Vysokoškolské vzdelávanie

Oblasti

 1. Posilnenie prístupu k spolupráci vo vysokoškolskom vzdelávaní
 2. Partnerstvá pre transformáciu vo vysokoškolskom vzdelávaní
 3. Projekty štrukturálnych reforiem

Ciele

 • zlepšiť kvalitu vysokoškolského vzdelania v tretích krajinách, ktoré nie sú pridružené k programu
 • vypracovať nové a inovačné vzdelávacie programy, a tým zlepšiť úroveň kompetencií, zručností a potenciálu zamestnateľnosti študentov v tretích krajinách, ktoré nie sú pridružené k programu
 • zvýšiť kapacity inštitúcií vysokoškolského vzdelávania, orgánov zodpovedných za vysokoškolské vzdelávanie a príslušných orgánov tretích krajín nepridružených k programu s cieľom modernizovať vysokoškolské systémy
 • zlepšiť odbornú prípravu učiteľov a ich neustály profesijný rozvoj v tretích krajinách, ktoré nie sú pridružené k programu

Podmienky

 • trvanie 2-4 roky v závislosti od oblasti
 • grant na jeden projekt 200 000 až 1 000 000 € v závislosti od oblasti

Partnerstvo

Projekty týkajúce sa iba jednej tretej krajiny, ktorá nie je pridružená k programu Erasmus+:

 • jedna oprávnená tretia krajina, ktorá nie je pridružená k programu a aspoň dva členské štáty EÚ alebo krajiny pridružené k programu

Projekty týkajúce sa dvoch alebo viacerých tretích krajín, ktoré nie sú pridružené k programu Erasmus+:

 • dve oprávnené tretie krajiny, ktoré nie sú pridružené k programu, a aspoň dva členské štáty EÚ alebo krajiny pridružené k programu

Výzva 2022

Termín na podanie žiadosti 17. február 2022

Viac informácií

Email na Výkonnú agentúru: EACEA-EPLUS-CBHE@ec.europa.eu

 • Oblasť štúdia o Európskej únii a podpora dialógu medzi akademickou sférou a tvorcami politík. Vo vysokoškolskom sektore je možnosť týchto Jean Monnet aktivít:
  1. Moduly
  2. Katedry
  3. Centrá excelentnosti
  4. Odborná príprava učiteľov
  5. Diskusia o politike

  Moduly

  • krátke vyučovacie programy alebo kurzy v oblasti štúdií o Európskej únii
  • jedna konkrétna disciplína v rámci európskych štúdií alebo multidisciplinárny prístup
  • minimálne 40 vyučovacích hodín za akademický rok
  • môžu byť vo forme letnej školy

  Podmienky:

  • žiadateľ: akákoľvek VŠ
  • trvanie 3 roky
  • grant vo forme jednorazového príspevku: pre SVK 15 000 € – 30 000 € (na základe počtu vyučovacích hodín)
  • grant predstavuje 75 % oprávnených nákladov

  Moduly: Viac informácii

  Katedry

  • učiteľské́ posty so špecializáciou na štúdiá́ o Európskej únii pre profesorov na VŠ
  • jeden profesor (stály zamestnanec VŠ) – 90 vyučovacích hodín za akademický rok

  Podmienky:

  • žiadateľ akákoľvek VŠ
  • trvanie 3 roky
  • grant vo forme jednorazového príspevku: pre SVK 25 000€ – 50 000€ (na základe počtu vyučovacích hodín)
  • grant predstavuje 75% oprávnených nákladov

  Katedry: Viac informácii

  Centrá excelentnosti

  • koordinačné stredisko kompetencií a vedomostí o predmetoch tykajúcich sa Európskej únie
  • vytvoriť synergie medzi rôznymi disciplínami a zdrojmi v oblasti európskych štúdií
  • vytvoriť spoločné nadnárodné aktivity
  • osloviť̌ študentov fakúlt, ktorí sa bežne nezaoberajú́ otázkami tykajúcimi sa Európskej únie

  Podmienky:

  • žiadateľ: akákoľvek VŠ
  • maximálne jedno centrum excelentnosti na jednej vysokej škole
  • trvanie 3 roky
  • grant vo forme jednorazového príspevku: maximálne 100 000 € (na základe odhadu v žiadosti)
  • grant predstavuje 75 % oprávnených nákladov

  Centrá excelentnosti: Viac informácií

  Odborná príprava učiteľov

  Ciele:

  • získavať vedomosti o EÚ metodikách pre učiteľov učiacich na rôznych úrovniach, z rôznych prostredí a skúseností;
  • ponúkať školenia o predmetoch EÚ pre školy a/alebo poskytovateľov OVP

  Podmienky:

  • žiadateľ: VŠ poskytujúca učiteľské programy, inštitúcia poskytujúce ďalšie vzdelávanie učiteľov
  • trvanie 3 roky
  • grant maximálne 300 000 € (vo forme jednorazového príspevku a max. 80 % odhadovaného rozpočtu)

  Viac informácii

  Diskusia o politike Jean Monnet

  a)  Siete pre vnútorné záležitosti EÚ

  b)  Siete pre zahraničnú politiku

  Ciele:

  • výmena informácií o obsahu a podpora výsledkov použitých metodík;
  • posilnenie spolupráce medzi rôznymi školami, ktoré poskytnú medzinárodné skúsenosti
  • vyvinúť nástroj, prostredníctvom ktorého si budú môcť partneri vymieňať svoje akademické práce, vykonávať partnerské preskúmanie, ako aj pripomienkovať uverejnené dokumenty

  Podmienky:

  • žiadateľ: vysoká škola
  • minimálne 12 vysokých škôl zo 7 krajín EÚ a tretích krajín (v prípade vnútorných záležitostí) a minimálne 12 vysokých škôl zo 6 tretích krajín nepridružených k programu ( v prípade zahraničnej politiky)
  • trvanie 3 roky
  • grant maximálne 1 000 000 € (vo forme jednorazového príspevku v prípade vnútorných záležitostí) a maximálne 1 200 00 € (vo forme jednorazového príspevku v prípade zahraničnej politiky)

  Viac informácií – Siete pre zahraničnú politiku

  Viac informácii – Siete pre vnútorné záležitosti EÚ

  Výzva 2022

  Termín na podanie žiadosti 1. marec 2022

  Email na Výkonnú agentúru: eacea-ajm@ec.europa.eu

Ciele:

 • spolupráca medzi inštitúciami s cieľom predstaviť európsku excelentnosť vo vysokoškolskom vzdelávaní
 • individuálna mobilita pre všetkých študentov zúčastňujúcich sa na spoločnom programe s podporou štipendia

Podmienky:

 • koordinátor akákoľvek VŠ z programovej/partnerskej krajiny
 • minimálne 3 VŠ z 3 krajín (minimálne 2 musia byť programové krajiny)
 • v čase podania prihlášky musí byť program akreditovaný
 • študenti absolvujú mobilitu v min. dvoch krajinách
 • trvanie projektu 6 akademických rokov:
 • jeden prípravný rok
 • minimálne štyri edície študijného programu (trvanie programu 60/90/120 ECTS)

Rozpočet:

 • Inštitucionálne náklady:
  • 750€ mesačne x trvanie programu x počet zapísaných študentov na celé obdobie
 • Študentské štipendiá:
  • 1 400€ x trvanie programu v mesiacoch
 • Príspevok na individuálne potreby študentov so zdravotným postihnutím
  • 3 000 € – 60 000€
 • maximálny grant na jeden spoločný program = ca 3,8 milióna €

Výzva 2022

Výsledky EMJM

Viac informácií

Email na Výkonnú agentúru: EACEA-EPLUS-ERASMUS-MUNDUS@ec.europa.eu

Ciele:

 • podpora vypracovania nových spoločných programov, najmä z menej zastúpených študijných programov

Podmienky:

 • žiadateľ akákoľvek VŠ z programovej/partnerskej krajiny
 • nie je podmienka, aby bol študijný program akreditovaný
 • trvanie 15 mesiacov
 • grant 55 000 € (stretnutia, konferencie, štúdie, náklady na cestovanie, ubytovanie…)
 • nie je podmienka, aby žiadateľ v ďalšej výzve podal žiadosť o spoločný program Erasmus Mundus

Výzva 2022

Výsledky EMDM

Viac informácií

Email na Výkonnú agentúru: EACEA-EPLUS-ERASMUS-MUNDUS@ec.europa.eu