20. ročník Európskej značky pre jazyky!

Ak ste zapojení do kreatívneho, inovatívneho a inšpiratívneho ukončeného projektu financovaného z programu Erasmus+ alebo realizovaného v rámci eTwinningu zameraného na jazykové vzdelávanie, zapojte sa do národnej súťaže Európska značka pre jazyky. Svoje jazykové projekty môžete predkladať na základe Výzvy vyhlásenej Národnou agentúrou programu Erasmus+ pre vzdelávanie a odbornú prípravu do 25. 9. 2022.

V rokoch 2021 – 2022 sa Európska značka pre jazyky udelí projektom zo všetkých oblastí vzdelávania a odbornej prípravy, ktoré podporujú aspoň jednu z ďalej uvedených európskych priorít:

  1. Zlepšiť jazykové vzdelávanie prostredníctvom informačných a komunikačných technológií (IKT) a digitálnych médií
  2. Jazykové vzdelávanie a podpora rovnosti, sociálnej súdržnosti a aktívneho občianstva
  3. Profesijný rozvoj učiteľov jazykov