Vysokoškolské vzdelávanie

Oblasti

 1. Posilnenie prístupu k spolupráci vo vysokoškolskom vzdelávaní
 2. Partnerstvá pre transformáciu vo vysokoškolskom vzdelávaní
 3. Projekty štrukturálnych reforiem

Ciele

 • zlepšiť kvalitu vysokoškolského vzdelania v tretích krajinách, ktoré nie sú pridružené k programu
 • vypracovať nové a inovačné vzdelávacie programy, a tým zlepšiť úroveň kompetencií, zručností a potenciálu zamestnateľnosti študentov v tretích krajinách, ktoré nie sú pridružené k programu
 • zvýšiť kapacity inštitúcií vysokoškolského vzdelávania, orgánov zodpovedných za vysokoškolské vzdelávanie a príslušných orgánov tretích krajín nepridružených k programu s cieľom modernizovať vysokoškolské systémy
 • zlepšiť odbornú prípravu učiteľov a ich neustály profesijný rozvoj v tretích krajinách, ktoré nie sú pridružené k programu

Podmienky

 • trvanie 2-4 roky v závislosti od oblasti
 • grant na jeden projekt 200 000 až 1 000 000 € v závislosti od oblasti

Partnerstvo

Projekty týkajúce sa iba jednej tretej krajiny, ktorá nie je pridružená k programu Erasmus+:

 • jedna oprávnená tretia krajina, ktorá nie je pridružená k programu a aspoň dva členské štáty EÚ alebo krajiny pridružené k programu

Projekty týkajúce sa dvoch alebo viacerých tretích krajín, ktoré nie sú pridružené k programu Erasmus+:

 • dve oprávnené tretie krajiny, ktoré nie sú pridružené k programu, a aspoň dva členské štáty EÚ alebo krajiny pridružené k programu

Výzva 2022

Podaných bolo celkovo 620 žiadostí, pričom schválených bolo 145 projektov. Zastúpenie slovenských inštitúcii je nasledovné:

 1. Ekonomická univerzita v Bratislave koordinuje projekt s názvom Master Studies in Sustainable Development and Management, v partnerstve sa nachádza aj ďalšia slovenská inštitúcia – občianske združenie No Gravity.
 2. Technická univerzita v Košiciach je partnerom v projekte s názvom Bridging Digital Divide in Mongolia and Vietnam through HEI’s Digital Transformation, ktorý koordinuje organizácia v Mongolsku.
 3. Slovenská technická univerzita v Bratislave je partnerom v projekte s názvom Innovative Master Courses Supporting the Improvement of the Energy and Carbon Footprint of the Ukrainian Building Stock, ktorý koordinuje vysoká škola v Taliansku.
 4. Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre je partnerom v projekte s názvom Greening Relevance in Operations in Western-Balkans Tertiary-Education Habitats, ktorý koordinuje vysoká škola v Bosne a Herzegovine a zároveň partnerom v projekte Development of Aquaculture and Fisheries Education for Green Deal in Armenia and Ukraine: from education to ecology, ktorý koordinuje vysoká škola v Arménsku.

Výzva 2023

Viac informácií

Email na Výkonnú agentúru: EACEA-EPLUS-CBHE@ec.europa.eu

Termín na podanie žiadosti: 16. február 2023

Oblasť štúdia o Európskej únii a podpora dialógu medzi akademickou sférou a tvorcami politík. Vo vysokoškolskom sektore je možnosť týchto Jean Monnet aktivít:

 1. Moduly
 2. Katedry
 3. Centrá excelentnosti
 4. Odborná príprava učiteľov
 5. Diskusia o politike

Moduly

 1. krátke vyučovacie programy alebo kurzy v oblasti štúdií o Európskej únii
 2. jedna konkrétna disciplína v rámci európskych štúdií alebo multidisciplinárny prístup
 3. minimálne 40 vyučovacích hodín za akademický rok
 4. môžu byť vo forme letnej školy

Podmienky:

 1. žiadateľ: akákoľvek VŠ
 2. trvanie 3 roky
 3. grant vo forme jednorazového príspevku: pre SVK 15 000 € – 30 000 € (na základe počtu vyučovacích hodín)
 4. grant predstavuje 75 % oprávnených nákladov

Moduly: Viac informácii

Katedry

 1. učiteľské́ posty so špecializáciou na štúdiá́ o Európskej únii pre profesorov na VŠ
 2. jeden profesor (stály zamestnanec VŠ) – 90 vyučovacích hodín za akademický rok

Podmienky:

 1. žiadateľ akákoľvek VŠ
 2. trvanie 3 roky
 3. grant vo forme jednorazového príspevku: pre SVK 25 000€ – 50 000€ (na základe počtu vyučovacích hodín)
 4. grant predstavuje 75% oprávnených nákladov

Katedry: Viac informácii

Centrá excelentnosti

 1. koordinačné stredisko kompetencií a vedomostí o predmetoch tykajúcich sa Európskej únie
 2. vytvoriť synergie medzi rôznymi disciplínami a zdrojmi v oblasti európskych štúdií
 3. vytvoriť spoločné nadnárodné aktivity
 4. osloviť̌ študentov fakúlt, ktorí sa bežne nezaoberajú́ otázkami tykajúcimi sa Európskej únie

Podmienky:

 1. žiadateľ: akákoľvek VŠ
 2. maximálne jedno centrum excelentnosti na jednej vysokej škole
 3. trvanie 3 roky
 4. grant vo forme jednorazového príspevku: maximálne 100 000 € (na základe odhadu v žiadosti)
 5. grant predstavuje 75 % oprávnených nákladov

Centrá excelentnosti: Viac informácií

Odborná príprava učiteľov

Ciele:

 1. získavať vedomosti o EÚ metodikách pre učiteľov učiacich na rôznych úrovniach, z rôznych prostredí a skúseností;
 2. ponúkať školenia o predmetoch EÚ pre školy a/alebo poskytovateľov OVP

Podmienky:

 1. žiadateľ: VŠ poskytujúca učiteľské programy, inštitúcia poskytujúce ďalšie vzdelávanie učiteľov
 2. trvanie 3 roky
 3. grant maximálne 300 000 € (vo forme jednorazového príspevku a max. 80 % odhadovaného rozpočtu)

Viac informácii

Diskusia o politike Jean Monnet

 1. Digitálna transformácia v Európe
 2. Hodnoty a demokracia
 3. EÚ – Afrika

Ciele:

 • výmena informácií o obsahu a podpora výsledkov použitých metodík;
 • posilnenie spolupráce medzi rôznymi školami, ktoré poskytnú medzinárodné skúsenosti
 • vyvinúť nástroj, prostredníctvom ktorého si budú môcť partneri vymieňať svoje akademické práce, vykonávať partnerské preskúmanie, ako aj pripomienkovať uverejnené dokumenty

Podmienky:

 • žiadateľ: vysoká škola
 • zloženie partnerstva v závislosti od typu siete
 • trvanie 3 roky
 • maximálna výška grantu v závislosti od typu siete buď 1 000 000 € alebo 1 200 000 €

Viac informácií – Digitálna transformácia v Európe

Viac informácii – Hodnoty a demokracia

 

Ciele:

 • spolupráca medzi inštitúciami s cieľom predstaviť európsku excelentnosť vo vysokoškolskom vzdelávaní
 • individuálna mobilita pre všetkých študentov zúčastňujúcich sa na spoločnom programe s podporou štipendia

Podmienky:

 • koordinátor akákoľvek VŠ z programovej/partnerskej krajiny
 • minimálne 3 VŠ z 3 krajín (minimálne 2 musia byť programové krajiny)
 • v čase podania prihlášky musí byť program akreditovaný
 • študenti absolvujú mobilitu v min. dvoch krajinách
 • trvanie projektu 6 akademických rokov:
 • jeden prípravný rok
 • minimálne štyri edície študijného programu (trvanie programu 60/90/120 ECTS)

Rozpočet:

 • Inštitucionálne náklady:
  • 750€ mesačne x trvanie programu x počet zapísaných študentov na celé obdobie
 • Študentské štipendiá:
  • 1 400€ x trvanie programu v mesiacoch
 • Príspevok na individuálne potreby študentov so zdravotným postihnutím
  • 3 000 € – 60 000€
 • maximálny grant na jeden spoločný program = ca 3,8 milióna €

Výzva 2022

Výsledky EMJM

Výzva 2023

Viac informácií

Email na Výkonnú agentúru: EACEA-EPLUS-ERASMUS-MUNDUS@ec.europa.eu

Termín podania žiadosti: 16. február 2023

Ciele:

 • podpora vypracovania nových spoločných programov, najmä z menej zastúpených študijných programov

Podmienky:

 • žiadateľ akákoľvek VŠ z programovej/partnerskej krajiny
 • nie je podmienka, aby bol študijný program akreditovaný
 • trvanie 15 mesiacov
 • grant 55 000 € (stretnutia, konferencie, štúdie, náklady na cestovanie, ubytovanie…)
 • nie je podmienka, aby žiadateľ v ďalšej výzve podal žiadosť o spoločný program Erasmus Mundus

Výzva 2022

Výsledky EMDM

Výzva 2023

Viac informácií

Email na Výkonnú agentúru: EACEA-EPLUS-ERASMUS-MUNDUS@ec.europa.eu

Termín podania žiadosti: 16. február 2023