Erasmusplus SAAIC IUVENTA

Sektory vzdelávania - Otázky ku KA2

  • Nie. Projekty KA2 - Strategické partnerstvá umožňujú veľkú flexibilitu, pokiaľ ide o ich veľkosť a zameranie. Rozlišujeme 2 typy strategických partnerstiev (SP) podľa rozsahu a komplexnosti:

    1. SP podporujúce inovácie - zamerané na tvorbu inovačných výstupov a/alebo intenzívne šírenie a využívanie existujúcich alebo novovytvorených produktov. Nie sú oprávnené v projektoch KA229 - školské výmenné partnerstvá. 

    2. SP podporujúce výmenu osvedčených postupov - zamerané na výmenu dobrej praxe, vytváranie a posilnenie sietí, zvýšenie kapacít organizácií pre medzinárodnú spoluprácu, výmenu nápadov, skúseností a metód, ako aj ich konfrontáciu. Je možné vytvoriť aj hmatateľné výstupy menšieho rozsahu. Nie sú oprávnené v sektore VŠ. Školské výmenné partnerstvá patria do tejto skupiny Strategických partnerstiev.