Zapojte sa do súťaže Európska značka pre jazyky

Ak ste zapojení do kreatívneho, inovatívneho a inšpiratívneho ukončeného projektu financovaného z programu Erasmus+ alebo v rámci eTwinningu zameraného na jazykové vzdelávanie, zapojte sa do národnej súťaže Európska značka pre jazyky. Svoje jazykové projekty môžete predkladať na základe Výzvy vyhlásenej Národnou agentúrou programu Erasmus+ pre vzdelávanie a odbornú prípravu do 26. 9. 2023.

V rokoch 2023 – 2024 sa Európska značka pre jazyky udelí projektom, ktoré podporujú aspoň jednu z nasledujúcich európskych alebo národných priorít.

Európske priority:

  1. Podpora jazykového vzdelávania nových migrantov, vysídlených detí a mladých ľudí
  2. Profesionálny rozvoj učiteľov v oblasti inklúzie a medzikultúrneho dialógu, najmä v súvislosti so zvýšenou jazykovou rozmanitosťou v triede
  3. Podpora projektov zameraných na menšiny a regionálne jazyky ako prostriedok na podporu rovnosti, sociálnej súdržnosti a aktívneho občianstva
  4. Jazykové vzdelávanie ako podpora osobnostného rastu dospelých učiacich sa

Národné priority:

  1. Aplikovanie holistického prístupu k vyučovaniu jazykov: zavádzanie interaktívnych, participatívnych metód vyučovania