sektor vzdelávania (1)

Akcie programu Erasmus+ v oblasti športu podporujú zapájanie sa do športu, pohybovej aktivity a dobrovoľníckych činností. Sú navrhnuté tak, aby riešili spoločenské a športové výzvy prostredníctvom spolupráce medzi organizáciami a inštitúciami. Oblasť športu v rámci programu Erasmus+ na Slovensku zastrešuje Národná agentúra programu Erasmus+ pre oblasť mládeže a športu, NIVAM – Národný inštitút vzdelávania a mládeže.

Pre projektové inšpirácie týkajúce sa športu sa môžete pozrieť na video podcast Erasmus+ inšpirácie. Ostatné epizódy môžete sledovať alebo počúvať na našom YouTubeSpotifyPodmaz alebo Apple Podcasts

 1. amatérsky šport pri zohľadnení významnej úlohy, ktorú šport zohráva pri podpore pohybovej aktivity a zdravého životného štýlu;
 2. rozvoj európskeho rozmeru v športe a medzinárodnej spolupráce v oblasti vzdelávacej mobility v športe;
 3. budovanie kapacít miestnych organizácií;
 4. zlepšovanie vedomostí a know-how zamestnancov v športe;
 5. presadzovanie aktívneho a ekologického životného štýlu a aktívneho občianstva;
 6. vytvorenie európskych sietí trénerov a pracovníkov v športe.
 1. Inklúzia a rozmanitosť

Organizácie, ktoré získajú podporu z programu, musia zabezpečiť inkluzívnym a spravodlivým spôsobom ponuku príležitostí v oblasti mobility pre účastníkov zo všetkých prostredí

 1. Environmentálna udržateľnosť

V rámci projektu by sa malo propagovať environmentálne udržateľné a zodpovedné správanie účastníkov a zvyšovať povedomie o dôležitosti takého konania, ktorým sa zmierňuje alebo kompenzuje environmentálna stopa aktivít v rámci mobility.

 1. Digitálna transformácia

V programe Erasmus+ sa podporujú všetky účastnícke organizácie pri začleňovaní využívania digitálnych nástrojov a vzdelávacích metód na doplnenie fyzických aktivít s cieľom zlepšiť spoluprácu medzi partnerskými organizáciami a zlepšiť kvalitu ich aktivít.

 1. Účasť na demokratickom živote

Cieľom programu je pomôcť účastníkom odhaliť výhody aktívneho občianstva a účasti na demokratickom živote.

 1. podpora zapájania sa do športu a pohybových aktivít
 2. podpora vzdelávania v športe a prostredníctvom športu
 3. podpora integrity a hodnôt v športe
 4. boj proti násiliu a rasizmu, diskriminácií a neznášanlivosti v športe

Podporované aktivity v rámci programu

Všeobecným cieľom tejto akcie je poskytnúť zamestnancom športových organizácií, predovšetkým v oblasti amatérskeho športu, príležitosť zlepšiť si svoje kompetencie, kvalifikáciu a získať nové zručnosti prostredníctvom vzdelávacej mobility tým, že strávia určitý čas v zahraničí, čo predstavuje vhodný prostriedok k budovaniu kapacít a rozvoj športových organizácií.

Dĺžka projektu je od 3 do 18 mesiacov a projektové partnerstvo musí zahŕňať aspoň jednu medzinárodnú organizáciu.

 

1. Job shaddowing alebo Pozorovanie pri práci znamená, že účastníci sa môžu istý čas (2 – 14 dní) vzdelávať v hostiteľskej organizácii v inej krajine s cieľom naučiť sa nové postupy a získať nové nápady prostredníctvom pozorovania kolegov, koučov, dobrovoľníkov alebo iných zamestnancov pri každodennej práci v hostiteľskej organizácii alebo interakcie s nimi.

2. Školiace pobyty znamenajú, že účastníci môžu istý čas (15 – 60 dní) trénovať alebo poskytovať školenie v hostiteľskej organizácii v inej krajine, aby sa učili prostredníctvom plnenia úloh a výmeny poznatkov s kolegami. Prispieva sa tým k budovaniu kapacít miestnych organizácií.

Aktivity nemôžu byť zamerané na dosiahnutie zisku.

Okrem fyzickej mobility možno aktivity v rámci mobility pre všetkých zamestnancov kombinovať s virtuálnymi aktivitami. Uvedené minimálne a maximálne trvanie sa vzťahuje na prvok fyzickej mobility.

Žiadateľská organizácia je hlavným aktérom projektu v rámci Kľúčovej akcie 1. Žiadateľ vypracúva a podáva žiadosť, podpisuje dohodu o grante s národnou agentúrou pre program Erasmus+ (NIVAM), realizuje aktivity v rámci mobility a podáva správy svojej národnej agentúre pre program Erasmus+. Obidva typy podporených aktivít sú aktivitami v rámci mobility odchádzajúcich účastníkov. Znamená to, že žiadateľská organizácia bude pôsobiť ako vysielajúca organizácia: vyberie účastníkov a vyšle ich do hostiteľskej organizácie v zahraničí.

1. Kooperačné partnerstvá v oblasti športu

Sú určené pre organizácie, s cieľom rozvíjať a vykonávať spoločné činnosti na podporu športu a telesnej aktivity, ako aj riešiť problémy ohrozujúce integritu športu (napr. doping alebo ovplyvňovanie výsledkov zápasov), podporovať dvojité kariéry športovcov, zlepšovať spravovanie v oblasti športu a podporovať toleranciu a sociálne začleňovanie.

Dĺžka projektu je od 12 do 36 mesiacov a projektové partnerstvo musí zahŕňať minimálne tri organizácie z troch rôznych krajín zapojených do programu.

GRANT: jednorazová platba (120 000 € / 250 000 € / 400 000 €)

2. Malé partnerstvá v oblasti športu

Sú vhodné pre organizácie na najnižšej úrovni, menej skúsené organizácie a nováčikov tohto programu. Drobné partnerstvá majú jednoduchšiu administratívu, menšie granty a kratšie trvanie ako kooperačné partnerstvá. Cieľom je budovať kapacity organizácií v oblasti nadnárodnej spolupráce, zvýšiť kvalitu práce, činností a postupov zapojených organizácií a inštitúcií a riešiť spoločné potreby v oblasti športu.

Dĺžka projektu je od 6 do 24 mesiacov a projektové partnerstvo musí zahŕňať minimálne 2 organizácie z 2 rôznych členských štátov EÚ a z tretích krajín pridružených k programu.

GRANT: jednorazová platba (30 000 € / 60 000 €)

3. Neziskové Európske športové podujatia

Sú určené na podporu športových aktivít, realizáciu stratégií EÚ pre sociálne začlenenie prostredníctvom športu, podporu dobrovoľníckej práce v športe, boj proti diskriminácii a podporu zapájania sa do športu a pohybovej aktivity. Cieľom je podporovať účasť na športe a pohybových aktivitách, vzdelávanie v športe a prostredníctvom športu a boj proti násiliu, rasizmu a diskriminácii.

 

Dĺžka projektu je od 12 do 18 mesiacov a projektové partnerstvo závisí od typu podujatia.

 

 • Typ I: Európske miestne podujatie (od 3 do 5 organizácií z rôznych členských štátov EÚ a z tretích krajín zapojených do programu).

GRANT: jednorazová platba (200 000 €)

 • Typ II: európske miestne podujatie (min. 6 organizácií z rôznych členských štátov EÚ a z tretích krajín zapojených do programu).

GRANT: jednorazová platba (300 000 €)

 • Celoeurópske podujatie (min. 10 organizácií z rôznych členských štátov EÚ a z tretích krajín zapojených do programu).

GRANT: jednorazová platba (450 000 €)

Kto môže požiadať o grant?

 • Každá verejná alebo súkromná organizácia pôsobiaca v oblasti športu a pohybovej aktivity a organizujúca športové a pohybové aktivity na miestnej úrovni (napr. nezisková organizácia, miestny subjekt verejného sektora, športový klub),
 • organizácia pôsobiaca v oblasti profesionálneho športu, ak je účasť jej zamestnancov prospešná pre amatérsky šport (napr. medzinárodná organizácia).

Kde podať žiadosť?

 • Žiadateľské organizácie musia byť zriadené v členskom štáte EÚ alebo v tretej krajine pridruženej k programu.
 • Žiadosti sa podávajú národnej agentúre v krajine, v ktorej je príslušná žiadateľská organizácia zriadená.

Kedy podať žiadosť?

 • Žiadatelia musia podať žiadosť o grant do týchto termínov:
1. predkladací termín: 20. február 2024 do 12:00 hod. (bruselského času)
2. predkladací termín (ak sa preň Národná agentúra rozhodne): 1. október 2024 do 12:00 hod. (bruselského času)

Oprávnení účastníci

 • Tréneri a ďalší pracovníci v športových organizáciách na miestnej úrovni
 • Pracovníci pôsobiaci v inom ako amatérskom športe vrátane tých, ktorí majú dvojitú a nešportovú kariéru, ak je účasť týchto pracovníkov prospešná pre amatérsky šport
 • Dobrovoľníci (iní ako tréneri) v športových organizáciách

Účastníci musia pracovať vo vysielajúcej organizácii alebo musia pravidelne spolupracovať s vysielajúcou organizáciou na realizácii základných aktivít organizácie. Účastníci musia mať trvalý pobyt v krajine svojej vysielajúcej organizácie.

Financovanie projektu

 1. Organizačná podpora: 350 EUR / účastník.
 2. Cestovné náklady: od 28 EUR do 1 735 EUR/ účastník.
 3. Individuálna podpora:

skupina krajín 1:  191 EUR/ 133,7 € *

skupina krajín 2:  169 EUR/ 118,3 € *

skupina krajín 3:  148 EUR/ 103,6 € *

*Od 15. dňa aktivity sa splatná sadzba bude rovnať 70 % základnej sadzby.

*Skupina krajín 1: Belgicko, Dánsko, Fínsko, Francúzsko, Holandsko, Island, Írsko, Lichtenštajnsko, Luxembursko, Nemecko, Nórsko, Rakúsko, Švédsko, Taliansko

*skupina krajín 2: Česko, Estónsko, Grécko, Španielsko, Cyprus, Malta, Portugalsko, Slovensko, Slovinsko, Lotyšsko

*skupina krajín 3: Bulharsko, Chorvátsko, Litva, Maďarsko, Poľsko, Rumunsko, Severné Macedónsko, Srbsko, Turecko

 1. Podpora inklúzie:

Podpora inklúzie pre organizácie: 125 EUR / účastník

Podpora inklúzie pre účastníkov: 100 % oprávnených nákladov

 1. Podpora prípravnej návštevy: 680 EUR / účastník

*maximálne 2 účastníci na projekt

 1. Jazyková podpora: 150 EUR / účastník
 2. Mimoriadne náklady: 100 % oprávnených nákladov.