Európska značka pre jazyky

Čo je Európska značka pre jazyky?

Európska značka pre jazyky je iniciatíva zameraná na podporu jazykového vzdelávania, ktorú už od roku 1998 koordinuje Európska komisia.

Jej hlavným cieľom je:

 • zviditeľniť a oceniť inovačné projekty a iniciatívy v jazykovom vzdelávaní na všetkých stupňoch vzdelávania – vrátane vyučovania v posunkovom jazyku, Brailovom písme, ale aj vyučovania slovenského jazyka pre národnostné menšiny, cudzincov alebo migrantov,
 • podporovať, využívať a rozširovať výsledky úspešných projektov a iniciatív na národnej a európskej úrovni ako príklady dobrej praxe a zdroj inšpirácie a motivácie,
 • motivovať žiakov a študentov k učeniu sa cudzích jazykov,
 • inšpirovať učiteľov a lektorov cudzích jazykov využívať nové a inovatívne metódy vzdelávania.

 

VÍŤAZI 20. ročníka súťaže:

Stredná odborná škola obchodu a služieb, Komárno
iCan s.r.o. – Súkromná jazyková škola, Bratislava
Základná škola A. Sládkoviča, Sliač

Viac o Európskej značke pre jazyky

Európske a národné priority

V rokoch 2021 – 2022 sa Európska značka pre jazyky udelí projektom zo všetkých oblastí vzdelávania a odbornej prípravy, ktoré podporujú aspoň jednu z ďalej uvedených európskych priorít:

1. Zlepšiť jazykové vzdelávanie prostredníctvom informačných a komunikačných technológií (IKT) a digitálnych médií

Táto priorita je zameraná na:

 • využívanie potenciálu digitálnych nástrojov na zlepšenie jazykového vzdelávania, výučby a hodnotenia v rámci celoživotného vzdelávania,
 • rozšírenie ponuky jazykov či bezpečné využívanie technológií ako podstatného elementu učenia sa,
 • zvyšovanie digitálnych kompetencií pedagogických zamestnancov a ich schopnosti využiť rôzne metodiky a nové technológie v rámci vzdelávania.

2. Jazykové vzdelávanie a podpora rovnosti, sociálnej súdržnosti a aktívneho občianstva

Podpora rovnosti, sociálnej súdržnosti a aktívneho občianstva je jedným zo strategických cieľov spolupráce v oblasti vzdelávania a odbornej prípravy na úrovni EÚ. Projekty by teda mali prostredníctvom jazykového vzdelávania:

 • podporovať aktívne občianstvo a etiku,
 • posilňovať rozvoj sociálnych a medzikultúrnych kompetencií, kritické myslenie a mediálnu gramotnosť.

3. Profesijný rozvoj učiteľov jazykov

Učitelia zohrávajú kľúčovú úlohu pri internacionalizácii škôl. Mobilita a spolupráca so školami v iných krajinách im môže poskytnúť motiváciu, kontakty a medzinárodné skúsenosti potrebné na to, aby sa európsky vzdelávací priestor stal realitou v európskych školách. Preto by projekty mali byť zamerané na:

 • identifikáciu postupov, ktoré umožňujú zvýšiť mobilitu učiteľov jazykov,
 • spôsoby zlepšenia kompetencií a profesijného a kariérneho rastu pre učiteľov jazykov,
 • sieťovanie inštitúcií poskytujúcich počiatočné a kontinuálne vzdelávanie učiteľov.

Ako sa zapojiť

Realizátori ukončených projektov financovaných z programu Erasmus+ alebo realizovaných v rámci eTwinningu môžu predkladať svoje jazykové projekty na základe Výzvy vyhlásenej národnou agentúrou programu Erasmus+ pre vzdelávanie a odbornú prípravu.

Vyhodnotené budú len tie prihlášky, ktoré budú úplné a riadne vyplnené a odoslané do termínu uzávierky (25. 09. 2022). Žiadosť musí obsahovať dostatočné a relevantné informácie, ktoré preukážu splnenie kritérií a priorít stanovených vo výzve.

Nechajte sa inšpirovať

Oslávte s nami Európsky deň jazykov 26. 9. 2022.

Jeho cieľom je podnietiť 800 miliónov Európanov zo 47 členských štátov Rady Európy, aby sa bez ohľadu na vek, v školách aj mimo nich, učili viac jazykov. S presvedčením, že jazyková rozmanitosť je nástrojom na dosiahnutie väčšieho interkultúrneho porozumenia a kľúčovým prvkom bohatého kultúrneho dedičstva nášho kontinentu, Rada Európy podporuje mnohojazyčnosť v celej Európe.

Víťazi predchádzajúcich ročníkov