Erasmusplus SAAIC IUVENTA

Oblasť Mládeže - Všeobecné otázky

  • Táto informácia aj s linkami na dané formuláre je uvedená v Sprievodcovi/Príručke v Časti C na strane 202.

    Jedná sa o formuláre „Právny subjekt“ a „Finančná identifikácia“ Obidva formuláre je potrebné vyplniť, naskenovať a vložiť na portál.

    V prípade identifikácie právneho subjektu vypĺňajú neformálne skupiny formulár „Fyzická osoba“ a neziskové organizácie alebo občianske združenia „Súkromná spoločnosť“. Ako príloha sa v prípade neformálnej skupiny prikladá kópia občianskeho preukazu a v prípade neziskových organizácií kópia o pridelení čísla IČO.

    K vyplnenému formuláru „Finančnej identifikácie“ sa prikladá posledný výpis účtu, kde sú viditeľné všetky údaje stanovené v častiach „NÁZOV BANKOVÉHO ÚČTU“ a „BANKA“ formulára. Pokiaľ nepriložíte kópiu výpisu z účtu, musí byť formulár potvrdený bankou. Formulár musí byť vyplnený a podpísaný majiteľom účtu v oboch prípadoch.

    Dokumenty je potrebné naskenovať a nahrať do účastníckeho portálu v časti „Dokumenty“.