Európska cena za inovatívne vzdelávanie

EITA je ocenením, ktoré vyzdvihuje vynikajúce vyučovacie postupy implementované v rámci programu Erasmus+, oceňuje inšpiratívnu prácu učiteľov, škôl a ich výnimočný prínos do vzdelávania.

Oceňovanie EITA prispieva k zdôrazneniu hodnoty európskej spolupráce v oblasti vzdelávania a rovnako k vytvoreniu Európskeho vzdelávacieho priestoru.

Tematická priorita pre rok 2021

Dištančné / zmiešané vzdelávanie, ktoré prispieva k efektívnemu a inkluzívnemu vzdelávaniu.

Táto tematická priorita je v súčasnom kontexte Covid-19 obzvlášť dôležitá a súvisí s Akčným plánom digitálneho vzdelávania.

Víťazi 2021

 • V kategórii 2 – základné vzdelávanie: Základná škola na Wolkerovej ulici 10 v Bardejove. Škola si prevezme ocenenie za víťazný projekt „Spielend neues lernen“. Projekt bol realizovaný v rokoch 2017 – 2019 a jeho cieľom bolo motivovať žiakov k učeniu sa cudzích jazykov za pomoci gamifikácie.
 • V kategórii 3 – stredoškolské všeobecné vzdelávanie: Súkromná spojená škola Železiarne Podbrezová. Projekt bol realizovaný organizačnou zložkou Gymnázium pod názvom Otvorme sa pre svet, My&Vy. Bol implementovaný v rokoch 2017 – 2018. Cieľom projektu bolo umožniť žiakom rozšírenie svojich znalostí a zručností, tiež výmena skúseností v oblasti informatiky a tým podpora ich konštruktívneho myslenia.
 • V kategórii 4 – odborné vzdelávanie a príprava: Stredná priemyselná škola stavebná v Žiline. Víťazným sa stal projekt pod názvom “PREDICT – Prompt Revolution in Education with Information & Communications Technology”. Škola realizovala projekt v rokoch 2019 – 2020. Cieľom bolo zvýšiť úroveň digitálnej gramotnosti učiteľov a žiakov a zahájenie digitálnej transformácie školy.

Charakteristiky inovácie

Európsku cenu za inovatívne vzdelávanie 2021 môže získať každý ukončený projekt realizovaný v rámci programu Erasmus+ 2014 – 2020, ktorý spĺňa stanovené kritériá.

Metodológia

Akými spôsobmi sú vyučovacie prístupy inovatívne vypracované a implementované v rámci projektu?

 • Multidisciplinárne prístupy
 • Rozvoj kľúčových kompetencií (vedomosti, zručnosti a postoje)
 • Prepojenie formálneho, neformálneho a informálneho vzdelávania
 • Inklúzia, participácia, spolupráca
 • Inovatívne využitie nástrojov
 • Aktívna rola učiaceho sa
Učebné prostredie
 • Celoškolský prístup
 • Medzisektorová spolupráca
 • Digitálne / kombinované vzdelávanie
 • Školy ako aktivátori inovácií
 • Vzájomné učenie sa (peer learning)
Učitelia

Akým spôsobom ovplyvňujú učitelia zapojení do projektu inovatívne procesy výučby a učenia sa?

 • Učitelia ako inovátori
 • Kompetencie učiteľov
 • Spolupráca učiteľov
Dopad

Aký je vplyv inovatívnych procesov výučby v projekte?

 • Kvalita inovačných procesov
 • Multiplikačný účinok