FAQ – často kladené otázky

1. Čo je to Erasmus+?

1. Čo je to Erasmus+ a ako vznikol?

Program Erasmus vznikol v roku 1987 ako výmenný program pre študentov vysokých škôl. Prvotnou myšlienkou bolo dať príležitosť vysokoškolským študentom skúsiť život a štúdium v zahraničí. Erasmus+ sa odvtedy rozrástol a jeho ciele sú už oveľa rôznorodejšie, než len výmenným programom. Dnes je nástrojom, ktorý rôznym organizáciám pôsobiacim v oblasti vzdelávania, odbornej prípravy, mládeže a športu ponúka možnosť vytvárať partnerstvá a spolupracovať na spoločných medzinárodných projektoch.

2. Z akých zdrojov je Erasmus+ financovaný?

Program Erasmus+ je financovaný zo zdrojov Európskej únie. Rozpočet spravuje Európska komisia a v jednotlivých krajinách ho majú na starosti národné agentúry, ktoré celý program koordinujú.

3. Aká je úloha národnej agentúry?

Na Slovensku máme 2 národné agentúry, ktoré koordinujú program Erasmus+:

 1. SAAIC – Národná agentúra programu Erasmus+ pre vzdelávanie a odbornú prípravu a
 2. NIVAM – Národná agentúra programu Erasmus+ pre oblasť mládeže a športu.

Národné agentúry poskytujú informácie o podávaní žiadostí o granty, monitorujú a hodnotia všetky činnosti spojené s programom a poskytujú podporu žiadateľom o grant.

4. Ako požiadať o grant v programe Erasmus+?

Pozrite si nasledujúcu sekciu „Chcem podať žiadosť“ a príručku „Ako požiadať o grant?

5. Môžem sa inšpirovať konkrétnymi príkladmi využitia programu Erasmus+?

Na stránkach www.erasmusplus.sk sa v sekcii „Projektové inšpirácie“ môžete pozrieť na rôzne príbehy účastníkov programu a tiež na podcast „Erasmus+ inšpirácie“.

2. Chcem podať žiadosť

KĽÚČOVÁ AKCIA 1 – VZDELÁVACIA MOBILITA JEDNOTLIVCOV
Krátkodobé projekty – KA122

1. Viete nám poslať ponuku strednej školy pre môjho syna na 4-5 mesiacov do Írska? Vyberieme si a podáme k vám žiadosť o grant.

Preverte, prosím, či má škola, ktorú navštevuje váš syn aktuálne bežiaci projekt, alebo či uvažuje o podaní žiadosti o grant. Jednotlivec žiaľ nemôže požiadať o grant. Žiadosť podáva organizácia (škola) na realizáciu mobilít svojich zamestnancov a žiakov. Ponuku škôl v zahraničí nemáme k dispozícii – partnerov si hľadá samotná škola. Škola má tiež na starosti transparentný výber účastníkov mobilít. Prijímajúca škola a vysielajúca škola si spolu dohodnú vzdelávací program pre žiakov a naplánujú mobility.

2. Dohodli sme sa so zahraničnými školami, že napíšeme projekt. Každá krajina si píše svoj vlastný projekt na tú istú tému? Čo v prípade, že v dvoch krajinách projekt bude schválený a v jednej nie?

Každá organizácia podáva do národnej agentúry vo svojej krajine vlastnú žiadosť o grant, ktorý vychádza z cieľov a potrieb žiadateľa o grant. V prípade, že vám bude schválený grant, môžete:

 1. spolupracovať s organizáciou v zahraničí, ktorá tiež dostala grant – každá organizácia si hradí náklady na mobility svojich učiteľov a žiakov zo svojho grantu;
 2. spolupracovať s organizáciou v zahraničí, ktorá nedostala grant – môžu vás prijať a budete u nich realizovať vaše mobility, vy si hradíte náklady zo svojho grantu a prijímajúca škola nedostáva grant;
 3. spolupracovať s organizáciou v zahraničí, ktorá nedostala grant, ale vie si zabezpečiť financie z iných zdrojov, pričom každá organizácia si hradí náklady na mobility svojich účastníkov.

Reciprocita pri KA122 nie je povinná, ide o vzájomnú dohodu organizácií.

3. Môže škola poslať na dva rozličné kurzy tú istú osobu?

Jedna osoba môže vycestovať aj na viaceré kurzy, ak je to v súlade s cieľmi projektu a zameraním pedagóga. Pri zrealizovaní viacerých štruktúrovaných kurzov je strop na poplatky za kurz vo výške 80,- EUR na deň, max. 800,- EUR na osobu v projekte. Jedna osoba teda môže absolvovať napr. aj dva 7-dňové kurzy, ale grant na poplatky za kurzy dostane len v sume max. 800,- EUR (= 80.- EUR x 10 dní). Ak by jeho poplatky za kurzy boli drahšie ako 800,- EUR, môžete mu ich doplatiť z organizačnej podpory alebo iných zdrojov.

4. Organizácie ponúkajú všeobecné kurzy, ale aj jazykové kurzy pre učiteľov - učiteľ sa môže zúčastniť ktoréhokoľvek od úrovne B1? Postačuje 20 hodín/týždeň alebo musí ísť o intenzívnejší program?

Výber kurzu je na vás ako organizácii, dôležité je naplniť prostredníctvom kurzu ciele projektu stanovené v žiadosti o grant. Odporúčame vám výber takého kurzu, aký sa nedá realizovať na Slovensku, aby jeho absolvovanie v zahraničí malo oproti absolvovaniu na Slovensku nejakú pridanú hodnotu. Je stanovený min. počet 5 hodín kurzu za deň. viac informácií nájdete v Štandardoch kvality pre kurzy KA1: Quality-standards-for-courses-under-Key-Action-1.pdf (erasmusplus.sk)

5. Plánujeme jednu prípravnú návštevu. Môžeme prípravnú návštevu realizovať v ktorejkoľvek krajine, kde máme partnerskú školu?

Prípravná návšteva sa realizuje pred uskutočnením mobility, ktorú máte naplánovanú (okrem typu aktivity „kurzy a školenia“). Na prípravnej návšteve sa môžu zúčastniť najviac tri osoby a na každú prijímajúcu organizáciu môže byť zorganizovaná najviac jedna prípravná návšteva. Prípravná návšteva prebieha v priestoroch organizácie, ktorá je hostiteľská, čiže v zahraničnej škole. Na „polceste“ medzi školami sa stretnúť nemôžete.

6. V projekte plánujeme kurz, ktorý sa koná v inej krajine ako je sídlo organizátora kurzu. Napr. kurz je v Portugalsku, no podľa OID sídli školiaca organizácia v Nemecku. Nie je to problém?

V tomto prípade, ak organizácia sídliaca v Nemecku organizuje kurz v Portugalsku, je to v poriadku. Všade uvádzajte krajinu Portugalsko, pretože sa k nej viažu vzdialenostné pásmo a sadzby pre individuálnu podporu.

7. Môžeme si rezervovať účasť na kurze alebo cestovné lístky ešte predtým, ako nám bude schválený grant?

NA odporúča žiadateľom, aby si zabezpečovali cestovné lístky, resp. realizovali platby súvisiace s organizáciou budúcich mobilít až po tom, keď majú v rukách list o udelení grantu. Taktiež odporúčame urobiť si vopred kalkuláciu nákladov na základe sadzieb a priebežne si kontrolovať stav minutých financií z grantu. Pred-registráciu na kurz si účastníci môžu spraviť už vopred.

8. Chceme pokračovať ako kedysi v projektoch KA229 v spolupráci na výmenných partnerstvách. Ktorý typ projektu máme zvoliť? Máme si podať žiadosť cez Malé partnerstvá KA210 alebo máme žiadosť Krátkodobý projekt mobility žiakov a zamestnancov KA122?

Na realizáciu mobilít sú určené Krátkodobé projekty mobility žiakov a zamestnancov KA122. Je v nich možné plánovať výmeny učiteľov a žiakov aj recipročne, podmienkou však je, že každá škola podá žiadosť o grant KA1 v národnej agentúre vo svojej krajine. Každá škola/organizácia si teda plánuje mobility svojich žiakov a učiteľov do zahraničia a iba tie uvádza do svojej žiadosti. Projekty KA2 nie sú primárne mobilitné a ich očakávaný výsledok je nadviazať spoluprácu so zahraničnými organizáciami a spoločne riešiť vzdelávacie a systémové problémy, pričom riešenia a výsledky by nemali byť osožné iba pre zapojené organizácie, ale aj pre vzdelávací systém daného sektora. Mobility v tomto type projektov nie sú ich podstatou – môžu slúžiť len ako prostriedok na naplnenie cieľov.

9. Radi by sme išli so žiakmi na výlet na krátkodobú mobilitu, pozrieť pamätihodnosti a kultúru v meste v zahraničí. Môžeme tento výlet zrealizovať z grantu bez toho, že by sme navštívili nejakú školu v zahraničí?

Pri každej mobilite si musíte vopred vybrať hostiteľskú organizáciu (napr. školu) v zahraničí a pripravovať v spolupráci s ňou program mobility, realizovať vzdelávanie spolu s rovesníkmi  v hostiteľskej škole a dodržiavať tzv. Štandardy kvality programu Erasmus. Nemôžete teda vycestovať iba na výlet do zahraničia. Zároveň je dôležité vybrať správny typ mobility. Pre žiakov máte k dispozícii možnosti: skupinová mobilita alebo individuálna mobilita (krátkodobá/dlhodobá). Rozdiel je v dĺžke mobility, počte účastníkov a obsahu. V rámci skupinovej mobility žiakov sa skupina žiakov z vysielajúcej školy môže učiť spoločne s rovesníkmi v inej krajine. Učitelia alebo iné oprávnené osoby z vysielajúcej školy musia žiakov sprevádzať po celý čas trvania aktivity. Aktivita trvá min. 2 a max. 30 dní a musia sa jej zúčastniť min. 2 žiaci. V rámci individuálnej krátkodobej/dlhodobej vzdelávacej mobility žiakov žiaci môžu určité obdobie študovať v zahraničí na partnerskej škole alebo absolvovať odbornú prípravu v inej relevantnej organizácii v zahraničí. Pre každého účastníka sa musí vypracovať individuálny vzdelávací program. Dĺžka je 10 – 29 dní pri krátkodobých mobilitách a 30 – 365 dní pri dlhodobých. Vycestovať môže aj jednotlivec a bez sprevádzajúcej osoby.

10. Chceli by sme ísť siedmi kolegovia na rovnaký kurz v zahraničí. Je to v projekte možné?

Je vhodnejšie si vybrať rozdielne kurzy, keďže získané vedomosti z viacerých rozličných kurzov si potom vedia navzájom zdieľať v učiteľskom zbore a aplikovať v praxi. Ďalšou možnosťou je prizvať zo zahraničia k vám do školy experta na určitú problematiku – školiteľa, učiteľa, odborníka na politiky alebo iného kvalifikovaného odborníka zo zahraničia, ktorý môže pomôcť zlepšiť výučbu a vzdelávanie na vašej škole. Je to efektívnejšie, pretože expert môže zdieľať svoje vedomosti s celým učiteľským zborom, a tak vaši 7 kolegovia nemusia za ním cestovať do zahraničia na jeden kurz. 

11. Koľko sprevádzajúcich osôb je potrebné vziať na moblitu?

Sprevádzajúce osoby sú povinné len pri type aktivity „skupinová mobilita žiakov“. Škola sa musí riadiť svojou internou smernicou. Obvykle sa odporúča 1 sprevádzajúca osoba na skupinu žiakov v jednej prijímajúcej organizácii, resp. 1 sprevádzajúca osoba na 10 žiakov. Vyšší počet sprevádzajúcich osôb je potrebné zdôvodniť. Napr. ak beriete na mobilitu mladších žiakov alebo účastníkov s nedostatkom príležitostí, tak môžu vyžadovať väčšiu pozornosť, pomoc a dohľad.

12. Kde nájdeme ponuku vzdelávacích kurzov?

Poskytovateľov kurzov si hľadáte sami. Môže využiť vlastné zdroje alebo platformy Európskej komisie: eTwinning na European School Education Platform (ESEP).

13. Radi by sme poslali na kurz španielskeho jazyka nášho talentovaného žiaka. Je to možné?

Žiaci sa v rámci KA122 nemôžu zúčastniť kurzov.

14. Pri hľadaní partnerskej školy v zahraničí sme dostali ponuku od podpornej organizácie, ktorá nám sprostredkuje kontakt na školu, na ktorej naši žiaci v rámci skupinovej mobility absolvujú vzdelávanie profesionálnymi lektormi zamerané na prioritné témy programu Erasmus+ (inklúzia, digitálne a environmentálne vzdelávanie). Vidíme v tom veľký prínos pre žiakov a naplní to ciele nášho projektu. Môžeme túto ponuku využiť?

Na skupinovej mobilite sa vaši žiaci majú učiť spoločne so žiakmi v inej krajine na ich škole a realizovať rôzne projektové aktivity. Podmienkou je, že vaša škola musí tieto aktivity pripraviť spolu s partnerskou školu v hostiteľskej krajine. Školy si musia spolu dohodnúť program pre žiakov na základe svojich projektových cieľov. Nie je možné skupinovú mobilitu postaviť na komerčne dostupných aktivitách – „hotovom“ vzdelávaní.

15. Sme spojená škola a máme zložku gymnázium a technické lýceum. Do ktorého sektoru patríme?

Ak je vaša žiadosť o grant zameraná na potreby a ciele gymnázia a jeho zamestnancov a žiakov, tak podávate žiadosť do sektora školského vzdelávania a ak je zameraná na odborné vzdelávanie na technickom lýceu, tak patrí pod sektor odborného vzdelávania a prípravy. V tomto prípade si môžete podať v jednej výzve do každého z týchto sektorov 1 žiadosť.

16. Kde nájdeme podrobné informácie o organizovaní individuálnej mobility žiakov v školskom vzdelávaní?

Príručka pre individuálne mobility žiakov je zverejnená tu: Handbook_for_individual_pupil_mobility_in_school_education.pdf (erasmusplus.sk)

Sprievodca programom 2024 od str. 118.

Akreditované projekty – KA121

1. Akým spôsobom budeme vyúčtovávať grant KA121, keď v žiadosti neuvádzame cieľové krajiny mobilít?

Udelený grant je odhadom celkového rozpočtu, ktorý budete potrebovať na zrealizovanie schváleného počtu a typu mobilít. Cieľové krajiny konkrétnych mobilít si zvolíte až po udelení grantu, a to v súlade so svojím plánom pre Erasmus.

2. Máme pripomienky hodnotiteľov k nášmu plánu pre Erasmus zapracovať do žiadosti o grant KA121?

Vo formulári žiadosti o grant KA121 nie je možné urobiť zmeny plánu pre Erasmus. Táto aktualizácia prebehne neskôr a národná agentúra vás k nej vyzve. Pripomienkami hodnotiteľov sa však musíte riadiť už pri vypĺňaní žiadosti o grant KA121, t. j. pri plánovaní počtov a typov mobilít, a následne pri realizácii projektu v prvom roku.

3. O koľko môžem v žiadosti KA121 zvýšiť/znížiť počet účastníkov oproti žiadosti o akreditáciu?

Počet účastníkov môžete navýšiť/znížiť, ako to potrebujete, ak to náležite zdôvodníte. Musíte však mobilitami napĺňať plán pre Erasmus. Limit pre počet účastníkov v žiadosti KA121 nie je.

4. Môžeme zmeniť typy mobilitných aktivít oproti tomu, ako sme ich plánovali v žiadosti o akreditáciu?

Typy mobilitných aktivít môžete v žiadosti KA121 zmeniť, ako to potrebujete, ak to náležite zdôvodníte. Musíte však týmito mobilitami napĺňať plán pre Erasmus.

5. Ak tento rok nepožiadame o akreditovaný projekt KA121, nestratíme akreditáciu?

Nie, žiadosť o grant KA121 nie je povinná, ale odporúčaná, aby ste využili všetky výhody akreditácie.

Akreditáciu by ste mohli stratiť, ak by ste o grant KA121 nepožiadali v priebehu troch po sebe nasledujúcich rokov.

6. Ak naplánujeme aktivity žiadosti o grant KA121 na 15 mesiacov, ale počas realizácie projektu zistím, že by sme chceli zrealizovať ešte ďalšie aktivity, alebo chcem trvanie predĺžiť, je to možné?

Po 12 mesiacoch od začiatku trvania projektu vás národná agentúra osloví a navrhne vám príp. možné úpravy v projekte. Budete nás informovať, či zažiadate o niektorú možnosť zmeny (napr. predĺženie projektu na 24 mesiacov) alebo či budete pokračovať bez zmeny. Žiadosť o predĺženie projektu je možné spojiť so žiadosťou o navýšenie grantu na nové mobility. Dofinancovanie pôvodných mobilít nie je možné. V nevyhnutnom prípade môžete požiadať dokonca aj o zníženie pôvodne udeleného grantu.

7. Môžeme sa stať členom akreditovaného národného konzorcia, ak máme vlastnú akreditáciu?

Áno, jedna organizácia môže získať až 2 granty v KA1 v jednom sektore v rámci jednej výzvy: 1 grant na akreditovaný projekt KA121 + 1 grant ako člen akreditovaného národného konzorcia.

8. Môže sa organizácia, ktorá získala akreditáciu zároveň uchádzať o grant na krátkodobý (neakreditovaný) projekt?

NIE. Akreditovaná organizácia nemôže žiadať o grant na neakreditovaný projekt v tom istom sektore vzdelávania, v ktorom získala akreditáciu. Avšak, ak má  v čase získania akreditácie už bežiaci neakreditovaný projekt KA122 v tom istom sektore vzdelávania, projekt môže pokračovať a byť ukončený v pôvodne plánovanom termíne.

ÁNO, ak ponúka vzdelávacie programy vo viacerých sektoroch vzdelávania. Ak má organizácia akreditáciu v jednom sektore vzdelávania, môže požiadať o grant na neakreditovaný projekt KA122 v inom sektore vzdelávania.

9. Dostane akreditovaná organizácia v rámci ročnej výzvy grant v takej výške, akú požaduje na svoje aktivity?

Môže, aj nemusí. Pridelený grant bude závisieť od niekoľkých kritérií, napr. od kvality realizácie aktivít organizácie v predchádzajúcich projektoch, podaných správ, výsledkov monitorovania projektu, plánovaných aktivít, priorít stanovených pre daný rok, dostupného rozpočtu v danom roku atď.

Zároveň vám udelený grant môže prekročiť, alebo aj nedosiahnuť výšku nákladov na už konkrétne mobility. Grant sa totižto udeľuje na dosiahnutie cieľov vášho plánu pre Erasmus. Na základe vami uvedených počtov a typov mobilít sa grant vyráta prostredníctvom priemerných sadzieb za cestovné a individuálnu podporu. Odporúčame vám vykonať kalkuláciu nákladov na konkrétne mobility a v prípade rozdielov upravovať počty (účastníkov a dní), aby ste grant v maximálnej miere využili.

10. Kto je účastník s nedostatkom príležitostí? Ako ich máme dokladovať? Máme do NA zaslať zoznam s menami?

Účastníci s nedostatkom príležitostí sú podľa Sprievodcu programom osoby, ktoré z ekonomických, sociálnych, kultúrnych, geografických alebo zdravotných príčin, z dôvodu migrantského pôvodu alebo z dôvodov ako zdravotné postihnutie či ťažkosti vo vzdelávaní, ako aj z iných dôvodov vrátane takých, ktoré môžu spôsobovať diskrimináciu podľa článku 21 Charty základných práv Európskej únie, čelia prekážkam, ktoré im bránia v účinnom prístupe k príležitostiam v rámci programu. Viac je v dokumente Metodika-OVPaSV, ktorý špecifikuje aj požadované podporné dokumenty. Do NA nezasielate mená osôb s nedostatkom príležitostí kvôli GDPR, ukladáte si ich spolu s dokladmi v projektovom spise.

11. Sme akreditovaná organizácia. Je možné si doplniť v projekte cieľ alebo ak nie, kedy si môžeme v rámci nášho Plánu pre Erasmus dopĺňať ciele?

Na úpravu cieľov a Plánu pre Erasmus vás včas vyzveme. Zatiaľ si tieto ciele revidujte – nastavte – interne. S aktivitami, ktoré sa vzťahujú k ich naplneniu však môžete počítať už teraz, resp. si ich už teraz môžete plánovať do vašej ďalšej žiadosti KA121.

12. Máme akreditáciu a zároveň sme si podali žiadosť o grant, ktorý zatiaľ nie je vyhodnotený. Môžeme si rezervovať účasť na kurze alebo cestovné lístky ešte predtým, ako nám bude schválený grant?

NA odporúča žiadateľom, aby si zabezpečovali cestovné lístky, resp. realizovali platby súvisiace s organizáciou budúcich mobilít až po tom, keď majú v rukách list o udelení grantu. Samotný dekrét o udelení akreditácie nestačí. Na základe výšky grantu totiž vidia, koľko mobilít z neho dokážu zrealizovať. Pri výpočte grantu sa ráta s priemernými sadzbami za cestovné a individuálnu podporu. Taktiež odporúčame urobiť si vopred kalkuláciu nákladov na základe sadzieb a priebežne si kontrolovať stav vynaložených nákladov z grantu. Pred-registráciu na kurz si účastníci môžu spraviť už vopred.

1. Môžeme do jedného projektu plánovať aktivity pre žiakov aj učiteľov?

Áno, do jedného projektu plánujete všetky mobilitné aktivity. V celkovom počte 30 účastníkov. To tohto počtu sa nezarátavajú sprevádzajúce osoby a osoby na prípravných návštevách.

2. Žiadosť o grant na krátkodobý projekt mobility sa môže podať len 3- krát za 5 rokov aj v prípade neúspechu?

O grant na krátkodobý projekt mobility žiakov a zamestnancov (KA122) môžete žiadať aj viackrát. Dôležité je však uviesť, že za obdobie piatich po sebe nasledujúcich rokov môžete získať maximálne tri granty na krátkodobé projekty v sektore odborného vzdelávania a prípravy. Granty získané v rokoch 2014 – 2020 sa do tohto obmedzenia nezapočítavajú.

3. Môže škola poslať na dva rozličné kurzy toho istého zamestnanca?

Ten istý zamestnanec môže vycestovať aj na viaceré kurzy, ak je to v súlade s cieľmi projektu a odborným zameraním zamestnanca. Maximálny poplatok na účastníka na deň je 80 EUR; jeden zamestnanec môže získať v rámci jedného krátkodobého projektu mobility maximálne 800 EUR na poplatky za kurzy.

4. Chceme pokračovať v projektoch výmenných partnerstiev (KA229), ktoré boli dostupné v minulom programovom období. Ktorý typ projektu máme zvoliť? Máme si podať žiadosť cez Malé partnerstvá KA210 alebo máme žiadosť Krátkodobý projekt mobility žiakov a zamestnancov KA122?

Na realizáciu mobilít sú určené krátkodobé projekty mobility žiakov a zamestnancov KA122. Na realizáciu mobilít žiakov a zamestnancov  sú určené akcie KA1 (KA121, KA122).  Každá škola, ak chce vysielať žiakov do inej školy/podniku/organizácie v zahraničí, musí podať žiadosť o grant v národnej agentúre vo svojej krajine. Ak sú obe žiadosti schválené je možné realizovať plánované mobilitné aktivity recipročne. Projekty KA2 (KA210) nie sú primárne mobilitné a ich očakávaný výsledok je nadviazať spoluprácu so zahraničnými organizáciami a spoločne riešiť vzdelávacie a systémové problémy, pričom riešenia a výsledky by nemali byť osožné iba pre zapojené organizácie, ale aj pre vzdelávací systém daného sektora. Mobility v tomto type projektov nie sú ich podstatou – môžu slúžiť len ako prostriedok na naplnenie cieľov.

5. Chceli by sme ísť siedmi kolegovia na rovnaký kurz v zahraničí. Je to v projekte možné?

Je vhodnejšie si vybrať rozdielne kurzy, keďže získané vedomosti si potom vedia navzájom zdieľať v učiteľskom zbore a aplikovať v praxi. Ďalšou možnosťou je prizvať zo zahraničia k vám do školy experta na určitú problematiku – školiteľa, učiteľa, odborníka na politiky alebo iného kvalifikovaného odborníka zo zahraničia, ktorý môže pomôcť zlepšiť výučbu a vzdelávanie na vašej škole. Je to efektívnejšie, pretože expert môže zdieľať svoje vedomosti s celým učiteľským zborom, a tak vaši 7 kolegovia nemusia za ním cestovať do zahraničia na jeden kurz. 

6. Koľko sprevádzajúcich osôb je potrebné vziať na mobilitu?

Škola by sa mala riadiť svojou internou smernicou. Obvykle sa odporúča 1 sprevádzajúca osoba na 10 žiakov. Vyšší počet sprevádzajúcich osôb je potrebné zdôvodniť, napr. ak beriete na mobilitu účastníkov s nedostatkom príležitostí, tak môžu vyžadovať väčšiu pozornosť, podporu a dohľad.

7. Musím v čase podávania žiadosti konkretizovať všetky prijímajúce (hostiteľské) organizácie?

Nie, nie je to potrebné. V žiadosti však môžete uviesť hostiteľskú/ú organizáciu/e, ak ju /ich máte už vybrané.

8. Môžeme sa stať členom akreditovaného konzorcia a zároveň požiadať o grant na krátkodobý projekt KA122?

Áno, jedna organizácia môže získať až 2 granty v KA1  v rámci jednej výzvy, t.j. 1 grant na krátkodobý projekt mobility žiakov a zamestnancov KA122 a 1 grant ako člen akreditovaného národného konzorcia KA121.

9. Aké prílohy musím doložiť k žiadosti o grant?

Ku žiadosti o grant prikladáte len čestné prehlásenie podpísané štatutárnym zástupcom, ktoré si vygenerujete zo systému, kde podávate žiadosť o grant.

10. Môže ísť zamestnanec školy na kurz alebo jobshadowing a zároveň byť ako sprevádzajúca osoba mobility žiakov v tom istom termíne?

Ak idú zamestnanci na kurz alebo jobshadowing, prípadne inú aktivitu určenú pre zamestnancov, neodporúčame aby súčasne boli aj sprevádzajúcimi osobami. Vo formulári žiadosti je potrebné mobility zamestnancov uviesť ako samostatnú mobilitnú aktivitu.

11. Kto sú čerství absolventi?

Čerství absolventi musia absolvovať mobilitu do 12 mesiacov od ukončenia štúdia.

12. Kedy máme nárok žiadať o jazykovú podporu na účastníkov mobilít?

Na zlepšenie znalosti jazyka používaného počas mobility v zahraničí, má účastník nárok na bezplatné využitie OLS (online jazykovej podpory). V prípade nedostupnosti daného jazyka či jeho požadovanej jazykovej úrovne v OLS, účastníkovi mobility vzniká nárok na jazykovú podporu vo výške 150 EUR na účastníka (príspevok na náklady spojené s výučbou jazykov, zabezpečenie materiálov a pod.). 

13. Môžeme si prípravnú návštevu plánovať, aj keď chceme ísť pozrieť podmienky, do akých žiaci a zamestnanci pôjdu, dohodnúť ubytovanie a pod. ešte pred podaním projektovej žiadosti, resp. pred začiatkom projektu?

Na prípravnú návštevu môžete vycestovať až v oprávnenom období, t.j. po začiatku projektu. Cieľom návštevy je príprava na mobilitu účastníkov, okrem kurzov a odbornej prípravy zamestnancov. Prípravná návšteva musí byť zdôvodnená – ide napr. o prípravu zmluvných vzťahov, oboznámenie sa s ubytovaním, stravovaním, pracoviskami, atď. Je veľmi vhodná na prípravu dlhodobých mobilít žiakov.

14. Je nejaký limit počtu dní, ako dlho sa môže prípravná návšteva konať?

Limit na počet dní nie je stanovený, ste limitovaní len počtom osôb (3 osoby na jednu prípravnú návštevu do jednej hostiteľskej organizácie).

15. Aký je termín na podanie žiadosti o grant pre KA122 vo výzve 2024?

Termín pre podanie  žiadosti o grant pre krátkodobé projekty mobility žiakov a zamestnancov je 20. február, 2024, do 12:00 hod. (poludnie bruselského času).  Je to termín pre prvé kolo výzvy.  Národná agentúra môže rozhodnúť o poskytnutí druhého termínu (druhé kolo výzvy). V takom prípade národná agentúra informuje žiadateľov na svojom webovom sídle.

 Žiadosti sa podávajú národnej agentúre krajiny, v ktorej má príslušný žiadateľ sídlo.

16. Akú dokumentáciu si máme naštudovať, ak chceme podať žiadosť o grant pre KA122 vo výzve 2024?

Odporúčame Vám dôkladne si prečítať nasledovnú dokumentáciu, ktorá je zverejnená na webovej stránke www.erasmusplus.sk.

1. Ako definuje „vzdelávanie dospelých“ program Erasmus+?

Sprievodca programom v časti D – Slovník pojmov definuje tento sektor programu ako všetky formy vzdelávania dospelých iné ako odborné, či už formálnej, neformálnej alebo informálnej povahy.

Vzdelávanie zamestnancov organizácie, ktoré nemá dopad na vzdelávanie širšej verejnosti, nie je podporované.

2. Kto je považovaný za dospelého učiaceho sa?

Sprievodca programom v časti D – Slovník pojmov definuje dospelého učiaceho sa ako každého dospelého, ktorý dokončil alebo už neabsolvuje počiatočné vzdelávanie či odbornú prípravu a ktorý sa vracia k určitým formám ďalšieho vzdelávania iného, ako odborného (formálneho, neformálneho, informálneho), neudáva presnú vekovú hranicu. Dospelý učiaci sa môže byť napr. osoba, ktorá predčasne ukončila školskú dochádzku a ktorá sa opätovne zapojila do určitej formy vzdelávania, ale napr. aj senior vo vyššom veku, ktorý navštevuje neformálne vzdelávacie aktivity v knižnici.

3. Kto je oprávneným žiadateľom v mobilitných projektoch KA1 v sektore vzdelávania dospelých?

 • organizácia, ktorá poskytuje vzdelávanie dospelých alebo
 • organizácia, ktorá pôsobí vo vzdelávaní dospelých v oblasti koordinácie alebo zabezpečovania kvality (napr. miestna alebo regionálna samospráva, priamo riadená organizácia / príspevková organizácia, organizácia štátnej / verejnej správy koordinujúca vzdelávanie vo svojej vecnej príslušnosti, združenie koordinujúce vzdelávanie na miestnej, regionálnej, národnej úrovni). Podrobnejšie informácie nájdete v dokumente Oprávnené inštitúcie.

4. Môže sa o grant na mobilitný projekt KA1 v sektore vzdelávania dospelých uchádzať aj jednotlivec?

Nie, žiadosť o grant môže podať iba organizácia aktívna vo vzdelávaní dospelých. Zoznam oprávnených organizácií je k dispozícii v príslušnom dokumente.

6. Čo sa rozumie pod mobilitami „učiacich sa“?

Ide o mobility dospelých učiacich sa osôb s nižšou úrovňou zručností, ktoré sú vo vašej organizácii zapísané za účelom učenia sa (formálnou, informálnou alebo neformálnou formou) – teda o vašich dospelých študentov. Definovanie dospelých učiacich sa s nižšou úrovňou zručností, je uvedené na stránke programu.

5. Môže sa o grant na mobilitný projekt KA1 v sektore vzdelávania dospelých uchádzať aj základná alebo stredná škola?

Áno, základná a stredná škola sú oprávnenými žiadateľmi v sektore vzdelávania dospelých, ak poskytujú vzdelávacie programy dospelým učiacim sa – napr. ak škola poskytuje tzv. druhošancové vzdelávanie osobám, ktoré predčasne ukončili školskú dochádzku. Podrobnejšie informácie nájdete v dokumente Oprávnené inštitúcie.

7. Koho si môžeme pozvať v rámci aktivity „hosťovanie prizvaných expertov“?

Definícia sa nachádza v Sprievodcovi programom na strane 134. Nemusia to byť iba pedagogickí, ale aj riadiaci, odborní a ďalší pracovníci vo vzdelávaní dospelých, ako aj odborníci z praxe či tvorcovia politík.

8. Môže jeden zamestnanec absolvovať dva rozdielne kurzy v jednom projekte?

Áno, ale nárok na kurzovné má max. do výšky 800 eur.

9. Je nejaké obmedzenie ohľadom počtu účastníkov na 1 kurz z jednej organizácie?

Nie. Zároveň sa však bude posudzovať prínos vzdelávacej aktivity, ak sa kurzu zúčastnia viacerí účastníci v rovnakom termíne a či účasť viacerých účastníkov na rovnakom kurze naozaj zodpovedá potrebám vysielajúcej organizácie z hľadiska jej strategického rozvoja.

10. Koľko zamestnancov môžeme vyslať na pozorovanie pri práci do jednej organizácie?

Nie je vhodné vyslať na rovnakú mobilitu s rovnakým obsahom viac zamestnancov. Ak napríklad traja zamestnanci pôjdu na mobilitu v tom istom termíne na to isté miesto, musia mať stanovený individuálny program mobility v hostiteľskej organizácii zodpovedajúci ich pracovnej pozícii.

11. Kde nájdeme ponuku vzdelávacích kurzov?

Organizácia si partnerov v zahraničí poskytujúcich vzdelávacie aktivity vyhľadáva sama. Môže využiť vlastné zdroje alebo platformy Európskej komisie, napr. EPALE.

12. Aké prílohy k formuláru žiadosti sú povinné?

Povinnou prílohou je čestné vyhlásenie podpísané štatutárnym zástupcom organizácie.

13. Musíme v čase podávania žiadosti konkretizovať všetky prijímajúce (hostiteľské) organizácie v zahraničí?

Nie, nie je to potrebné. V žiadosti však môžete uviesť hostiteľské organizácie, ak ich už máte vybrané.

14. Musia mať aj prijímajúce (hostiteľské) organizácie tzv. OID – identifikačné číslo organizácie?

Nie, formulár žiadosti umožňuje uviesť informácie aj o prijímajúcich (hostiteľských) organizáciách, ktoré nie sú zaregistrované a nemajú OID.

15. Aký je rozdiel medzi Štandardmi kvality programu Erasmus a Štandardmi kvality pre kurzy?

Štandardy kvality programu Erasmus sú súborom záväzných noriem, ktoré musia prijímatelia grantov KA1 povinne dodržiavať. Štandardy kvality pre kurzy sú pomocným dokumentom, ktorý môžu účastníci programu využiť, aby zabezpečili výber kvalitných kurzov.

KĽÚČOVÁ AKCIA 2 – PARTNERSTVÁ PRE SPOLUPRÁCU
Malé partnerstvá a kooperačné partnerstvá

1. Čo je podstatou partnerstiev pre spoluprácu?

Projekty typu “Partnerstvá pre spoluprácu” patria do Kľúčovej akcie 2 (KA2) a sú zamerané na riešenie spoločných potrieb a priorít prostredníctvom nadnárodnej spolupráce s partnerskými organizáciami, ktoré si budujú svoje kapacity a dosahujú zmeny na individuálnej aj organizačnej (prípadne sektorovej) úrovni.

Rozlišujeme 2 typy partnerstiev pre spoluprácu:

 • malé partnerstvá (KA210),
 • kooperačné partnerstvá (KA220).

2. V čom sú základné rozdiely medzi kooperačným partnerstvom a malým partnerstvom?

Malé partnerstvá (KA210):

 • umožňujú spoluprácu min. 2 organizácií z 2 rôznych členských štátov EÚ alebo z tretích krajín pridružených k programu,
 • nemajú predpísané typy oprávnených aktivít,
 • majú pevne stanovený rozpočet vo výške 30 000 € alebo 60 000 €,
 • trvanie projektu je stanovené na min. 6 a max. 24 mesiacov,
 • je možné ich realizovať v rámci troch sektorov: školského vzdelávania, odborného vzdelávania a prípravy a vzdelávania dospelých.

Kooperačné partnerstvá (KA220):

 • umožňujú spoluprácu min. 3 organizácií z 3 rôznych členských štátov EÚ alebo z tretích krajín pridružených k programu,
 • v odôvodnených prípadoch môžu byť partnermi aj organizácie z tretích krajín, ktoré nie sú pridružené k programu,
 • model financovania pozostáva z ponuky troch celkových jednorazových platieb: 120 000 €, 250 000 € alebo 400 000 €,
 • aktivity projektu musia byť rozdelené na tzv. pracovné balíky (rozlišuje sa medzi pracovným balíkom na riadenie projektu a pracovnými balíkmi určenými na realizáciu);
 • pracovný balík sa vymedzuje ako súbor aktivít, ktorými sa prispieva k dosahovaniu spoločných špecifických cieľov,
 • trvanie projektu je stanovené na min. 12 a max. 36 mesiacov,
 • je možné ich realizovať vo všetkých sektoroch vzdelávania a odbornej prípravy.

3. Kto môže žiadať o grant na kooperačné alebo malé partnerstvá?

Žiadateľom môže byť každá relevantná organizácia zriadená v členskom štáte EÚ alebo v tretej krajine pridruženej k programu. Táto organizácia podáva žiadosť v mene všetkých organizácií zapojených do projektu, a to v národnej agentúre vo svojej krajine.

4. Aký je minimálny a maximálny počet partnerov v projektoch malých a kooperačných partnerstiev?

V prípade malých partnerstiev je minimum stanovené na 2 organizácie z 2 rôznych členských štátov EÚ a z tretích krajín pridružených k programu. Malé partnerstvo teda umožňuje aj bilaterálnu spoluprácu. Maximum nie je stanovené.

V prípade kooperačných partnerstiev je minimum stanovené na 3 organizácie z 3 rôznych členských štátov EÚ a z tretích krajín pridružených k programu. Maximum nie je stanovené.

5. Dozvedeli sme sa, že malé partnerstvo je vhodné pre začínajúce alebo menej skúsené organizácie. Čo to konkrétne znamená?

Definície sa nachádzajú v Sprievodcovi programom v časti D – Slovník pojmov:

 • Začínajúca organizácia je každá organizácia alebo inštitúcia, ktorá v minulosti nedostala podporu v rámci daného typu akcie v tomto alebo predchádzajúceho programe, a to ani ako koordinátor, ani ako partner.
 • Žiadateľ, ktorý podáva žiadosť prvýkrát je každá organizácia alebo inštitúcia, ktorá v posledných siedmich rokoch nedostala podporu v postavení koordinátora (žiadateľa) projektu v rámci daného typu akcie v tomto alebo predchádzajúcom programe.
 • Menej skúsená organizácia je každá organizácia alebo inštitúcia, ktorá nedostala podporu v rámci daného typu akcie v tomto alebo predchádzajúcom programe, viac než dvakrát za posledných sedem rokov. Táto kategória v sebe zahŕňa kategóriu žiadateľa, ktorý podáva žiadosť prvýkrát, ako sa vymedzuje v predchádzajúcom texte.

6. Čo znamená termín pridružený partner?

Kooperačné partnerstvá môžu zapájať aj partnerov z verejného alebo súkromného sektora, ktorí sa podieľajú na realizácii konkrétnych projektových úloh/aktivít alebo podporujú šírenie a udržateľnosť projektu. V rámci projektu Erasmus+ sa takíto partneri nazývajú „pridružení partneri“. Z hľadiska oprávnenosti a správy zmlúv sa nepovažujú za partnerov projektu a nezískavajú žiadne finančné prostriedky z programu v rámci projektu. Na účely pochopenia ich úlohy v rámci partnerstva a získania celkového prehľadu o návrhu je však potrebné v návrhu projektu jednoznačne opísať ich zapojenie do projektu a rôznych aktivít.

7. Musia byť v žiadosti o grant identifikované všetky organizácie zapojené do projektu?

Áno. Všetky organizácie musia byť v žiadosti uvedené a musia mať identifikačné číslo OID.

8. Čo sú európske priority uvedené v Sprievodcovi programom a európske priority v národnom kontexte zverejnené na stránke programu?

Európske priority sú definované v Sprievodcovi programom na str. 233 – 241. Ide o spoločné priority, ktoré každoročne stanovuje Európska komisia a ktoré je potrebné prostredníctvom projektu napĺňať. Organizácie tvoriace partnerstvo si musia v štádiu podávania žiadosti zvoliť min. 1 a/alebo max. 3 priority, ktoré zodpovedajú ich potrebám a cieľom projektu, ktorý spoločne pripravujú.

Európske priority v národnom kontexte pre všetky oblasti vzdelávania a odbornej prípravy pre Výzvu 2024 sú:

 1. Inklúzia a rozmanitosť
 2. Životné prostredie a boj proti zmene klímy

V roku 2024 budú preto obzvlášť vítané projekty, ktoré sa budú zameriavať na ich napĺňanie. Viac informácií nájdete na webovej stránke.

9. Musí byť moja žiadosť jednoznačne naviazaná na niektorú z európskych priorít?

Áno. Žiadosť o grant v Kľúčovej akcii 2 – Partnerstvá pre spoluprácu musí byť jednoznačne naviazaná aspoň na jednu horizontálnu a/alebo jednu sektorovú prioritu (osobitnú prioritu v sektore ŠV, OVP, VŠ, VD), a to v kooperačných, ako aj v malých partnerstvách. Ak žiadosť nenapĺňa ani jednu prioritu, nemôže byť schválená.

10. Vzdelávanie dospelých je v programe Erasmus+ súčasťou 2 sektorov: sektora vzdelávania dospelých aj sektora odborného vzdelávania a prípravy. Ako môžeme zistiť, kam patrí vzdelávanie dospelých, ktoré poskytuje naša škola / organizácia?

Sprievodca programom definuje v časti D – Slovník pojmov na str. 470 – 472 tieto pojmy podrobne. V princípe možno povedať, že v oboch sektoroch ide o vzdelávanie dospelej osoby, ktorá už neabsolvuje počiatočné vzdelávanie či odbornú prípravu, pričom:

 • v sektore odborného vzdelávania a prípravy ide o vzdelávanie, ktoré je zamerané na získavanie vedomostí, odborných znalostí, zručností a kompetencií požadovaných v konkrétnych povolaniach,
 • v sektore vzdelávania dospelých ide o vzdelávanie iné ako odborné, ktoré môže byť formálnej, informálnej alebo neformálnej povahy.

11. Môže naša organizácia podať k tomu istému termínu na podanie žiadostí žiadosť o kooperačné partnerstvo a zároveň aj žiadosť o malé partnerstvo?

Áno, môže, za predpokladu, že ide o podstatne odlišné žiadosti (odlišné ciele, aktivity, výsledky, partnerstvo) a vaša organizácia má dostatočnú prevádzkovú kapacitu na ich realizáciu.

12. Môže naša organizácia podať žiadosť o kooperačné alebo malé partnerstvo a zároveň byť partnerom v inom projekte?

Áno, môže, za predpokladu, že:

 • ide o podstatne odlišné žiadosti (odlišné ciele, aktivity, výsledky, partnerstvo),
 • vaša organizácia má dostatočné prevádzkové a ľudské zdroje na účasť vo všetkých uvedených projektoch.

Upozornenie: v každom type partnerstva to isté konzorcium partnerov môže podať v stanovenom termíne iba jednu žiadosť a len jednej národnej agentúre.

13. Aké sú limity na počty žiadostí v rámci jednej výzvy?

V rámci jednej výzvy môže organizácia podať iba jednu žiadosť o grant na projekt malých partnerstiev.

Zároveň pre malé aj kooperačné partnerstvá platí, že v rámci jednej výzvy nemôže byť organizácia zapojená do viac ako 10 žiadostí (s výnimkou sektoru vysokoškolského vzdelávania), či už ako žiadateľ alebo ako partner.

14. Naša organizácia bola zriadená iba minulý rok, môžeme si podať žiadosť o KA2?

Je to možné iba v prípade malých partnerstiev. V prípade kooperačných partnerstiev platí, že žiadateľská organizácia musí byť zriadená najmenej dva roky pred termínom podania žiadosti.

15. Aké aktivity môžeme financovať v kooperačnom partnerstve?

Sprievodca programom nedefinuje konkrétne projektové aktivity. Tie si naplánujú partneri spoločne tak, aby naplnili ciele svojho projektu a rešpektovali celkovú výšku rozpočtu projektu. Žiadatelia musia aktivity projektu rozdeliť na tzv. pracovné balíky. Pracovný balík sa vymedzuje ako súbor aktivít, ktorými sa prispieva k dosahovaniu spoločných špecifických cieľov. V opise projektu sa musí rozlišovať medzi pracovným balíkom na riadenie projektu a pracovnými balíkmi určenými na realizáciu.

Žiadateľom sa odporúča rozdeliť svoje projekty najviac na päť pracovných balíkov vrátane jedného balíka venovaného riadeniu projektov. Pracovný balík riadenia projektu je určený pre horizontálne aktivity, ktoré sú potrebné na realizáciu projektu, ako je monitorovanie, koordinácia, komunikácia, hodnotenie a riadenie rizík. Na riadenie projektu sa vyčlení najviac 20 % z celkovej jednorazovej sumy.

16. Aké aktivity môžeme realizovať v malom partnerstve?

Sprievodca programom nedefinuje konkrétne projektové aktivity. Tie si naplánujú partneri spoločne tak, aby naplnili ciele svojho projektu a rešpektovali celkovú výšku rozpočtu projektu. Organizácie si môžu flexibilne vybrať najlepšiu kombináciu tradičných aj kreatívnejších a inovačných aktivít, ktorou sa prispieva k dosahovaniu cieľov projektu z hľadiska jeho rozsahu a úmerne ku kapacitám partnerstva.

V malom partnerstve je možné realizovať tieto aktivity:

 • riadenie projektu: aktivity potrebné na zabezpečenie primeraného plánovania projektu, jeho realizácie a uskutočňovania nadväzujúcich opatrení, ako aj bezproblémovej a efektívnej spolupráce medzi partnermi projektu (organizačné a administratívne úlohy, virtuálne stretnutia partnerov, príprava komunikačných materiálov, príprava a nadväzujúce opatrenia v súvislosti s účastníkmi aktivít atď.),
 • aktivity realizácie: podujatia zamerané na vytváranie sietí, stretnutia, pracovné semináre na výmenu postupov a vypracúvanie výsledkov; tieto aktivity môžu obsahovať aj účasť zamestnancov a učiacich sa (za predpokladu, že sa ich účasťou prispieva k dosahovaniu cieľov projektu),
 • aktivity výmeny a propagácie informácií: organizácia konferencií, stretnutí, podujatí zameraných na výmenu, vysvetľovanie a propagácia výsledkov projektu, ktoré môžu mať podobu hmatateľných výsledkov, záverov, osvedčených postupov atď.

17. Je v rámci Výzvy 2024 pre malé a kooperačné partnerstvá stanovený len jeden termín na podanie žiadostí?

Pre malé partnerstvá sú vo Výzve 2024 stanovené 2 kolá – 2 termíny pre podanie žiadostí:

– 5. marec do 12:00:00 hod. (poludnie bruselského času)

– 1. október do 12:00:00 hod. (poludnie bruselského času)

V prípade kooperačných partnerstiev je stanovený prvý termín na 5. marca do 12:00:00 hod. (poludnie bruselského času); druhý dodatočný termín – 1. októbra do 12:00:00 hod. (poludnie bruselského času) je možný len v prípade dostupnosti voľných finančných prostriedkov.