Vysokoškolské vzdelávanie

sektor vzdelávania

Projekty pre všetky vysokoškolské inštitúcie s Chartou Erasmus pre vysokoškolské vzdelávanie (ECHE) alebo akreditované konzorciá. Program Erasmus+ dáva študentom rozšíriť si možnosti zamestnania sa po skončení štúdia a zároveň všetkým účastníkom možnosť zlepšiť si svoje zručnosti.

Podporované aktivity v rámci programu

Študenti

skupinová alebo individuálna mobilita

Typy aktivít

  • študijný pobyt
  • stáž

Uznávanie kreditov z mobility

Všetky kredity z úspešne ukončeného štúdia počas mobility by mali byť plne uznané a zaradené do vášho študijného plánu. Pre viac informácií navštívte stránku ESN Slovenko.

Ako sa prihlásiť?

Viac informácií o termínoch a spôsobe prihlasovania vám poskytne koordinátor pre medzinárodnú spoluprácu na vašej škole.

Zamestnanci

krátkodobý alebo akreditovaný projekt mobility

Typy aktivít na podporu profesijného rastu:

  • Účasť na štruktúrovaných kurzoch alebo školeniach;
  • Výučbové pobyty na partnerských školách;
  • Hospitácie (job shadowing) alebo pozorovanie v škole alebo v inej relevantnej zahraničnej inštitúcii.
  • Hosťujúci odborníci: školy si môžu pozvať zahraničných kolegov alebo odborníkov na pomoc s novými metodami alebo výučbou
  • Prípravné návštevy: za účelom organizácie ďalších mobilít alebo mobilít žiakov s obmedzenými príležitosťami
Kooperačné partnerstvá

Cieľom je zvýšiť kvalitu činností zapojených organizací, budovanie kapacít organizácií pre medzinárodnú spoluprácu. Očakáva sa tiež vytvorenie inovatívnych metód a intenzívne riešenie spoločných potrieb.

Dĺžka projektu je od 12 do 36 mesiacov a projektové partnerstvo musí být z minimálne 3 organizácií z 3 rôznych programových krajín.

Zapojte sa do aktuálnej výzvy na predkladanie projektových žiadostí

Užitočné platformy

Náš tím

V prípade otázok a nejasností môžete kontaktovať náš tím pre sektor vysokoškolského vzdelávania

Veronika Haberlandová
Sektorová garantka
veronika.haberlandova@saaic.sk

Martina Marušincová
Projektová manažérka
martina.marušincová @saaic.sk

Jana Šamková
Projektová manažérka
jana.samkova@saaic.sk