Školské vzdelávanie

Ciele:

 • posilniť európsky rozmer a internacionalizáciu vzdelávania učiteľov prostredníctvom inovatívnej a praktickej spolupráce s pedagógmi a učiteľmi v iných európskych krajinách a zdieľaním skúseností
 • testovať modely mobilít v rámci vzdelávania učiteľov pre ich začlenenie do poskytovania vzdelávania učiteľov
 • zabezpečiť poznatky na vypracovanie politík v oblasti vzdelávania učiteľov na európskej aj národnej úrovni

Aktivity:

 • vypracovanie spoločných vzdelávacích modulov
 • zriaďovanie sietí škôl poskytujúcich prax pre študentov spolu s organizáciami poskytujúcimi počiatočné/kontinuálne vzdelávanie
 • vypracovanie spoločnej ponuky vzdelávania s výrazným európskym rozmerom
 • podpora eTwinning a School Education Gateway

Podmienky:

 • trvanie 3 roky
 • grant max. 1,5 milióna €

Partnerstvo:

 • koordinátor môže byť akákoľvek organizácia z programovej krajiny
 • partneri: napr. VŠ a inštitúcie poskytujúce ďalšie vzdelávanie učiteľov, ministerstvá, iné orgány zodpovedné za vzdelávacie politiky
 • minimálne 3 partneri z minimálne 3 programových krajín (2 z EÚ)
 • minimálne 2 partneri poskytujúci počiatočné vzdelávanie učiteľov
 • minimálne 1 partner poskytujúci ďalšie vzdelávanie učiteľov
 • minimálne 1 škola pre poskytovanie praxe alebo odbornej prípravy

Výzva 2023 na Učiteľské akadémie nebola zverejnená.

 • Odborná príprava učiteľov
 • Iniciatívy učenia sa o EÚ
 • Siete Jean Monnet

Odborná príprava učiteľov

Ciele:

 • získavať vedomosti o EÚ metodikách pre učiteľov učiacich na rôznych úrovniach, z rôznych prostredí a skúseností;
 • ponúkať školenia o predmetoch EÚ pre školy a/alebo poskytovateľov OVP

Podmienky:

 • žiadateľ: VŠ poskytujúca učiteľské programy, inštitúcia poskytujúce ďalšie vzdelávanie učiteľov
 • trvanie 3 roky
 • grant maximálne 300 000 € (vo forme jednorazového príspevku a max. 80 % odhadovaného rozpočtu)

Viac informácií

Iniciatívy učenia sa o EÚ

Ciele:

 • posilniť postavenie učiteľov, aby vyučovali o EÚ na základe pútavých metód a prinášali svojim žiakom fakty a vedomosti o Európskej únii;
 • posilniť gramotnosť z hľadiska poznatkov o EÚ v školách (ISCED 1 – 4)
 • zlepšovať vzdelávacie výstupy týkajúce sa záležitostí EÚ

Podmienky:

 • žiadateľ: škola alebo inštitúcia odborného vzdelávania a prípravy (ISCED 1-4)
 • trvanie 3 roky (modul sa musí vyučovať v dotácii min. 40 hodín za školský rok)
 • grant maximálne 26 000 € (vo forme jednorazového príspevku)

Viac informácii

Siete Jean Monnet

Ciele:

 • výmena informácií o obsahu a podpora výsledkov použitých metodík;
 • posilnenie spolupráce medzi rôznymi školami/poskytovateľmi OVP, ktoré im poskytnú medzinárodné skúsenosti a európsky rozmer
 • výmena vedomostí a mobilita na účely spoločnej výučby

Podmienky:

 • koordinátor: materská/základná škola, gymnázium, poskytovateľ OVP
 • minimálne 6 škôl z 3 krajín
 • trvanie 3 roky
 • grant maximálne 300 000 € (vo forme jednorazového príspevku)

Viac informácii

Výzva 2023

Termín na podanie žiadosti: 14. február 2023