Konferencia Vízie Erasmus+

Erasmus+ včera, dnes a zajtra

Erasmus+ na Slovensku vytvára už 23 rokov množstvo skvelých príležitostí pre žiakov, študentov, pedagogických a odborných zamestnancov, pracovníkov s mládežou, dobrovoľníkov aj samotným mladým ľuďom stráviť čas v zahraničí a zlepšiť tak svoje poznatky, rozšíriť si obzory, získať nové zručnosti a kompetencie a následne sa uplatniť lepšie na trhu práce.

Konferencia Vízie Erasmus+ sa bude konať 28. januára 2022 od 9:00 a môžete ju sledovať online na našej stránke.

SK | EN

V priebehu programového obdobia 2014 – 2020 sa zrealizovalo:

0

mobilít

0

vysokoškolských študentov sa zúčastnilo zahraničných študijných pobytov a stáží

0

mladých ľudí sa zúčastnilo neformálneho vzdelávania v zahraničí

0

pedagogických zamestnancov sa zúčastnilo zahraničných vzdelávacích kurzov a získavali nové poznatky z partnerských inštitúcií

Konferencia Vízie Erasmus+ sa bude konať pod záštitou Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky.

Konferencia je určená pre všetkých, ktorí sa zaujímajú a pracujú na tom, aby na Slovensku fungovalo inovatívne formálne a neformálne vzdelávanie. Vďaka medzinárodným študijným mobilitám a spoluprácam, ktoré podporuje program Erasmus+, sa otvára ohromný priestor príležitostí v tejto oblasti.

Práve preto je program Erasmus+ win-win. Školy a inštitúcie získajú financie na vzdelávanie svojich zamestnancov, spolupracovníkov a žiakov, ktorí zažijú nové metódy vzdelávania sa. Organizácie si tak zároveň budujú svoju značku – imidž moderných a trendy organizácií.

Nový program prináša nový vietor. Čo sa dá urobiť lepšie? Aké sú vízie medzinárodného vzdelávania a práce s mládežou? Odpovede na tieto – a mnohé ďalšie – otázky prinesie konferencia Vízie Erasmus+.

Program konferencie

9:00-9:50 > Otvorenie konferencie

Otvorenie konferencie Jozefom Detkom, výkonným riaditeľom SAAIC a Petrom Lenčom, generálnym riaditeľom IUVENTA

Príhovor ministra školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky Branislava Gröhlinga

Príhovor vedúceho Zastúpenia Európskej komisie na Slovensku Vladimíra Šuchu

Príhovor vedúcej oddelenia pre koordináciu programu Erasmus+ Ute Haller-Block

Ute Haller-Block je vedúcou oddelenia pre koordináciu programu Erasmus+ na Generálnom riaditeľstve pre vzdelávanie, mládež, kultúru a šport Európskej komisie (DG EAC). Túto pozíciu zastáva od roku 2019. Má dlhoročné skúsenosti s programom Erasmus+ a jeho predchodcami. Zastávala viaceré koordinačné funkcie v rámci decentralizovaných a centralizovaných akcií programov, najmä programu Leonardo da Vinci. V roku 2010 nastúpila do Výkonnej agentúry pre vzdelávanie, audiovíziu a kultúru, kde zastávala pozíciu vedúcej oddelenia pre odborné vzdelávanie a prípravu, vysokoškolské vzdelávanie a mládež. Jej predchádzajúce pracovné skúsenosti boli v kancelárii Zastúpenia Európskej komisie v Nemecku a v bankovom sektore.

9:50-10:10 > Vyhlásenie víťazov súťaže Európska značka pre jazyky

10:10-10:25 > Prestávka

10:25-11:30 > Erasmus+ včera, dnes a zajtra: panelová diskusia

Panelovú diskusiu moderuje Alexandra Junášková, riaditeľka Národnej agentúry programu Erasmus+ pre vzdelávanie a odbornú prípravu

Alexandra Junášková je riaditeľkou Slovenskej národnej agentúry pre Program Erasmus+ pre vzdelávanie a odbornú prípravu. V tejto pozícii zodpovedá za riadenie programu na národnej úrovni v rámci príslušných sektorov vzdelávania a odbornej prípravy a podieľa sa na vývoji metodického, koncepčného a obsahového smerovania implementácie programu vrátane politických priorít v oblasti národnej úrovni. Zúčastňuje sa rôznych pracovných skupín najmä v oblasti odborného vzdelávania a celoživotného vzdelávania, zameraných na rozvoj politík v týchto sektoroch. Podieľa sa na vývoji rôznych štúdií, napr. zabezpečenie kvality vo vzdelávaní, inklúzia, internacionalizácia vzdelávania, trasovanie absolventov a pod. Predtým sa aktívne podieľala ako projektová manažérka na rozvoji Národného kvalifikačného rámca Slovenskej republiky a ako vedúca národných stredísk pracovala na zavádzaní nástrojov a iniciatív ECVET a EQAVET na národnej úrovni.

Diskutujúci za slovenskú agentúru IUVENTA - slovenský inštitút mládeže: Peter Kupec, riaditeľ

Peter Kupec vyštudoval bakalárske a magisterské štúdium na Katedre politológie a euroázijských štúdii na filozofickej fakulte Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre. Počas štúdia sa venoval záležitostiam cyperskej otázky a neuznanej Severocyperskej tureckej republiky. Po magisterskom štúdiu absolvoval dvojročné postgraduálne štúdium na Ústave medzinárodných vzťahov a právnej komparistiky na Právnickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. Počas tohto štúdia sa venoval politickej a spoločenskej situácii v Bosne a Hercegovine. Jeho prvým zamestnaním bola pozícia projektového manažéra programu EÚ Mládež v akcii v organizácii IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže, kde pôsobí do súčasnosti ako riaditeľ Národnej agentúry programu EÚ Erasmus+ pre oblasť mládeže a športu, ktorá od roku 2018 implementuje aj program Európsky zbor solidarity. Pre európske programy pre mládeže pracuje od roku 2011.

Diskutujúci za českú agentúru Dům zahraniční spolupráce: Michal Uhl, riaditeľ
Diskutujúci za rakúsku agentúru Österreichs Agentur für Bildung und Internationalisierung: Ernst Gesslbauer, riaditeľ
Diskutujúci za poľskú agentúru Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji: Pawel Poszytek, riaditeľ

Paweł Poszytek je generálny riaditeľ Poľskej národnej agentúry programu Erasmus+ a Európskeho zboru solidarity. Oficiálny delegát WorldSkills Poľsko. Člen viacerých pracovných skupín Európskej komisie a Ministerstva národného školstva Poľskej republiky, koordinátor projektu Country profile, ktorý realizuje Rada Európy.

Recenzent národného základného kurikula pre vyučovanie cudzích jazykov v roku 2008 a spoluautor aktualizácie učebných osnov na rok 2016/2017. Bývalý člen výkonnej rady Európskej asociácie výučby a hodnotenia jazykov. Od roku 2014 je expertom programu „Horizont 2020“. V období 2017-2018 spoluvytváral nový učebný plán pre všeobecné vzdelávanie moderných cudzích jazykov. Od roku 2017 je členom poľsko-ukrajinskej rady výmeny mládeže a poľsko-nemeckej rady pre spoluprácu mládeže.

Autor mnohých článkov o modeli spolupráce medzi vedou a podnikaním a jazykového vzdelávania, o zručnostiach, priemysle 4.0, jazykových kompetenciách, profesijných štandardoch prípravy učiteľov publikovaných v Poľsku aj v zahraničí, vrátane renomovaných vydavateľstiev ako Cambridge a Multilingual Matters. Za zásluhy v oblasti vedy bol Paweł Poszytek vymenovaný za člena Programovej rady Medzinárodného inštitútu informatiky a systemiky (2019). Venuje sa aj manažmentu v školstve a vzdelávaniu v oblasti leadershipu.

Bol rečníkom na konferenciách European Vocational VET WEEK a členom Poradnej pracovnej skupiny zriadenej ministrom školstva pre reformu systému OVP. Okrem toho sa zúčastnil stoviek národných a medzinárodných debát a vedeckých konferencií (v Európe, USA, Austrálii, Japonsku) o prepojení vzdelávacieho systému a obchodu/priemyslu, prepojení odborného vzdelávania a trhu práce, IT technológií, impakt zručností, kompetencie budúcnosti atď.

11:30-12:20 > Vyhlásenie víťazov “Inspirations and innovations Erasmus+” v kategóriách: inklúzia, enviromentálna udržateľnosť , dobrovoľníctvo, participácia a aktívne občianstvo, zapojenie samospráv, internacionalizácia

12:20-13:00 > Obedová prestávka

13:00-14:10 > Paralelné diskusie o prioritách programu Erasmus+

Priority: Inklúzia a občianska participácia

Moderujú: Alexandra Junášková a Silvia Štefániková

Diskutujúca za Výskumný ústav detskej psycho­lógie a patopsychológie: Janette Motlová, riaditeľka
Diskutujúci za Centrum inkluzívneho vzdelávania: Viktor Križo, riaditeľ a lektor

Viktor Križo vyštudoval učiteľstvo matematiky, špeciálnu pedagogiku, teológiu a psychológiu v Bratislave, Trnave i v Brne, toho času realizuje aj supervízny a psychoterapeutický výcvik PCA. Dvanásť rokov pôsobil ako učiteľ matematiky a špeciálny pedagóg, aktuálne pracuje ako koordinátor školských podporných tímov v Centre poradenstva a prevencie. Venuje sa humanistickej psychológii (C. Rogers, M. Rosenberg, G. Landreth) a jej implementácii do školského prostredia. Je riaditeľom a lektorom v Inklucentre-Centre inkluzívneho vzdelávania. V Slovenskej Komore učiteľov advokuje tému demokratizácie v školách.

Diskutujúci za mesto Považská Bystrica: Karol Janas, primátor, politik, univerzitný profesor a historik

Karol Janas je primátor mesta Považská Bystrica, poslanec Trenčianskeho samosprávneho kraja, univerzitný docent, historik a autor vedeckých monografií, vysokoškolských učebníc, a viac ako 100 vedeckých štúdií a odborných článkov. Pôsobí ako vedúci Katedry politológie na Trenčianskej univerzite A. Dubčeka v Trenčíne.

Celoživotné pôsobenie v školstve, v samospráve a otvorený dialóg s mladými ľuďmi ho priviedli k potrebe motivovať a aktívne zapojiť mladých ľudí do diania vo svojej komunite. Aj z tohto dôvodu vytvorilo mesto pod jeho vedením v úzkej spolupráci s mladými ľuďmi strategický dokument „Koncepcia práce s mládežou mesta Považská Bystrica na roky 2021-2028“, ktorý definuje priority a ciele nášho mesta v kľúčových oblastiach rozvoja práce s mládežou, s ohľadom na aktuálne potreby mladých.

„Uvedomujem si, že mladí ľudia predstavujú budúcnosť nášho mesta i našej krajiny. Je našou povinnosťou vychovávať ich k zodpovednosti, načúvať ich potrebám a reagovať na ne tak, aby cítili, že aj oni sa podieľajú na vývoji mesta.“

Diskutujúci za Parlament detí a mládeže mesta Ostravy: David Kaszper, predseda

David Kaszper je 19 ročný študent pomaturitného štúdia  na Jazykovej škole v Ostrave. Už tretím rokom je vo vedení Parlamentu detí a mládeže mesta Ostravy (PDMMO), ku ktorému sa dostal počas svojho štúdia na strednej škole. Pôsobí aj v ďalších mládežníckych organizáciách, vždy z rovnakých dôvodov. Jeho cieľom je čo najviac zapájať mladých ľudí okolo seba do diania a sprístupňovať im ich možnosti sa rozvíjať aj prostredníctvom neformálneho vzdelávania. V mládežníckych parlamentoch vidí obrovský prínos, hlavne pre zapojených mladých ľudí. Tento prínos vníma na sebe, ale aj na priateľoch, ktorí prostredníctvom zapájania podstúpili nenásilný proces rozvoja vlastných kompetencií. S parlamentom sa zapojili a vytvorili niekoľko projektov aj v programe Erasmus +, ktoré podporili a naďalej podporujú rozvoj demokracie, a tým aj samotný osobnostný rozvoj každého zapojeného. Ich cieľom je, aby mladí ľudia hovorili svoje názory, a tie boli aj vypočuté. Od mladého veku budujú demokratické zmýšľanie mladých ľudí a tým posilňujú silu demokracie. Práve tieto myšlienky sú to, v čo verí, a sú hnacím motorom jeho pôsobenia.

Priorita: Digitalizácia

Moderuje: Michal Hudák

Diskutujúca za Národnú agentúru programu Erasmus+ pre vzdelávanie a odbornú prípravu: Silvia Miháliková, kontrolórka programu a digital officer

Silvia Miháliková pôsobí v Národnej agentúre Erasmus+ pre vzdelávanie a odbornú prípravu na pozícii digital officer. Je konštruktívnym mediátorom požiadaviek Európskej komisie na postupnú digitalizáciu procesov spojených so zahraničnými mobilitami v rámci programu, predovšetkým na vysokých školách. Aktívne sa podieľa na úlohách pracovnej skupiny pre digitalizáciu manažovanej Európskou komisiou a European University Foundation. Silvia má osemročné skúsenosti s prácou v programe Erasmus+. Na oddelení medzinárodných vzťahov Univerzity Komenského v Bratislave koordinovala administráciu mobilít študentov a zamestnancov. V Slovenskej akademickej asociácii pre medzinárodnú spoluprácu, ktorej súčasťou je národná agentúra programu Erasmus+, pracovala ako projektová konzultantka a v súčasnosti popri pozícii digital officer pôsobí ako kontrolórka programu.

Diskutujúca za eTwinning: Katarína Hrbáňová, riaditeľka

Katarína Hrbáňová pôsobí 13 rokov v slovenskej národnej podpornej organizácií eTwinning, sídliacej na Žilinskej univerzite v Žiline. V súčasnosti zastáva pozíciu koordinátorky eTwinning Slovensko. eTwinning, ako súčasť programu Erasmus+, vytvára medzinárodnú komunitu všetkých typov škôl a ponúka bezpečnú platformu pre pedagogických zamestnancov škôl s cieľom poskytnúť učiteľom a ich žiakom možnosti na virtuálnu komunikáciu, spoluprácu, tvorbu projektov, zdieľanie skúseností s kolegami zo Slovenska aj zo zahraničia. Hlavným cieľom eTwinningu je prispieť k rozvoju IKT zručností u pedagógov a zvýšiť a rozvíjať digitálnu gramotnosť a kľúčové kompetencie žiakov. eTwinning vzdeláva slovenských učiteľov v obliati projektového vyučovania a využívania IKT nástrojov rôznymi formami: inovačným vzdelávaním, školeniami v regiónoch, online webinármi, či zabezpečením a financovaním účasti na medzinárodných eTwinning seminároch, odborných workšopoch a konferenciách doma aj v zahraničí.

Diskutujúci za Technickú univerzitu v Košiciach: Radovan Hudák, prorektor pre zahraničné vzťahy a mobilitu

Radovan Hudák je prorektorom pre medzinárodné vzťahy a mobilitu Technickej univerzity v Košiciach. Vedúci Ústavu špeciálnych inžinierskych procesov a vedúci Katedry biomedicínskeho inžinierstva a merania Technickej univerzity v Košiciach. Expert na výrobu medicínskych aditív, výrobu bioaditív a biomateriálov. Zodpovedný za projekt európskej univerzitnej aliancie „Ulysseus“ pre partnerskú inštitúciu – Technická univerzita v Košiciach.

Diskutujúca za Štátny inštitút odborného vzdelávania: Ľubica Gállová, vedúca oddelenia úseku celoživotného vzdelávania

Ľubica Gállová je námestníčka riaditeľa Štátneho inštitútu odborného vzdelávania pre celoživotné vzdelávanie dlhodobo pôsobí v oblasti vzdelávania a medzinárodnej spolupráce. V ostatných rokoch sa zameriava na prepojenie európskych a národných politík vo vzdelávaní, najmä v oblasti zvyšovania kvality, flexibility a dostupnosti odborného vzdelávania a vzdelávania dospelých. Pôsobí ako členka poradnej skupiny Európskej komisie pre Európsky kvalifikačný rámec a Europass a pracovnej skupiny OECD pre odborné vzdelávanie. V roku 2020 koordinovala prípravu Stratégie celoživotného vzdelávania a poradenstva na roky 2021-2030.

Priorita: Environmentálna udržateľnosť

Moderuje: Peter Huray

Diskutujúca za Fashion Revolution Czech Republic and Slovakia: Martina Mareková Kuipers, koordinátorka za Slovensko

Martina Mareková Kuipers je Fashion Revolution koordinátorka pre Slovensko. Jej zameraním je transparentnosť a etickosť módneho priemyslu, hľadanie riešení, edukácia a celková osveta v daných témach. Ako slow fashion dizajnérka vedie vlastnú značku viac ako dekádu a nazbierané skúsenosti posúva cez vzdelávacie projekty a workshopy.

Fashion Revolution Slovakia je nezisková organizácia zameraná na etickosť a transparentnosť módneho priemyslu. Hnutie bolo založené po páde Rany Plaza v Bangladéži v roku 2013 a dnes pôsobí celosvetovo. Cez osvetu, vzdelávanie a aktivizmus vytvára povedomie o problémoch i riešeniach spojených s módou, pričom najznámejšou je kampaň Who Made My Clothes so zámerom ukázať pracovné podmienky ľudí, ktorí vyrábajú naše oblečenie.

Projekt RecyCOOL Zašime nedostatky je Erasmus+ program vytvárajúci edukačné podklady zaoberajúce sa súčasným módnym priemyslom a jeho dopadmi na životné prostredie a sociálnu sféru. Výstupmi sú metodológie a kurikulá na vzdelávanie v tejto téme, ktoré sa tvoria odborným tímom na Slovensku, v Čechách a Veľkej Británii. Informačným garantorom projektu je samotná Orsola de Castro, zakladateľka Fashion Revolution. Program zahŕňa edukáciu v témach, mentorovanie mladých pri tvorbe vlastného oblečenia a mentorovanie mladých pri organizácii vlastného zero-waste eventu, kde svoju prácu predstavia.

Diskutujúci za Mother Flower: Peter Ďubek, zakladateľ Mother Flower

14:10-14:30 > Vyhlásenie víťazov súťaže Tvár Erasmus+

14:30-14:45 > Záver konferencie