Copy of Výzva 2021 (1) (002)

Program Erasmus+ 2021 – 2027

V tomto programovom období sa na projekty Erasmus+ vyčlenilo vyše 26 miliárd, čo je takmer dvojnásobne viac finančných prostriedkov v porovnaní s obdobím 2014-2020. Skvelá príležitosť pre viacerých žiakov a študentov stráviť niekoľko týždňov v partnerských školách alebo na odbornej praxi v zahraničí.

Erasmus+ ponúka jedinečnú príležitosť aj pre odborný rast učiteľov, či už prostredníctvom zahraničných kurzov šitých pre vaše potreby alebo jazykové vzdelávanie.

Skúste Erasmus+ aj na vašej škole!

  • inklúzia a diverzita = inovatívne vzdelávanie dostupné pre všetkých;
  • digitalizácia = reflektovanie potrieb modernej digitálnej doby;
  • environmentálna udržateľnosť = zvyšovanie povedomia o klimatickej situácii a podpora udržateľného správania;
  • aktívna participácia = rozvoj sociálnych a multikultúrnych kompetencií, kritického myslenia a aktívneho občianstva založeného na demokratickom princípe v celoživotnom vzdelávaní a v práci s mládežou.

Akcie riadené národnou agentúrou

Zahraničné pobyty sú atraktívnou cestou, ako zviditeľniť vašu školu a inštitúciu. Inovujte aj tento rok, využite možnosti programu Erasmus+!

Centralizované akcie

Centralizované akcie sú projekty, ktoré sú koordinované Výkonnou agentúrou pre kultúru, vzdelávanie a audiovizuálny sektor sídliacou v Bruseli (EACEA). Úloha národnej agentúry pri takýchto projektoch je ich propagovať, ale samotné podanie prihlášky aj realizácia projektov sa uskutočňuje v spolupráci s EACEA. V závislosti od akcie je možné spolupracovať ako s programovými, tak aj s partnerskými krajinami programu Erasmus+.