Erasmusplus SAAIC IUVENTA

    AKO ZÍSKAŤ GRANT

Výzva na podanie žiadostí na rok 2016

Európska komisia zverejnila 20. 10. 2015 aktuálnu Výzvu na predkladanie návrhov na rok 2016 EAC/A04/2015 pre nové projekty a mobility v rámci programu Erasmus+. Dňa 22.10.2015 bolo zverejnené korigendum k Výzve na predkladanie návrhov. Rovnako bol zverejnený Sprievodca programom pre žiadateľov na rok 2016 v anglickom jazyku.

Vzdelávanie a odborná príprava
Pre tento rok sú všetky termíny v oblasti vzdelávania a odbornej prípravy už ukončené.

Mládež a šport

Blíži sa nám 26. apríl (12:00 Stredoeurópskeho času), ktorý je druhým predkladacím termínom pre žiadosti v rámci programu Erasmus+ pre oblasť mládeže a športu. Preto by Vás Národná agentúra programu EÚ Erasmus+ chcela informovať ako potencionálnych žiadateľov, že v roku 2016 sú ciele programu podporujúce nasledujúce aktivity:
  • v rámci Kľúčovej akcie 1 sú aktivity zamerané na začlenenie mladých ľudí s nedostatkom príležitostí do spoločnosti ako aj inklúzia rómskej mládeže a podpora krátkodobých projektov Európskej dobrovoľníckej služby. Cieľom je aj podpora prvožiadateľov a mladých ľudí, ktorí sa zúčastnili na národných projektoch zameraných na zvýšenie kvality práce s mládežou. Takisto projektové zámery podporujúce prvky tolerancie, interkultúrneho dialógu, boja proti xenofóbii, rasizmu, antisemitizmu a ideológiám popierajúcich základné ľudské a občianske práva. Súčasťou Kľúčovej akcie je aj téma utečencov/ migrantov a prevencie proti radikalizácii mládeže;
  • v rámci Kľúčovej akcie 2 je to podpora nadnárodných iniciatív mládeže a rozvoj kvality a zavádzania nových trendov a inovácií v oblasti vzdelávania v rámci strategických partnerstiev a
  • cieľmi Kľúčovej akcie 3 je podpora aktivít Štruktúrovaného dialógu v rámci témy predsedníctva SR v Rade EÚ v druhej polovici roku 2016, a to práca s mládežou ako priestor na rozvoj potenciálu mladých ľudí a príprava aktivít zameraných na tému prevencie radikalizácie mládeže a zvyšujúceho sa extrémizmu a nenávistného vyjadrovania.

Pre tento rok máme alokovaných spolu 3 438 789,20 € a pre jednotlivé akcie je rozpočet nasledovný (výška je orientačná):
  • KA1 - 2 623 768,00 €
  • KA2 - 670 958,00 €
  • KA3 - 131 446,00 €

Nezabudnite, že v rámci programu Erasmus+ môžete zapájať do projektov aj partnerské krajiny, na ktoré je vyhradených približne 25% rozpočtu z každej Kľúčovej akcie. Výška rozpočtu pre jednotlivé predkladacie kolá je približne rovnaká, ale môže byť upravovaná podľa aktuálnych potrieb jednotlivých akcií.

V prípade, že by ste chceli konzultovať svoje projektové zámery, neváhajte sa na nás obrátiť. Kontakty nájdete na tomto odkaze.

Ďalším predkladacím termínom projektových žiadostí v rámci každej Kľúčovej akcie je 4. október 2016 (12:00 Stredoeurópskeho času). Pre tento termín platia tiež vyššie uvedené ciele a priority.

Podrobné podmienky k tejto výzve a zámerom nájdete v príručke na našej stránke.