovacie a vzdelávacie prístupy?

 • Multidisciplinárne prístupy
 • Rozvoj kľúčových kompetencií (vedomosti, zručnosti a postoje)
 • Prepájanie formálneho, neformálneho a informálneho vzdelávania
 • Inklúzia, participácia, spolupráca
 • Inovatívne využívanie digitálnych nástrojov (najmä eTwinning-u)
 • Aktívna rola “učiaceho sa” vo vzdelávacom procese

Akým spôsobom prostredie vzdelávania, zapojené do projektu, podporuje inovatívne vyučovacie a vzdelávacie prístupy?

 • Školy ako aktivátori inovácií
 • Kreatívne využitie vyučovacích priestorov
 • Udržateľné využitie dostupných zdrojov
 • Celoškolský prístup
 • Medzisektorová spolupráca

Akým spôsobom ovplyvňujú učitelia/vychovávatelia zapojení do projektu inovatívne procesy výučby a učenia sa?

 • Pôsobenie učiteľov ako inovátorov
 • Kompetencie učiteľov
 • Spolupráca učiteľov a vzájomné učenie sa (peer learning)

Aký je dopad inovatívnych procesov výučby a vzdelávania, ktoré boli v rámci projektu vypracované a implementované?

 • Priamy dopad na cieľové skupiny
 • Inklúzia účastníkov s nedostatkom príležitostí
 • Multiplikačný účinok (na iných žiakov, učiteľov, školy a miestne komunity)

Víťazi EITA 2023

 

 

 

Výsledky všetkých zúčastnených krajín:

Víťazi predchádzajúcich ročníkov

Európsku cenu za inovatívne vzdelávanie 2022 mohol získať každý ukončený projekt realizovaný v rámci programu Erasmus+ 2014 – 2020, ktorý spĺňal stanovené kritériá.

Témou EITA 2022 bola „Spoločné vzdelávanie, podpora kreativity a udržateľnosti“. Tá je priamo spojená s iniciatívou Európskej komisie Nový európsky Bauhaus.

Víťazi 2022

Materská škola na Rožňavskej ulici v Rimavskej Sobote

Projekt: A little antenna

Súkromná základná škola na Dukelskej ulici v Giraltovciach

Projekt: Edu- paths

Gymnázium Ľudovíta Štúra na Hronskej ulici vo Zvolene

Projekt: Prenosná vodná elektráreň

Súkromná stredná odborná škola Pro scholaris v Žiline

Projekt: Work for an Inclusive School Heritage

Tematická priorita pre rok 2021 bola dištančné / zmiešané vzdelávanie, ktoré prispieva k efektívnemu a inkluzívnemu vzdelávaniu.

Táto tematická priorita bola zvolená v kontexte Covid-19 a zároveň v súvislosti s Akčným plánom digitálneho vzdelávania.

Víťazi 2021

 • V kategórii 2 – základné vzdelávanie: Základná škola na Wolkerovej ulici 10 v Bardejove. Škola si prevezme ocenenie za víťazný projekt „Spielend neues lernen“. Projekt bol realizovaný v rokoch 2017 – 2019 a jeho cieľom bolo motivovať žiakov k učeniu sa cudzích jazykov za pomoci gamifikácie.
 • V kategórii 3 – stredoškolské všeobecné vzdelávanie: Súkromná spojená škola Železiarne Podbrezová. Projekt bol realizovaný organizačnou zložkou Gymnázium pod názvom Otvorme sa pre svet, My&Vy. Bol implementovaný v rokoch 2017 – 2018. Cieľom projektu bolo umožniť žiakom rozšírenie svojich znalostí a zručností, tiež výmena skúseností v oblasti informatiky a tým podpora ich konštruktívneho myslenia.
 • V kategórii 4 – odborné vzdelávanie a príprava: Stredná priemyselná škola stavebná v Žiline. Víťazným sa stal projekt pod názvom “PREDICT – Prompt Revolution in Education with Information & Communications Technology”. Škola realizovala projekt v rokoch 2019 – 2020. Cieľom bolo zvýšiť úroveň digitálnej gramotnosti učiteľov a žiakov a zahájenie digitálnej transformácie školy.