Erasmusplus SAAIC IUVENTA

Sektory vzdelávania - Otázky ku KA2 - Finančné otázky

  • Nie. Grant z rozpočtovej položky „Multiplikačné podujatia“ je určený ako príspevok na náklady spojené s organizáciou národných alebo nadnárodných podujatí zameraných na šírenie projektových výstupov mimo partnerstva. Jeho výška sa odvíja od počtu zahraničných a domácich účastníkov mimo organizácií partnerov, ktorí sa zúčastnia týchto podujatí. Účasť zástupcov projektových partnerov na multiplikačných podujatiach je možné hradiť z rozpočtovej položky „manažment a implementácia projektu.“