Progres vo vnímaní európskej identity medzi mladými

Viac ako 80 000 žiakov 8. ročníku základných škôl sa zúčastnilo medzinárodnej štúdie International Civic and Citizenship Education Study (ICCS).

Štúdia sa uskutočnila v roku 2022 a jej výsledky ukazujú kritický dopad vzdelávacích iniciatív vo formovaní občianskej angažovanosti európskej mládeže. Títo študenti dosahujú vek, kedy môžu voliť a ich lepšie porozumenie európskych hodnôt môže výrazne ovplyvniť politickú dynamiku v rámci Európskej únie.

Úloha výchovy k demokratickému občianstvu

Študenti, ktorí majú rozsiahlejšie možnosti zapojiť sa do vzdelávania o aktívnom občianstve, majú tendenciu rozvíjať pozitívnejšie postoje k Európskej únii. Sú viac naklonení podpore mobility v rámci Európy a prijatiu udržateľných postupov.

Posilnenie európskej identity a občianskej participácie

Údaje ukazujú, že títo študenti majú nielen silnú európsku identitu, ale prejavujú aj vyššiu dôveru v európske inštitúcie v porovnaní s ich národnými vládami. Okrem toho je medzi nimi evidentná ochota zúčastniť sa na voľbách do Európskeho parlamentu.

Viac informácií môžete nájsť na tomto odkaze