Štipendiá pre najväčšie talenty z cudziny

Štipendiá pre najväčšie talenty z cudziny (ročník 2024)

„Chceš študovať v zahraničí? Príď na Slovensko – do bezpečnej krajiny s veľkým potenciálom pre kariéru!“

Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže SR spustilo prihlasovanie do štipendijnej schémy pre najtalentovanejších uchádzačov o vysokoškolské vzdelávanie zo zahraničia. Štipendium je určené pre 100 talentovaných zahraničných študentov, ktorí majú záujem študovať na vysokej škole so sídlom v SR v dennej forme štúdia na bakalárskych študijných programoch a programoch spájajúcich bakalárske a magisterské štúdium. Štipendium je určené pre uchádzačov z celého sveta. Úspešný uchádzač získa nárok na štipendium vo výške 4 000 € za jeden akademický rok, t. j. spolu 12 000 € za prvé tri roky vysokoškolského štúdia na bakalárskych študijných programoch a programoch spájajúcich bakalárske a magisterské štúdium. Žiadosť o štipendium je potrebné záväzne odoslať najneskôr do 30. 06. 2024 (23:59 SEČ). Kritériom výberu budú výsledky v SAT teste. Štipendijná schéma je realizovaná v rámci Investície 3 Komponentu 10 Plánu obnovy a odolnosti SR. Webová stránka, na ktorej je možné uchádzať sa o štipendium a získať viac informácií o štipendiách pre najväčšie talenty z cudziny: https://scholarships.portalvs.sk.

Výhody, ak sa staneš držiteľom tohto štipendia:

  • Odpustenie školného, ak sa staneš štipendistom, zapíšeš sa a nastúpiš na denné štúdium na verejnej vysokej škole.
  • Získaš verejné zdravotné poistenie po tom, ako oň požiadaš.
  • Finančné zázemie pochádzajúce zo štipendia, ktoré môže podporiť Tvoje sny
  • Možnosť účasti na programe Erasmus+ alebo inej akademickej mobilite v prípade záujmu.

Scholarships for talented students from abroad (year 2024)

„Want to study abroad? Come to Slovakia – a safe country with great potential to make a career!“

The Ministry of Education, Research, Development and Youth of the Slovak Republic has launched a scholarship scheme for the most talented applicants for higher education from abroad. The scholarship is intended for 100 talented foreign students who are interested in studying at a higher education institution based in the Slovak Republic in full-time bachelor’s degree study programmes or a full-time joint bachelor’s and master’s degree study programme. The scholarship is open to applicants from all over the world. The successful applicant will be entitled to a scholarship of € 4 000 per academic year, i.e. a total of € 12 000 for the first three years of higher education in bachelor’s degree study programmes or joint bachelor’s and master’s degree study programmes. The application for the scholarship must be submitted by 30 June 2024 (23:59 CET) at the latest. The criterion for selection will be the results in the SAT test. The scholarship scheme is implemented under Investment 3 of Component 10 of the Recovery and Resilience Plan of the Slovak Republic. The website through which to apply for the scholarship and where you can get more information on the scholarships for talented students from abroad: https://scholarships.portalvs.sk/.

Benefits of being a scholarship holder:

  • Getting tuition fees waived if you become the scholarship holder, enrol and enter to a full-time study programme to a public higher education institution.
  • Getting a public health insurance after you ask for it.
  • Financial background coming from the scholarship which can support your dreams.
  • Possibility of participation in Erasmus+ or other academic mobility if interested.