Erasmusplus SAAIC IUVENTA

Sektory vzdelávania - Otázky ku KA2 - Finančné otázky

 • Je potrebné dodržať tieto podmienky:

  1. Formálny vzťah medzi príjemcom a osobou, ktorá vykonáva činnosť na projekte Erasmus+ musí byť preukázaný dokladom o zmluvnom vzťahu medzi príjemcom a danou osobou (ďalej len zmluvný vzťah).
  2. Zmluvný vzťah nesmie mať charakter subkontraktu.  Ak sú v rámci realizácie projektu potrebné externe objednávané služby (napr. hradené prostredníctvom faktúry), takéto náklady musia byť plánované v rozpočtovej položke mimoriadne náklady.  
  3. Zmluvný vzťah musí byť uzavretý v súlade s platnou legislatívou v krajine príjemcu.
  4. Na rovnaký charakter činnosti  v projekte Erasmus+  musí byť uzavretý rovnaký zmluvný vzťah (platí od výzvy 2018). 
  5. Formálny vzťah musí existovať pred podpisom Zmluvy o poskytnutí grantu medzi príjemcom a národnou agentúrou (platí od výzvy 2018).

  V prípade partnerov zo zahraničia je potrebné predložiť čestné vyhlásenie štatutárneho zástupcu organizácie v anglickom jazyku, že osoba, vykonávajúca činnosť v danom projekte Erasmus+ má uzatvorený zmluvný vzťah s organizáciou, ktorý je v danej organizácii bežný pre daný typ činnosti.