Preskúmanie postupov Národnej agentúry programu Erasmus+

Podľa ustanovení Príručky pre Národné agentúry programu Erasmus+ časti „Information on means of redress“, na základe podnetu žiadateľa preskúma interná kontrola agentúry postupy zamestnancov agentúry a ich súlad s uvedenou príručkou.

A. Žiadosť o preskúmanie výberovej procedúry

V prípade odôvodnených pochybností má žiadateľ/štatutárny zástupca právo písomne požiadať o preskúmanie výberovej procedúry do 15 dní od doručenia rozhodnutia. Predmetom preskúmania môže byť:

  • rozhodnutie týkajúce sa oprávnenosti prihlášky,
  • rozhodnutie o výške prideleného finančného príspevku EÚ,
  • rozhodnutie o udelení akreditácie na Erasmus,
  • rozhodnutie o spôsobe zasielania splátok predfinancovania finančného príspevku EÚ,
  • iné postupy zamestnancov národnej agentúry vo výberovej procedúre.

B. Žiadosť o preskúmanie iných postupov národnej agentúry

Príjemca grantu môže do 15 dní od doručenia písomného rozhodnutia požiadať o preskúmanie postupov národnej agentúry spojených:

  • so závermi z priebežnej kontroly alebo auditu počas trvania projektu;
  • so závermi z kontroly alebo auditu po ukončení projektu;
  • s rozhodnutím o predčasnom ukončení projektu, na základe ktorého národná agentúra vystavila žiadosť o vrátenie časti alebo celého finančného príspevku;
  • so záverečným vyúčtovaním projektu.

K žiadosti musí žiadateľ priložiť všetky nové relevantné podklady, na základe ktorých žiada o preskúmanie. Ak k žiadosti nebudú priložené relevantné podklady, žiadosť bude zamietnutá.

Žiadosť z oblasti vzdelávania a odbornej prípravy, podpísanú štatutárnym zástupcom, adresujte na:

Slovenská akademická asociácia pre medzinárodnú spoluprácu
riaditeľka Národnej agentúry Erasmus+
Krížkova 9
811 04 Bratislava

Elektronickú kópiu môžete zaslať na adresu erasmusplus@saaic.sk

Žiadosť z oblasti mládeže, podpísanú štatutárnym zástupcom, adresujte na:

NIVAM – Národný inštitút vzdelávania a mládeže
Hálova 6
851 01 Bratislava 

Elektronickú kópiu môžete zaslať erasmusplus@nivam.sk

Výsledky preskúmania oznámi národná agentúra žiadateľovi písomne doporučeným listom do 30 dní od doručenia žiadosti.