Vysokoškolské vzdelávanie

sektor vzdelávania

Projekty pre všetky vysokoškolské inštitúcie s Chartou Erasmus pre vysokoškolské vzdelávanie (ECHE) alebo akreditované konzorciá. Program Erasmus+ dáva študentom priestor rozšíriť si možnosti zamestnania sa po skončení štúdia a zároveň všetkým účastníkom možnosť zlepšiť si svoje zručnosti.

Podporované aktivity v rámci programu

Študenti

Typy aktivít

  • študijný pobyt
  • stáž (počas štúdia alebo stáž pre čerstvých absolventov)
  • zmiešané intenzívne programy určené pre študentov kombinujúce fyzickú mobilitu a virtuálny prvok

Uznávanie kreditov z mobility

Všetky kredity z úspešne ukončeného štúdia počas mobility by mali byť plne uznané a zaradené do vášho študijného plánu.

Ako sa prihlásiť?

Viac informácií o termínoch a spôsobe prihlasovania vám poskytne koordinátor pre medzinárodnú spoluprácu na vašej škole.

Zamestnanci

Typy aktivít:

  • Výučbové pobyty na partnerských školách;
  • Odborná príprava na partnerských školách, v podnikoch alebo iných pracoviskách;
  • Pozvaní zamestnanci z podnikov z akéhokoľvek podniku pracujúci vo verejnej alebo súkromnej organizácii programu pôsobiacej na trhu práce alebo v oblasti vzdelávania, odbornej prípravy a mládeže, výskumu a inovácie;
  • Zmiešané intenzívne programy určené pre zamestnancov kombinujúce fyzickú mobilitu a virtuálny prvok.
Kooperačné partnerstvá

Cieľom je zvýšiť kvalitu činností zapojených organizácií, budovanie kapacít organizácií pre medzinárodnú spoluprácu. Očakáva sa tiež vytvorenie inovatívnych metód a intenzívne riešenie spoločných potrieb.

Dĺžka projektu je od 12 do 36 mesiacov a projektové partnerstvo musí byť z minimálne 3 organizácií z 3 rôznych programových krajín.

Zoznam držiteľov charty ECHE [ SK, pdf ]

List of ECHE holders [ EN, pdf ]

Zapojte sa do aktuálnej výzvy na predkladanie projektových žiadostí

Užitočné platformy

Video podcast Erasmus+ inšpirácie

Pozrite sa na podcast Erasmus+ inšpirácie, tentokrát o vysokoškolskom Erasme s Milanom bez mapy. Ostatné epizódy môžete sledovať alebo počúvať na našom YouTubeSpotifyPodmaz alebo Apple Podcasts

Náš tím

V prípade otázok a nejasností môžete kontaktovať náš tím pre sektor vysokoškolského vzdelávania

Veronika Haberlandová
Sektorová garantka
veronika.haberlandova@saaic.sk

Martina Marušincová
Projektová manažérka
martina.marusincova @saaic.sk

Jana Šamková
Projektová manažérka
jana.samkova@saaic.sk