Mládež

sektor vzdelávania _mladez

Tieto akcie poskytujú príležitosti na informálne učenie sa pre mladých ľudí a pracovníkov s mládežou.

Neformálne vzdelávanie a informálne učenie sa umožňujú mladým ľuďom získať základné kompetencie, ktoré prispievajú k ich osobnému a sociálno-vzdelávaciemu rozvoju a podporujú ich aktívnu účasť v spoločnosti, čím zlepšujú ich vyhliadky na získanie zamestnania.

Účasťou na aktivitách vzdelávacej mobility si pracovníci s mládežou rozvíjajú zručnosti dôležité pre ich profesijný rozvoj, upevňujú nové organizačné postupy a vo všeobecnosti zvyšujú kvalitu práce s mládežou.

Vzdelávacie aktivity v oblasti mládeže majú mať výrazne pozitívny vplyv na mladých ľudí, ako aj na účastnícke organizácie, komunity, v rámci ktorých sa uvedené aktivity realizujú, samotnú oblasť mládeže a európske hospodárske a spoločenské odvetvia vo všeobecnosti.

Základné informácie o Programoch EÚ pre mládež

Podporované aktivity v rámci programu

Mládežnícke výmeny

V rámci tejto akcie  môžu organizácie a neformálne skupiny mladých ľudí získať podporu na realizáciu projektov spájajúcich mladých ľudí z rôznych krajín na účely výmeny poznatkov a učenia sa mimo svojho formálneho vzdelávacieho systému.

CIELE AKCIE

Programom Erasmus+ sa podporuje mobilita neformálneho vzdelávania mladých ľudí vo forme mládežníckych výmen s cieľom posilniť postavenie mladých ľudí a motivovať ich, aby sa stali aktívnymi občanmi, spájať ich s európskym projektom a pomôcť im získať a rozvíjať kompetencie pre život a profesijnú budúcnosť.

Konkrétnejšie majú mládežnícke výmeny za cieľ:

 • posilniť medzikultúrny dialóg a učenie sa, ako aj pocit európskeho občianstva,
 • rozvíjať zručnosti a prístupy mladých ľudí,
 • posilňovať európske hodnoty a narúšať predsudky a stereotypy,
 • zvyšovať povedomie o spoločensky dôležitých témach, a tým stimulovať angažovanosť a aktívnu účasť mladých ľudí v spoločnosti.

Akcia je otvorená pre všetkých mladých ľudí s osobitným dôrazom na tých, ktorí majú nedostatok príležitostí.

Základné informácie k Mládežníckym výmenám

Mobility pracovníkov s mládežou

V rámci tejto akcie môžu organizácie získať podporu na realizáciu projektov zahŕňajúcich jednu alebo viaceré vzdelávacie aktivity, ktorých cieľom je profesijný rozvoj pracovníkov s mládežou a ich organizácie.

CIELE AKCIE

Touto akciou sa prostredníctvom neformálneho vzdelávania a informálneho učenia sa ako súčasť aktivít v rámci mobility podporuje profesijný rozvoj pracovníkov s mládežou, a tým sa rozvíja kvalita práce s mládežou na miestnej, regionálnej, národnej, európskej aj medzinárodnej úrovni.

Konkrétnejšie majú projekty mobility pracovníkov s mládežou za cieľ:

 • poskytovať príležitosti na neformálne vzdelávanie a informálne učenie sa s cieľom profesijného rozvoja pracovníkov s mládežou, a prispievať tak k vysokokvalitnej individuálnej praxi, ako aj k rozvoju organizácií a systémov v oblasti práce s mládežou,
 • budovať spoločenstvo pracovníkov s mládežou, ktoré dokáže podporovať kvalitné projekty a aktivity pre mladých ľudí v programoch EÚ aj mimo nich,
 •  rozvíjať postupy v oblasti práce s mládežou na miestnej úrovni a prispievať k budovaniu kapacít na účely kvalitnej práce účastníkov a ich organizácie s mládežou, s cieľom dosiahnuť jednoznačný vplyv na pravidelnú prácu zúčastňujúcich sa pracovníkov s mládežou s mladými ľuďmi.
Aktivity zamerané na participáciu mládeže

Aktivity mimo formálneho vzdelávania a odbornej prípravy, ktorými sa posilňuje, rozvíja a uľahčuje účasť mladých ľudí na demokratickom živote v Európe na miestnej, regionálnej, národnej a európskej úrovni.

CIELE AKCIE

V rámci programu Erasmus+ sa podporujú miestne, národné a nadnárodné projekty zamerané na participáciu mládeže, ktoré vedú neformálne skupiny mladých ľudí a/alebo mládežnícke organizácie podporujúce účasť mladých ľudí na demokratickom živote v Európe a ktorými sa sleduje jeden alebo viaceré z týchto cieľov:

 • poskytnúť mladým ľuďom príležitosti na angažovanie sa v občianskej spoločnosti a vzdelávanie v oblasti účasti na nej
 • zvyšovať povedomie mladých ľudí o spoločných európskych hodnotách a základných právach a prispievať k európskemu integračnému procesu, a to aj prostredníctvom snahy o plnenie jedného alebo viacerých cieľov EÚ v oblasti mládeže,
 • rozvíjať digitálne kompetencie a mediálnu gramotnosť mladých ľudí (najmä kritické myslenie a schopnosť posúdiť informácie a pracovať s nimi) s cieľom zvyšovať odolnosť mladých ľudí voči dezinformáciám, falošným správam a propagande, ako aj ich schopnosť zúčastňovať sa na demokratickom živote,
 • spájať mladých ľudí a osoby s rozhodovacou právomocou na miestnej, regionálnej, národnej a nadnárodnej úrovni a/alebo prispievať k dialógu EÚ s mládežou.

Základné informácie k Aktivitám participácie mládeže 

DiscoverEU – akcia týkajúca sa inklúzie

V rámci akcie DiscoverEU týkajúcej sa inklúzie môžu organizácie a neformálne skupiny mladých ľudí získať podporu na realizáciu projektov, vďaka ktorým sa môžu mladí ľudia s nedostatkom príležitostí zúčastniť na akcii DiscoverEU za rovnakých podmienok s rovesníkmi. DiscoverEU ponúka mladým ľuďom, ktorí dovŕšili 18 rokov, šancu získať krátkodobú individuálnu alebo skupinovú skúsenosť s cestovaním po Európe vlakom alebo v prípade potreby inými spôsobmi dopravy.

CIELE AKCIE

 • posilniť inkluzívny rozmer poskytnutím mimoriadnej podpory účastníkom s nedostatkom príležitostí na objavovanie Európy.
 • oslovenie mladých ľudí s nedostatkom príležitostí, ktorí by sa neprihlásili z vlastnej iniciatívy,
 • prekonať prekážky, ktoré týmto mladým ľuďom bránia priamo podať všeobecnú prihlášku do DiscoverEU a poskytnúť im potrebnú podporu, aby mohli cestovať,
 • podnietiť a posilniť rozvoj kompetencií a zručností mladých ľudí s nedostatkom príležitostí, ktorí sa zúčastňujú na akcii DiscoverEU.

Akreditácie na Erasmus sú nástrojom pre organizácie, ktoré chcú svoje činnosti otvoriť cezhraničnej výmene a spolupráci a ktoré plánujú pravidelne vykonávať aktivity v rámci vzdelávacej mobility. Akreditácia na Erasmus v oblasti mládeže umožňuje zjednodušený prístup k možnostiam financovania v rámci kľúčovej akcie 1 – aktivity v rámci vzdelávacej mobility v oblasti mládeže. Žiadosti sa musia podať národnej agentúre krajiny, v ktorej je príslušná žiadajúca organizácia zriadená.

Touto akciou sa umožňuje účastníckym organizáciám získať skúsenosti s medzinárodnou spoluprácou a posilniť kapacity, ale aj vytvoriť vysokokvalitné inovačné výstupy. V závislosti napr. od cieľov projektu, zapojených účastníckych organizácií alebo očakávaného vplyvu môžu mať partnerstvá pre spoluprácu rozličnú veľkosť a rozsah pôsobenia a zodpovedajúcim spôsobom si môžu prispôsobiť svoje aktivity. Kvalitatívne posúdenie týchto projektov sa vykoná úmerne k cieľom spolupráce a charakteru zapojených organizácií.

Priority pre sektor mládeže

Uprednostnia sa akcie, ktoré prispievajú k hlavným oblastiam stratégie EÚ pre mládež na roky 2019 – 2027: zapájať mladých ľudí, spájať ich a posilňovať ich postavenie. Osobitná pozornosť sa bude venovať posilneniu medzisektorovej spolupráce, ktorá umožňuje väčšie synergie v rámci rôznych oblastí akcií týkajúcich sa mladých ľudí, podpore participácie mládeže v rozličnom rozsahu a v rôznych formách a podpore aktívneho občianstva mladých ľudí, najmä tých, ktorým hrozí sociálne vylúčenie. Medzi osobitné priority v oblasti mládeže patrí:

 • podpora aktívneho občianstva, zmyslu mladých ľudí pre iniciatívnosť a podnikavosť, a to aj v oblasti sociálneho podnikania
 • zvýšenie kvality, inovácií a uznania práce s mládežou
 • posilnenie zamestnateľnosti mladých ľudí
 • posilnenie väzieb medzi politikami, výskumom a praxou
Kooperačné partnerstvá pre oblasť mládeže

Základným cieľom kooperačných partnerstiev je umožniť organizáciám zvyšovať kvalitu a relevantnosť svojich aktivít, rozvíjať a posilňovať siete partnerov, a tým zvyšovať ich kapacitu spoločného pôsobenia na nadnárodnej a medzinárodnej úrovni, posilňovať internacionalizáciu svojich aktivít, a to prostredníctvom výmeny alebo vypracovania nových postupov a metód, ako aj výmeny a porovnávania nápadov.

CIELE AKCIE

Kooperačné partnerstvá sú zamerané na:

 • zvyšovanie kvality práce, aktivít a postupov zapojených organizácií a inštitúcií, otváranie sa novým subjektom, ktoré nemusia byť z jedného sektora,
 • budovanie kapacity organizácií v oblasti nadnárodnej a medzisektorovej spolupráce,
 • riešenie spoločných potrieb a priorít v oblastiach vzdelávania, odbornej prípravy, mládeže a športu,
 • umožňovanie transformácie a zmeny (na individuálnej, organizačnej alebo sektorovej úrovni), ktoré by boli primerané kontextu jednotlivých organizácií a viedli by k zlepšeniam a novým prístupom.
Malé partnerstvá pre oblasť mládeže

Malé partnerstvá sú určené na rozširovanie prístupu k programu pre malé subjekty a jednotlivcov, ktorých je v sektoroch školského vzdelávania, vzdelávania dospelých, odborného vzdelávania a prípravy a v oblastiach mládeže a športu ťažké osloviť. Táto akcia, na ktorú sa organizáciám udeľujú nižšie granty, má kratšie trvanie a jednoduchšie administratívne požiadavky v porovnaní s kooperačnými partnerstvami, zameriava sa na oslovenie miestnych organizácií, menej skúsených organizácií a nových účastníkov programu a zmierňuje prekážky vstupu do programu, ktorým čelia organizácie s menšou organizačnou kapacitou.

CIELE AKCIE

 • Prilákanie nových účastníkov, menej skúsených organizácií a malých subjektov a rozšírenie ich prístupu k programu.
 • Podpora inklúzie cieľových skupín s nedostatkom príležitostí.
 • Podpora aktívneho európskeho občianstva a prenesenie európskeho rozmeru na miestnu úroveň.

Zapojte sa do aktuálnej výzvy na predkladanie projektových žiadostí

Užitočné platformy

Náš tím

V prípade otázok a nejasností môžete kontaktovať náš tím pre sektor mládeže a športu.

Mgr. Peter Kupec
Riaditeľ
implementácia programov Erasmus+ a Európsky zbor solidarity na Slovensku
peter.kupec@nivam.sk

Mgr. Jana Fecsu
IT podporné nástroje
odborný referent (EU Login, ORS – účastnícky portál, Mobility Tool +, Diseminačná platforma)
jana.fecsu@nivam.sk

Mgr. Boris Kolman, PhD
Kľúčová Akcia 2 (Erasmus+), TCA
odborný referent
boris.kolman@nivam.sk

Mgr. Daniela Ficová
Hodnotiaci a zmluvný proces, primárne kontroly a hodnotenie záverečných správ
odborný referent
daniela.ficova@nivam.sk

Mgr. Natália Nemcová
odborný referent (TCA a NET)
natalia.nemcova@nivam.sk

Mgr. Lucia Polláková
odborný referent (Európsky zbor solidarity – dobrovoľníctvo, Značka kvality)
lucia.polakova@nivam.sk

Mgr. Denisa Brantálová
Eurodesk Slovensko
odborný referent (komunikačný oficier pre EÚ programy pre mládež, Discover EU)
denisa.brantalova@nivam.sk

Ing. Miroslav Vítek
Kľúčová Akcia 1 (Erasmus+)
odborný referent (Mládežnícke výmeny, Mobility pracovníkov s mládežou, Aktivity participácie mládeže)
miroslav.vitek@nivam.sk

Mgr. Peter Jonis
Hodnotiaci a zmluvný proces
odborný referent
peter.jonis@nivam.sk

Bc. Ingrid Bajáková
Primárne kontroly a hodnotenie záverečných správ
odborný referent
ingrid.bajakova@nivam.sk

Mgr. art. Adam Laták
odborný referent (Európsky zbor solidarity – dobrovoľníctvo, Značka kvality)
adam.latak@nivam.sk

Mgr. Matúš Zibala
odborný referent (Európsky zbor solidarity – projekty v oblasti solidarity, NET)
matus.zibala@nivam.sk