Akcie Jean Monnet – Deadline výzvy

Akcie Jean Monnet ponúkajú príležitosti v oblasti vysokoškolského vzdelávania a v iných oblastiach vzdelávania a odbornej prípravy. Akcie Jean Monnet prispievajú k šíreniu poznatkov o otázkach integrácie Európskej únie.

Akcie Jean Monnet by mali so zameraním na rozmer Európskej únie podporovať aktívne európske občianstvo a základné hodnoty Európskej únie, ktorými sú úcta k ľudskej dôstojnosti, sloboda, demokracia, rovnosť, právny štát a dodržiavanie ľudských práv vrátane práv osôb patriacich k menšinám (článok 2 Zmluvy o Európskej únii).

V prípade politík Európskej únie musia akcie Jean Monnet prispieť k šíreniu poznatkov o tom, ako môžu tieto politiky prospieť každodennému životu občanov v EÚ a/alebo v zahraničí a/alebo ako môžu ovplyvniť systém tvorby politík v podobných oblastiach, či už na úrovni členských štátov alebo v zahraničí na národnej, regionálnej alebo globálnej úrovni. Malo by byť zobrazené veľmi jasné prepojenie medzi predmetom návrhu a politikou EÚ a/alebo témou EÚ, na ktorú sa návrh vzťahuje.

Podporujú sa akcie v týchto oblastiach:

  • Akcie Jean Monnet v oblasti vysokoškolského vzdelávania
  • Akcie Jean Monnet v iných oblastiach vzdelávania a odbornej prípravy
  • Politická diskusia Jean Monnet (vysokoškolské vzdelávanie a iné oblasti vzdelávania a odbornej prípravy)

Tieto akcie bude realizovať Európska výkonná agentúra pre vzdelávanie a kultúru (EACEA). Podajte žiadosť TU.

 

Viac informácii ku každej z podporovaných akcií Jean Monnet nájdete na našej webstránke, ale aj oficiálnej webstránke EACEA. Pozrite si podmienky konkrétnych akcií na týchto priložených linkoch:

 

Termín na podanie žiadosti pri všetkých spomenutých akciách Jean Monnet: 14. február 2023