Konferencia Vízie Erasmus+

Erasmus+ včera, dnes a zajtra

Erasmus+ na Slovensku vytvára už 24 rokov množstvo skvelých príležitostí pre žiakov, študentov, pedagogických a odborných zamestnancov, pracovníkov s mládežou, dobrovoľníkov aj samotným mladým ľuďom stráviť čas v zahraničí a zlepšiť tak svoje poznatky, rozšíriť si obzory, získať nové zručnosti a kompetencie a následne sa uplatniť lepšie na trhu práce.

Online konferencia Vízie Erasmus+ sa konala 28. januára 2022.

V priebehu programového obdobia 2014 – 2020 sa zrealizovalo:

0

mobilít

0

vysokoškolských študentov sa zúčastnilo zahraničných študijných pobytov a stáží

0

mladých ľudí sa zúčastnilo neformálneho vzdelávania v zahraničí

0

pedagogických zamestnancov sa zúčastnilo zahraničných vzdelávacích kurzov a získavali nové poznatky z partnerských inštitúcií

Konferencia Vízie Erasmus+ sa konala pod záštitou Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky.

Konferencia bola určená pre všetkých, ktorí sa zaujímajú a pracujú na tom, aby na Slovensku fungovalo inovatívne formálne a neformálne vzdelávanie. Vďaka medzinárodným študijným mobilitám a spoluprácam, ktoré podporuje program Erasmus+, sa otvára ohromný priestor príležitostí v tejto oblasti.

Práve preto je program Erasmus+ win-win. Školy a inštitúcie získajú financie na vzdelávanie svojich zamestnancov, spolupracovníkov a žiakov, ktorí zažijú nové metódy vzdelávania sa. Organizácie si tak zároveň budujú svoju značku – imidž moderných a trendy organizácií.

Nový program prináša nový vietor. Čo sa dá urobiť lepšie? Aké sú vízie medzinárodného vzdelávania a práce s mládežou? Odpovede na tieto – a mnohé ďalšie – otázky priniesla konferencia Vízie Erasmus+.

Pozrite si záznam konferencie Vízie Erasmus+ vrátane diskusie o prioritách inklúzia a občianska angažovanosť.

Diskusia o priorite: Digitalizácia

Diskusia o priorite: Enviromentálna udržateľnosť

Program konferencie

9:00-9:30 > Otvorenie konferencie

Otvorenie konferencie Jozefom Detkom, výkonným riaditeľom SAAIC a Petrom Lenčom, generálnym riaditeľom IUVENTA

Príhovor generálneho riaditeľa sekcie medzinárodnej spolupráce a európskych záležitostí na Ministerstve školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky Mareka Mošku

Príhovor vedúceho Zastúpenia Európskej komisie na Slovensku Vladimíra Šuchu

Príhovor vedúcej oddelenia pre koordináciu programu Erasmus+ Ute Haller-Block

Ute Haller-Block je vedúcou oddelenia pre koordináciu programu Erasmus+ na Generálnom riaditeľstve pre vzdelávanie, mládež, kultúru a šport Európskej komisie (DG EAC). Túto pozíciu zastáva od roku 2019. Má dlhoročné skúsenosti s programom Erasmus+ a predchádzajúcimi generáciami programov EÚ – zastávala viaceré koordinačné funkcie v rámci decentralizovaných a centralizovaných akcií programov, najmä programu Leonardo da Vinci. V roku 2010 nastúpila do Výkonnej agentúry pre vzdelávanie, audiovíziu a kultúru, kde zastávala pozíciu vedúcej oddelenia pre odborné vzdelávanie a prípravu, vysokoškolské vzdelávanie a mládež. Jej predchádzajúce pracovné skúsenosti boli v kancelárii Zastúpenia Európskej komisie v Nemecku a v bankovom sektore.

9:30-9:50 > Vyhlásenie víťazov súťaže Európska značka pre jazyky

9:50-10:10 > Prestávka

10:10-11:15 > Erasmus+ včera, dnes a zajtra: panelová diskusia

Panelovú diskusiu moderuje Alexandra Junášková, riaditeľka Národnej agentúry programu Erasmus+ pre vzdelávanie a odbornú prípravu

Alexandra Junášková je riaditeľkou Slovenskej národnej agentúry pre Program Erasmus+ pre vzdelávanie a odbornú prípravu. V tejto pozícii zodpovedá za riadenie programu na národnej úrovni v rámci príslušných sektorov vzdelávania a odbornej prípravy a podieľa sa na vývoji metodického, koncepčného a obsahového smerovania implementácie programu vrátane politických priorít v oblasti národnej úrovni. Zúčastňuje sa rôznych pracovných skupín najmä v oblasti odborného vzdelávania a celoživotného vzdelávania, zameraných na rozvoj politík v týchto sektoroch. Podieľa sa na vývoji rôznych štúdií, napr. zabezpečenie kvality vo vzdelávaní, inklúzia, internacionalizácia vzdelávania, trasovanie absolventov a pod. Predtým sa aktívne podieľala ako projektová manažérka na rozvoji Národného kvalifikačného rámca Slovenskej republiky a ako vedúca národných stredísk pracovala na zavádzaní nástrojov a iniciatív ECVET a EQAVET na národnej úrovni.

Diskutujúci za slovenskú Národnú agentúru programu Erasmus+ pre mládež a šport: Peter Kupec, riaditeľ

Peter Kupec vyštudoval bakalárske a magisterské štúdium na Katedre politológie a euroázijských štúdii na filozofickej fakulte Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre. Počas štúdia sa venoval záležitostiam cyperskej otázky a neuznanej Severocyperskej tureckej republiky. Po magisterskom štúdiu absolvoval dvojročné postgraduálne štúdium na Ústave medzinárodných vzťahov a právnej komparistiky na Právnickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. Počas tohto štúdia sa venoval politickej a spoločenskej situácii v Bosne a Hercegovine. Jeho prvým zamestnaním bola pozícia projektového manažéra programu EÚ Mládež v akcii v organizácii IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže, kde pôsobí do súčasnosti ako riaditeľ Národnej agentúry programu EÚ Erasmus+ pre oblasť mládeže a športu, ktorá od roku 2018 implementuje aj program Európsky zbor solidarity. Pre európske programy pre mládeže pracuje od roku 2011.

Diskutujúci za českú agentúru Dům zahraniční spolupráce: Michal Uhl, štatutárny zástupca

Michal Uhl pôsobí v Domě zahraniční spolupráce od roku 2016. Najskôr sa podieľal na strategickom rozvoji organizácie z pozície námestníka riaditeľky, od roku 2021 je štatutárny zástupca inštitúcie. Problematike vzdelávania a sociálnej politiky sa venoval už na analytických a poradenských pozíciách na Ministerstve školstva, mládeže a športu, ako aj na Úrade vlády ČR. V rokoch 2012 až 2017 bol členom Ústavu pre štúdium totalitných režimov.

Diskutujúci za rakúsku agentúru Österreichs Agentur für Bildung und Internationalisierung: Ernst Gesslbauer, riaditeľ
Diskutujúci za poľskú agentúru Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji: Pawel Poszytek, riaditeľ

Paweł Poszytek je generálny riaditeľ Poľskej národnej agentúry programu Erasmus+ a Európskeho zboru solidarity. Oficiálny delegát WorldSkills Poľsko. Člen viacerých pracovných skupín Európskej komisie a Ministerstva národného školstva Poľskej republiky, koordinátor projektu Country profile, ktorý realizuje Rada Európy.

Recenzent národného základného kurikula pre vyučovanie cudzích jazykov v roku 2008 a spoluautor aktualizácie učebných osnov na rok 2016/2017. Bývalý člen výkonnej rady Európskej asociácie výučby a hodnotenia jazykov. Od roku 2014 je expertom programu „Horizont 2020“. V období 2017-2018 spoluvytváral nový učebný plán pre všeobecné vzdelávanie moderných cudzích jazykov. Od roku 2017 je členom poľsko-ukrajinskej rady výmeny mládeže a poľsko-nemeckej rady pre spoluprácu mládeže.

Autor mnohých článkov o modeli spolupráce medzi vedou a podnikaním a jazykového vzdelávania, o zručnostiach, priemysle 4.0, jazykových kompetenciách, profesijných štandardoch prípravy učiteľov publikovaných v Poľsku aj v zahraničí, vrátane renomovaných vydavateľstiev ako Cambridge a Multilingual Matters. Za zásluhy v oblasti vedy bol Paweł Poszytek vymenovaný za člena Programovej rady Medzinárodného inštitútu informatiky a systemiky (2019). Venuje sa aj manažmentu v školstve a vzdelávaniu v oblasti leadershipu.

Bol rečníkom na konferenciách European Vocational VET WEEK a členom Poradnej pracovnej skupiny zriadenej ministrom školstva pre reformu systému OVP. Okrem toho sa zúčastnil stoviek národných a medzinárodných debát a vedeckých konferencií (v Európe, USA, Austrálii, Japonsku) o prepojení vzdelávacieho systému a obchodu/priemyslu, prepojení odborného vzdelávania a trhu práce, IT technológií, impakt zručností, kompetencie budúcnosti atď.

11:15-12:05 > Vyhlásenie víťazov “Inspirations and innovations Erasmus+” v kategóriách: inklúzia, enviromentálna udržateľnosť, dobrovoľníctvo, participácia a aktívne občianstvo, zapojenie samospráv, internacionalizácia

12:05-13:00 > Obedová prestávka

13:00-14:10 > Paralelné diskusie o prioritách programu Erasmus+

Priority: Inklúzia a občianska participácia

Moderujú: Alexandra Junášková a Silvia Štefániková

Diskutujúca za Výskumný ústav detskej psycho­lógie a patopsychológie: Janette Motlová, riaditeľka
Diskutujúci za Centrum inkluzívneho vzdelávania: Viktor Križo, riaditeľ a lektor

Viktor Križo vyštudoval učiteľstvo matematiky, špeciálnu pedagogiku, teológiu a psychológiu v Bratislave, Trnave i v Brne, toho času realizuje aj supervízny a psychoterapeutický výcvik PCA. Dvanásť rokov pôsobil ako učiteľ matematiky a špeciálny pedagóg, aktuálne pracuje ako koordinátor školských podporných tímov v Centre poradenstva a prevencie. Venuje sa humanistickej psychológii (C. Rogers, M. Rosenberg, G. Landreth) a jej implementácii do školského prostredia. Je riaditeľom a lektorom v Inklucentre-Centre inkluzívneho vzdelávania. V Slovenskej Komore učiteľov advokuje tému demokratizácie v školách.

Diskutujúci za mesto Považská Bystrica: Karol Janas, primátor, politik, univerzitný profesor a historik

Karol Janas je primátor mesta Považská Bystrica, poslanec Trenčianskeho samosprávneho kraja, univerzitný docent, historik a autor vedeckých monografií, vysokoškolských učebníc, a viac ako 100 vedeckých štúdií a odborných článkov. Pôsobí ako vedúci Katedry politológie na Trenčianskej univerzite A. Dubčeka v Trenčíne.

Celoživotné pôsobenie v školstve, v samospráve a otvorený dialóg s mladými ľuďmi ho priviedli k potrebe motivovať a aktívne zapojiť mladých ľudí do diania vo svojej komunite. Aj z tohto dôvodu vytvorilo mesto pod jeho vedením v úzkej spolupráci s mladými ľuďmi strategický dokument „Koncepcia práce s mládežou mesta Považská Bystrica na roky 2021-2028“, ktorý definuje priority a ciele nášho mesta v kľúčových oblastiach rozvoja práce s mládežou, s ohľadom na aktuálne potreby mladých.

„Uvedomujem si, že mladí ľudia predstavujú budúcnosť nášho mesta i našej krajiny. Je našou povinnosťou vychovávať ich k zodpovednosti, načúvať ich potrebám a reagovať na ne tak, aby cítili, že aj oni sa podieľajú na vývoji mesta.“

Diskutujúci za Parlament detí a mládeže mesta Ostravy: David Kaszper, predseda

David Kaszper je 19 ročný študent pomaturitného štúdia  na Jazykovej škole v Ostrave. Už tretím rokom je vo vedení Parlamentu detí a mládeže mesta Ostravy (PDMMO), ku ktorému sa dostal počas svojho štúdia na strednej škole. Pôsobí aj v ďalších mládežníckych organizáciách, vždy z rovnakých dôvodov. Jeho cieľom je čo najviac zapájať mladých ľudí okolo seba do diania a sprístupňovať im ich možnosti sa rozvíjať aj prostredníctvom neformálneho vzdelávania. V mládežníckych parlamentoch vidí obrovský prínos, hlavne pre zapojených mladých ľudí. Tento prínos vníma na sebe, ale aj na priateľoch, ktorí prostredníctvom zapájania podstúpili nenásilný proces rozvoja vlastných kompetencií. S parlamentom sa zapojili a vytvorili niekoľko projektov aj v programe Erasmus +, ktoré podporili a naďalej podporujú rozvoj demokracie, a tým aj samotný osobnostný rozvoj každého zapojeného. Ich cieľom je, aby mladí ľudia hovorili svoje názory, a tie boli aj vypočuté. Od mladého veku budujú demokratické zmýšľanie mladých ľudí a tým posilňujú silu demokracie. Práve tieto myšlienky sú to, v čo verí, a sú hnacím motorom jeho pôsobenia.

Priorita: Digitalizácia

Moderuje: Michal Hudák

Diskutujúca za Národnú agentúru programu Erasmus+ pre vzdelávanie a odbornú prípravu: Silvia Miháliková, kontrolórka programu a digital officer

Silvia Miháliková pôsobí v Národnej agentúre Erasmus+ pre vzdelávanie a odbornú prípravu na pozícii digital officer. Je konštruktívnym mediátorom požiadaviek Európskej komisie na postupnú digitalizáciu procesov spojených so zahraničnými mobilitami v rámci programu, predovšetkým na vysokých školách. Aktívne sa podieľa na úlohách pracovnej skupiny pre digitalizáciu manažovanej Európskou komisiou a European University Foundation. Silvia má osemročné skúsenosti s prácou v programe Erasmus+. Na oddelení medzinárodných vzťahov Univerzity Komenského v Bratislave koordinovala administráciu mobilít študentov a zamestnancov. V Slovenskej akademickej asociácii pre medzinárodnú spoluprácu, ktorej súčasťou je národná agentúra programu Erasmus+, pracovala ako projektová konzultantka a v súčasnosti popri pozícii digital officer pôsobí ako kontrolórka programu.

Diskutujúca za eTwinning: Katarína Hrbáňová, riaditeľka

Katarína Hrbáňová pôsobí 13 rokov v slovenskej národnej podpornej organizácií eTwinning, sídliacej na Žilinskej univerzite v Žiline. V súčasnosti zastáva pozíciu koordinátorky eTwinning Slovensko. eTwinning, ako súčasť programu Erasmus+, vytvára medzinárodnú komunitu všetkých typov škôl a ponúka bezpečnú platformu pre pedagogických zamestnancov škôl s cieľom poskytnúť učiteľom a ich žiakom možnosti na virtuálnu komunikáciu, spoluprácu, tvorbu projektov, zdieľanie skúseností s kolegami zo Slovenska aj zo zahraničia. Hlavným cieľom eTwinningu je prispieť k rozvoju IKT zručností u pedagógov a zvýšiť a rozvíjať digitálnu gramotnosť a kľúčové kompetencie žiakov. eTwinning vzdeláva slovenských učiteľov v obliati projektového vyučovania a využívania IKT nástrojov rôznymi formami: inovačným vzdelávaním, školeniami v regiónoch, online webinármi, či zabezpečením a financovaním účasti na medzinárodných eTwinning seminároch, odborných workšopoch a konferenciách doma aj v zahraničí.

Diskutujúci za Technickú univerzitu v Košiciach: Radovan Hudák, prorektor pre zahraničné vzťahy a mobilitu

Radovan Hudák je prorektorom pre medzinárodné vzťahy a mobilitu Technickej univerzity v Košiciach. Vedúci Ústavu špeciálnych inžinierskych procesov a vedúci Katedry biomedicínskeho inžinierstva a merania Technickej univerzity v Košiciach. Expert na výrobu medicínskych aditív, výrobu bioaditív a biomateriálov. Zodpovedný za projekt európskej univerzitnej aliancie „Ulysseus“ pre partnerskú inštitúciu – Technická univerzita v Košiciach.

Diskutujúca za Štátny inštitút odborného vzdelávania: Ľubica Gállová, námestníčka riaditeľa

Ľubica Gállová je námestníčka riaditeľa Štátneho inštitútu odborného vzdelávania pre celoživotné vzdelávanie dlhodobo pôsobí v oblasti vzdelávania a medzinárodnej spolupráce. V ostatných rokoch sa zameriava na prepojenie európskych a národných politík vo vzdelávaní, najmä v oblasti zvyšovania kvality, flexibility a dostupnosti odborného vzdelávania a vzdelávania dospelých. Pôsobí ako členka poradnej skupiny Európskej komisie pre Európsky kvalifikačný rámec a Europass a pracovnej skupiny OECD pre odborné vzdelávanie. V roku 2020 koordinovala prípravu Stratégie celoživotného vzdelávania a poradenstva na roky 2021-2030.

Priorita: Enviromentálna udržateľnosť

Moderuje: Peter Huray

Diskutujúca za Fashion Revolution Czech Republic and Slovakia: Martina Mareková Kuipers, koordinátorka za Slovensko

Martina Mareková Kuipers je Fashion Revolution koordinátorka pre Slovensko. Jej zameraním je transparentnosť a etickosť módneho priemyslu, hľadanie riešení, edukácia a celková osveta v daných témach. Ako slow fashion dizajnérka vedie vlastnú značku viac ako dekádu a nazbierané skúsenosti posúva cez vzdelávacie projekty a workshopy.

Fashion Revolution Slovakia je nezisková organizácia zameraná na etickosť a transparentnosť módneho priemyslu. Hnutie bolo založené po páde Rany Plaza v Bangladéži v roku 2013 a dnes pôsobí celosvetovo. Cez osvetu, vzdelávanie a aktivizmus vytvára povedomie o problémoch i riešeniach spojených s módou, pričom najznámejšou je kampaň Who Made My Clothes so zámerom ukázať pracovné podmienky ľudí, ktorí vyrábajú naše oblečenie.

Projekt RecyCOOL Zašime nedostatky je Erasmus+ program vytvárajúci edukačné podklady zaoberajúce sa súčasným módnym priemyslom a jeho dopadmi na životné prostredie a sociálnu sféru. Výstupmi sú metodológie a kurikulá na vzdelávanie v tejto téme, ktoré sa tvoria odborným tímom na Slovensku, v Čechách a Veľkej Británii. Informačným garantorom projektu je samotná Orsola de Castro, zakladateľka Fashion Revolution. Program zahŕňa edukáciu v témach, mentorovanie mladých pri tvorbe vlastného oblečenia a mentorovanie mladých pri organizácii vlastného zero-waste eventu, kde svoju prácu predstavia.

Diskutujúca za Združenie Slatinka: Martina Paulíková, koordinátorka Združenia Slatinka

Martina Paulíková vyštudovala ochranu prírody a krajiny na Technickej univerzite vo Zvolene, pracuje ako environmentálna konzultantka pre mimovládne organizácie aj verejnú správu na Slovensku. Predmetom jej záujmu je participácia verejnosti na rozhodovaní o životnom prostredí (vrátane detí a mladých ľudí), ochrana a udržateľné využívanie vôd a ochrana zelene v kultúrnej krajine. Už počas vysokoškolského štúdia začala dobrovoľníčiť v Združení Slatinka, ktorého cieľom je ochrana životného prostredia a presadenie alternatív ku kontroverznej priehrade pripravovanej v cennom údolí rieky Slatina pri Zvolene. V združení dnes pôsobí ako koordinátorka.

V súčasnosti pracuje pre Nadáciu Ekopolis ako programová manažérka, a na Ministerstve životného prostredia SR pomáha pri koordinácii tvorby koncepcie vodnej politiky za účasti širokej škály stakeholderov. Na Úrade splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti pracuje na zapojení občianskej spoločnosti do programovania európskych štrukturálnych a investičných fondov 2021 – 2027 v oblasti 2. Zelená Európa. Je členkou monitorovacieho výboru pre Operačný program Kvalita životného prostredia, kde zastupuje sieť environmentálnych organizácií Ekofórum.

14:10-14:30 > Vyhlásenie víťazov súťaže Tvár Erasmus+

14:30-14:45 > Záver konferencie