Mládež

Odborné vzdelávanie a príprava: má za cieľ poskytnúť ľuďom vedomosti, odborné znalosti, zručnosti a / alebo schopnosti potrebné pre konkrétne profesie alebo trh práce.

Cieľom je:

 • Zlepšiť zamestnateľnosť;
 • Rozvíjať odborné zručnosti;
 • Posilniť príťažlivosť odborného vzdelávania a prípravy prostredníctvom mobility žiakov a zamestnancov.

Náš tím

V prípade otázok a nejasností môžete kontaktovať náš tím pre sektor školského vzdelávania

placeholderNaďa Cisárová
Sektorový Garant
nada.cisarova@saaic.sk

placeholder Jana Magálová
Odborný zamestnanec
jana.magalova@saaic.sk

placeholder Denisa Pussová
Odborný zamestnanec
denisa.pussova@saaic.sk

placeholder Michaela Bogdanová
Odborný zamestnanec
michaela.bogdanova@saaic.sk

Podporované aktivity v rámci programu

Kľúčová akcia 1 (KA1) – Vzdelávacia mobilita jednotlivcov

Žiaci

skupinová alebo individuálna mobilita

Typy aktivít

 • Krátkodobá alebo dlhodobá mobilita, počas ktorej žiaci študujú na hostiteľskej škole.
Zamestnanci

krátkodobý alebo akreditovaný projekt mobility

Typy aktivít na podporu profesijného rastu:

 • Účasť na štruktúrovaných kurzoch alebo školeniach;
 • Výučbové pobyty na partnerských školách;
 • Hospitácie (job shadowing) alebo pozorovanie v škole alebo v inej relevantnej zahraničnej inštitúcii.
 • Hosťujúci odborníci: školy si môžu pozvať zahraničných kolegov alebo odborníkov na pomoc s novými metodami alebo výučbou
 • Prípravné návštevy: za účelom organizácie ďalších mobilít alebo mobilít žiakov s obmedzenými príležitosťami

Kľúčová akcia 2 (KA2) – Spolupráca medzi organizáciami a inštitúciami

Kooperačné partnerstvá

Cieľom je zvýšiť kvalitu činností zapojených organizací, budovanie kapacít organizácií pre medzinárodnú spoluprácu. Očakáva sa tiež vytvorenie inovatívnych metód a intenzívne riešenie spoločných potrieb.

Dĺžka projektu je od 12 do 36 mesiacov a projektové partnerstvo musí být z minimálne 3 organizácií z 3 rôznych programových krajín.

Malé partnerstvá

Cieľom je umožniť organizáciám rozvoj a posilnenie medzinárodnej spolupráce, zdieľanie a porovnávanie myšlienok, nápadov a metód. Vzhľadom na nižšiu výšku grantu, kratšie trvanie projektu a jednoduchšiu administratívu je tento typ partnerstva vhodný skôr pre organizácie s menšou organizačnou kapacitou alebo pre nováčikov v programe.

Dĺžka projektu je od 6 do 24 mesiacov a projektové partnerstvo musí být z minimálne 2 organizácií z 2 rôznych programových krajín.

TCA (z angl. Transnational Cooperation Activities)

Aktivity nadnárodnej spolupráce

TCA (z angl. Transnational Cooperation Activities), sú nástrojom  národných agentúr na podporu plnenia cieľov a priorít programu Erasmus+.
Cieľom je priniesť pridanú hodnotu a vyššiu kvalitu pri celkovej implementácii programu, a tak prispieť k zvýšeniu dopadu programu na systémovej úrovni.

Ciele aktivít nadnárodnej spolupráce:

 • Podpora vysokokvalitnej implementácie programu Erasmus+ a mobilizácie maximálneho počtu organizácií a jednotlivcov, ktorým je program určený.
 • Strategická podpora rozvoja oblastí vzdelávania, odbornej prípravy a práce s mládežou v súlade so špecifickými cieľmi programu Erasmus+.
 • Strategická podpora spolupráce medzi organizáciami pôsobiacimi v oblasti vzdelávania, odbornej prípravy a/alebo mládeže.

Kto môže požiadať o grant

 • Organizácie v rámci krátkodobého projektu

 • Organizácie, ktoré sa pridajú ku akreditovanému korzorciu

Užitočné platformy

Nový program Erasmus+

Aktuálna výzva na predkladanie žiadostí o grant a viac informácií o novom programe Erasmus+ 2021-2027