Erasmusplus SAAIC IUVENTA

Sektory vzdelávania - Otázky ku KA2

  • Projekt KA2 - Strategické partnerstv nie je primárne mobilitným projektom.  Nadnárodné vzdelávacie/vyučovacie/školiace aktivity však môžu byť finančne podporené aj v prípade, ak projekt neplánuje intelektuálne výstupy za podmienky, že priamo prispievajú k dosiahnutiu celkových cieľov projektu. Napríklad ak ide o projekt menšieho rozsahu, ktorý má za cieľ vypracovať učebné materiály financované z položky rozpočtu "Manažment a implementácia projektu", je možné takéto aktivity, zamerané na testovanie učebných materiálov v projekte naplánovať.