Digitálna transformácia

Digitálna transformácia v rámci programu Erasmus+

Digitálna doba, v ktorej žijeme, prináša mnohé výhody, ako aj výzvy. Vďaka novým technológiam sme sa aj v pandemickej kríze mohli spájať, komunikovať a pracovať. No zároveň potrebujeme našu digitálnu gramotnosť neustále zlepšovať, aby sme čo najlepšie fungovali v dnešnej spoločnosti. Aj Erasmus+ reflektuje na túto výzvu a digitalizácia programu je jednou z priorít Európskej komisie. Prináša úžitok ako jednotlivcom tak i organizáciám zapojeným do programu Erasmus+, zároveň je dôležitou súčasťou vytvorenia Európskeho vzdelávacieho priestoru pre nasledujúce roky.

Udalosti

Akčný plán digitálneho vzdelávania (2021 – 2027) predstavuje víziu Európskej komisie o kvalitnom, inkluzívnom a dostupnom digitálnom vzdelávaní v Európe.

Prvá strategická priorita akčného plánu – podporuje zavedenie širokej škály digitálnych technológií (aplikácie, platformy, softvér) s cieľom zlepšiť a rozšíriť vzdelávanie a odbornú prípravu.

Druhá strategická priorita akčného plánu – zdôrazňuje potrebu vybaviť všetky vzdelávajúce sa osoby digitálnymi kompetenciami (vedomosti, zručnosti a postoje), aby mohli žiť, pracovať, učiť sa a prosperovať vo svete, ktorý je čoraz viac sprostredkovávaný digitálnymi technológiami.

Výsledkom je implementácia nových aktivít, iniciatív a vývoj nových platforiem a aktívnejšie využívanie už existujúcich nástrojov.

Aké možnosti prináša digitálna transformácia Erasmus+?

Blended (zmiešaná) mobilita

Je to kombinácia fyzickej mobility a virtuálneho prvku, ktorý umožňuje online vzdelávaciu výmenu a tímovú prácu. Učiaci sa z rôznych krajín a študijných odborov sa môžu elektronicky spojiť a absolvovať online kurzy alebo spolupracovať na úlohách uznaných ako súčasť ich štúdia.

„Erasmus bez papierov“

Administrácia mobilít Erasmus+ bez papierov je už realitou vo vysokoškolskom sektore. Výhody digitalizácie procesov využívajú na jednej strane vysoké školy a na druhej strane študenti, ktorí si prostredníctvom viacerých dostupných online nástrojov  vybavia mobilitu jednoduchšie a rýchlejšie.

Iniciatíva európskej študentskej karty (ESCI)

Všetky vysoké školy zapojené do programu Erasmus+ sa v novej Charte vysokoškolského vzdelávania Erasmus na obdobie 2021 – 2027 zaviazali implementovať štandardy Iniciatívy európskej študentskej karty (European Student Card Initiative – ESCI).

Cieľom tejto iniciatívy je dosiahnuť plynulý prechod k plne digitálnemu riadeniu mobilít v súlade so stanovenými technickými štandardmi EÚ, ako aj s požiadavkou racionalizácie a bezpečnosti.

ESCI umožňuje každému študentovi jednoduchý prístup k informáciám, elektronicky riadiť administratívne úkony v každej fáze mobility (pred, počas a po jej skončení) a bezpečne overiť identitu prijatej osoby na vysokej škole v zahraničí. Eliminujú sa tak administratívne úkony na prijímajúcej inštitúcii.

Výsledkom postupnej digitalizácie procesov je Erasmus bez papierov = Erasmus Without Paper (EWP).

Nástroje Erasmus bez papierov

Študent

Nástroj na vytvorenie a podpísanie elektronickej Zmluvy o štúdiu (Learning Agreement).

Online kontaktné miesto „one stop shop“ pre študentov, prostredníctvom ktorého môžu riadiť všetky administratívne kroky súvisiace s ich mobilitou. Študenti tu tiež nájdu všetky potrebné informácie o prijímajúcej inštitúcii, užitočné tipy od študentov a učiteľov.

Vysoká škola

Prepojenie systémov, ktoré slúžia na administráciu mobilít VŠ.

Systém vyvinutý univerzitami v spolupráci s Európskou komisiou, ktorý slúži na efektívnu administráciu mobilít (napr. podpisovanie OLA).

Medziinštitucionálne zmluvy (IIA)

Súčasťou Dashboardu je nástroj Inter Institutional Manager – IIAM, ktorý slúži na vytváranie, riadenie a a podpisovanie medzi-inštitucionálnych zmlúv. Aj komerčné alebo vlastné VŠ systémy musia byť napojené na sieť Erasmus Without Paper.

Viac informácií o Erasmus Without Paper

Stáže so zameraním na rozvoj digitálnych zručností

Študenti a zamestnanci si svoje digitálne zručnosti môžu rozšíriť aj prostredníctvom stáží a to vo všetkých študijných odboroch, vrátane stáží v rámci schémy Digitálna príležitosť pre študentov a čerstvých absolventov. Pedagogickí a administratívni zamestnanci môžu digitálne zručnosti získať aj v rámci odbornej prípravy zameranej na túto oblasť.

Typy stáží zamerané na rozvoj digitálnych zručností:

 • digitálny marketing (napr. riadenie sociálnych médií, webová analýza);
 • digitálny grafický, mechanický alebo architektonický dizajn;
 • vývoj aplikácií, softvéru, skriptov alebo webových sídiel;
 • inštalácia, údržba a správa IT systémov a sietí;
 • kybernetická bezpečnosť;
 • analýza dát, hĺbková analýza a vizualizácia dát;
 • programovanie a výcvik robotov a aplikácií umelej inteligencie.

Príklady dobrej praxe

Platforma výsledkov projektov Erasmus+

Nástroj/webová stránka Európskej komisie, na ktorej nájdete informácie a výsledky projektov realizovaných v rámci programu Erasmus+.

Sektor vysokoškolského vzdelávania

Mapping Open Virtual Exchanges in Slovak Universities (MOVE)

Univerzita Komenského v Bratislave a Technická univerzita v Košiciach úspešne zrealizovali projekt v oblasti Stratégie internacionalizácie MŠVVaŠ SR, na ktorom spolupracoval aj SAAIC – Národná agentúra programu Erasmus+ pre vzdelávanie a odbornú prípravu.

SÚBOR ODPORÚČANÍ A ŠTANDARDOV PRE REALIZÁCIU VIRTUÁLNYCH MOBILÍT A VÝMEN je hlavný výstup projektu, ktorý predstavuje:

 • koncept virtuálnej mobility a virtuálnej výmeny;
 • príklady dobrej praxe zo zahraničia;
 • analýzu aktuálneho stavu využívania virtuálnych mobilít a výmen (na základe zrealizovaného kvantitatívneho a kvalitatívneho prieskumu);
 • odporúčania pre študentov, zamestnancov a pracoviská vysokých škôl, ako aj pre Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR v oblasti virtuálnych mobilít a výmen.

Platformy a nástroje

European School Education Platform

Európska online platforma je miestom, kde sa môžu stretávať všetky zúčastnené strany v sektore vzdelávania – pracovníci škôl, výskumníci, tvorcovia politík – a nájdu na nej aktuality, rozhovory, publikácie, praktické príklady, kurzy a partnerov pre ich projekty Erasmus+.

EPALE

Elektronická platforma vzdelávania dospelých v Európe ponúka aktuálne správy o trendoch v tomto sektore a umožňuje používateľom spojiť sa s kolegami z celej Európy, zapájať sa do diskusií a vymieňať si osvedčené postupy.

eTwinning

Platforma umožňuje zamestnancom a žiakom všetkých typov škôl spájať sa na diaľku, komunikovať v bezpečnom virtuálnom prostredí, vytvárať partnerstvá, pracovať na projektoch, zdieľať materiály a nápady.

SELFIE

Bezplatný, viacjazyčný, webový nástroj sebareflexie, ktorý má pomáhať všeobecným a odborným školám rozvíjať ich digitálnu kapacitu.

HEInnovate

Riadiaci rámec HEInnovate ponúka inštitúciám vysokoškolského vzdelávania možnosť preskúmať ich kapacity v oblasti inovácií a podnikavosti.