Európska značka pre jazyky

Čo je Európska značka pre jazyky?

Európska značka pre jazyky je iniciatíva zameraná na podporu jazykového vzdelávania, ktorú už od roku 1998 koordinuje Európska komisia.

Jej hlavným cieľom je:

  • zviditeľniť a oceniť inovačné projekty a iniciatívy v jazykovom vzdelávaní na všetkých stupňoch vzdelávania – vrátane vyučovania v posunkovom jazyku, Brailovom písme, ale aj vyučovania slovenského jazyka pre národnostné menšiny, cudzincov alebo migrantov,
  • podporovať, využívať a rozširovať výsledky úspešných projektov a iniciatív na národnej a európskej úrovni ako príklady dobrej praxe a zdroj inšpirácie a motivácie,
  • motivovať žiakov a študentov k učeniu sa cudzích jazykov,
  • inšpirovať učiteľov a lektorov cudzích jazykov využívať nové a inovatívne metódy vzdelávania.

Pozrite sa na KOMPENDIUM ocenených projektov v rokoch 2021 a 2022:

Screenshot Capture - 2024-01-18 - 11-47-14

Viac informácií o Európskej značke pre jazyky, ale aj iných iniciatívach sa môžete dozvedieť vo video podcaste Erasmus+ inšpirácie. Ostatné epizódy môžete sledovať alebo počúvať na našom YouTubeSpotifyPodmaz alebo Apple Podcasts

Súťažné podmienky Európskej značky pre jazyky 2024

Európske a národné priority

Európske priority súťaže Európska značka pre jazyky na roky 2023 – 2024 odrážajú politické priority Európskej komisie ako celku. Otvárajú príležitosť ukázať, ako možno prepojiť jazykové vzdelávanie s veľkými výzvami našej doby a podporiť tak cezhraničné riešenia, ktoré vedú k porozumeniu a komunikácii.

V rokoch 2023 – 2024 sa Európska značka pre jazyky udelí projektom, ktoré podporujú aspoň jednu z nasledujúcich európskych  priorít.

Európske priority

1. Podpora jazykového vzdelávania nových migrantov, vysídlených detí a mladých ľudí

Ocenené projekty by mali zavádzať opatrenia na podporu nových migrantov a vysídlených detí z Ukrajiny a v širšom zmysle zvyšovať inkluzívnosť vzdelávacích inštitúcií.  V oblasti školského vzdelávania a odborného vzdelávania a prípravy môže ísť napríklad o podporu viacjazyčnosti a jazykového povedomia v jazykoch, ktorými hovoria žiaci, rodičia a iné zainteresované strany školy spolu s jazykmi hostiteľskej krajiny. Ďalej môže ísť o zlepšenie akademických výsledkov, upevňovanie pocitu spolupatričnosti a pohody v škole.

2. Profesionálny rozvoj učiteľov v oblasti inklúzie a medzikultúrneho dialógu, najmä v súvislosti so zvýšenou jazykovou rozmanitosťou v triede

Ocenené projekty by mali zavádzať opatrenia, ktoré reagujú na rastúcu rozmanitosť v európskych školách. Môžu to byť napríklad iniciatívy a pedagogické prístupy, ktoré prispievajú k zvyšovaniu odborných zručností učiteľov/pedagogických zamestnancov vo viacjazyčnosti, multikultúrnom kontexte, programy vzdelávania budúcich učiteľov a vzdelávania učiteľov v profesijnom rozvoji, vrátane zamestnancov v predprimárnom vzdelávaní a podpory vedenia školy v oblasti inklúzie.

3. Podpora projektov zameraných na menšiny a regionálne jazyky ako prostriedok na podporu rovnosti, sociálnej súdržnosti a aktívneho občianstva

Inklúzia a rešpektovanie bohatej kultúrnej rozmanitosti Európy je jednou z priorít a cieľov Európskej komisie. Odporúčanie Rady o komplexnom prístupe k výučbe a učeniu sa jazykov rozvíja koncepciu „jazykového povedomia“ a odkazuje na existujúce postupy v dvojjazyčných a viacjazyčných regiónoch, kde sa regionálne alebo menšinové jazyky vyučujú spolu s vyučovacími jazykmi.

Štúdia Eurydice poskytuje prehľad opatrení, ktoré prijali centrálne orgány školstva na podporu výučby regionálnych alebo menšinových jazykov v európskych školách. Ocenené projekty by sa mali zameriavať na takéto postupy, najmä na podporu rovnosti, sociálnej súdržnosti a aktívneho občianstva.

4. Jazykové vzdelávanie ako podpora osobnostného rastu dospelých učiacich sa

Ocenené projekty by mali aplikovať metódy a techniky na výučbu jazykov dospelých učiacich sa s nedostatkom príležitostí, najmä s nízkou kvalifikáciou. Môžu sa napríklad zameriavať na učenie sa jazykov prostredníctvom mentorstva, seba rozvoja, úloh z reálneho života, ktoré pomáhajú dospelým učiacim sa čeliť výzvam a budovať si sebadôveru. Ďalej by mohli posilňovať kľúčové kompetencie a motivovať dospelých učiacich sa k ďalšiemu vzdelávaniu, ako aj zvyšovať mobilitu učiteľov jazykov pracujúcich s dospelými s nedostatkom príležitostí. Prepájanie jazykových vzdelávacích inštitúcií by malo posilniť profesionálny rozvoj a kompetencie takýchto pedagógov.

Ako sa zapojiť

Realizátori ukončených projektov financovaných z programu Erasmus+ alebo realizovaných v rámci eTwinningu môžu predkladať svoje jazykové projekty na základe Výzvy vyhlásenej národnou agentúrou programu Erasmus+ pre vzdelávanie a odbornú prípravu.

Vyhodnotené budú len tie prihlášky, ktoré budú úplné a riadne vyplnené a odoslané do termínu uzávierky (26. 09. 2024). Žiadosť musí obsahovať dostatočné a relevantné informácie, ktoré preukážu splnenie kritérií a priorít stanovených vo výzve.

 

Nechajte sa inšpirovať

Oslávte s nami Európsky deň jazykov 26. 9. 2024.

Jeho cieľom je podnietiť 800 miliónov Európanov zo 47 členských štátov Rady Európy, aby sa bez ohľadu na vek, v školách aj mimo nich, učili viac jazykov. S presvedčením, že jazyková rozmanitosť je nástrojom na dosiahnutie väčšieho interkultúrneho porozumenia a kľúčovým prvkom bohatého kultúrneho dedičstva nášho kontinentu, Rada Európy podporuje mnohojazyčnosť v celej Európe.

Víťazné projekty Európskej značky pre jazyky 2023

Základná škola s materskou školou Rakovec nad Ondavou

Obchodná akadémia, Dudova 4, Bratislava

Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave

Víťazi predchádzajúcich ročníkov