Európska cena za inovatívne vzdelávanie

Cena EITA je jednou z európskych iniciatív v rámci programu Erasmus+ 2021 – 2027.

Cieľom iniciatívy EK je vytipovať vynikajúce, výnimočné a inovatívne vzdelávacie postupy, ktoré boli implementované v rámci programu Erasmus+ a oceniť tak prácu učiteľov a ich škôl, ktorých prínos k učiteľskej profesii bol niečím výnimočný.

Čiastkové ciele ceny sú predovšetkým:

 • oceniť úspechy učiteľov a škôl a zviditeľniť ich prácu,
 • identifikovať a podporiť vynikajúce vyučovacie a vzdelávacie postupy,
 • podporiť vzájomné učenie sa medzi učiteľmi a zamestnancami školy,
 • zdôrazniť hodnotu programu Erasmus+ s cieľom spolupráce európskych učiteľov.

EITA 2022

Európsku cenu za inovatívne vzdelávanie 2022 môže získať každý ukončený projekt realizovaný v rámci programu Erasmus+ 2014 – 2020, ktorý spĺňa stanovené kritériá.

V roku 2022 je témou EITA „Spoločné vzdelávanie, podpora kreativity a udržateľnosti“. Je priamo spojená s iniciatívou Európskej komisie Nový európsky Bauhaus.

Víťazi 2022

Materská škola na Rožňavskej ulici v Rimavskej Sobote

Projekt: A little antenna

Súkromná základná škola na Dukelskej ulici v Giraltovciach

Projekt: Edu- paths

Gymnázium Ľudovíta Štúra na Hronskej ulici vo Zvolene

Projekt: Prenosná vodná elektráreň

Súkromná stredná odborná škola Pro scholaris v Žiline

Projekt: Work for an Inclusive School Heritage

Oceňovanie

Cena je udeľovaná v 4 nasledovných oblastiach:

 • vzdelávanie v ranom detstve,
 • základné vzdelávanie,
 • stredoškolské všeobecné vzdelávanie,
 • odborné vzdelávanie a príprava.

V každej kategórii môže byť ocenený maximálne jeden projekt, a to v každej krajine zapojenej do programu.

Organizácie ocenených projektov tak získajú možnosť zviditeľniť svoju prácu a tiež dostanú príležitosť nadviazať kontakty s ostatnými ocenenými organizáciami a zdieľať s nimi tak svoje skúsenosti.

Charakteristiky inovácie

Akými spôsobmi sú vyučovacie prístupy inovatívne vypracované a implementované v rámci projektu?

 • Multidisciplinárne prístupy
 • Rozvoj kľúčových kompetencií (vedomosti, zručnosti a postoje)
 • Prepájanie formálneho, neformálneho a informálneho vzdelávania
 • Inklúzia, účasť, spolupráca
 • Inovatívne využívanie digitálnych nástrojov (najmä eTwinning-u)
 • Aktívna rola “učiaceho sa” vo vzdelávacom procese
 • Školy ako aktivátori inovácií
 • Kreatívne využitie vyučovacích priestorov
 • Udržateľné využitie dostupných zdrojov
 • Celoškolský prístup
 • Medzisektorová spolupráca

Akým spôsobom ovplyvňujú učitelia zapojení do projektu inovatívne procesy výučby a učenia sa?

 • Pôsobenie učiteľov ako inovátorov
 • Zručnosti a kompetencie učiteľov
 • Spolupráca učiteľov a vzájomné učenie sa (peer learning)

Aký je vplyv inovatívnych procesov výučby v projekte?

 • Priamy dopad na cieľové skupiny
 • Inklúzia účastníkov s nedostatkom príležitostí
 • Multiplikačný účinok (na iných žiakov, učiteľov, miestne komunity)

Víťazi predchádzajúcich ročníkov

Tematická priorita pre rok 2021 bola dištančné / zmiešané vzdelávanie, ktoré prispieva k efektívnemu a inkluzívnemu vzdelávaniu.

Táto tematická priorita bola zvolená v kontexte Covid-19 a zároveň v súvislosti s Akčným plánom digitálneho vzdelávania.

Víťazi 2021

 • V kategórii 2 – základné vzdelávanie: Základná škola na Wolkerovej ulici 10 v Bardejove. Škola si prevezme ocenenie za víťazný projekt „Spielend neues lernen“. Projekt bol realizovaný v rokoch 2017 – 2019 a jeho cieľom bolo motivovať žiakov k učeniu sa cudzích jazykov za pomoci gamifikácie.
 • V kategórii 3 – stredoškolské všeobecné vzdelávanie: Súkromná spojená škola Železiarne Podbrezová. Projekt bol realizovaný organizačnou zložkou Gymnázium pod názvom Otvorme sa pre svet, My&Vy. Bol implementovaný v rokoch 2017 – 2018. Cieľom projektu bolo umožniť žiakom rozšírenie svojich znalostí a zručností, tiež výmena skúseností v oblasti informatiky a tým podpora ich konštruktívneho myslenia.
 • V kategórii 4 – odborné vzdelávanie a príprava: Stredná priemyselná škola stavebná v Žiline. Víťazným sa stal projekt pod názvom “PREDICT – Prompt Revolution in Education with Information & Communications Technology”. Škola realizovala projekt v rokoch 2019 – 2020. Cieľom bolo zvýšiť úroveň digitálnej gramotnosti učiteľov a žiakov a zahájenie digitálnej transformácie školy.