Erasmusplus SAAIC IUVENTA

    KOMPENDIÁ

Späť na zoznam projektov

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Stále IN
Číslo projektu:2014-1-SK01-KA101-000160
Popis projektu:na stránke Európskej komisie
Grant:9015 €
Sumár projektu:Sme malé cirkevné gymnázium na východnom Slovensku, kde je veľká miera nezamestnanosti. Naša škola má v svojom profile definované dve hlavné úlohy. Prvou úlohou je štvorročné vzdelávanie žiakov vo veku 15- 19 rokov, ktorí po absolvovaní štúdia budú dostatočne pripravení na štúdium na vysokej škole a neskôr budú konkurencie schopní na pracovnom trhu. Druhou úlohou je výchova mladých ľudí, ktorí v dospelom veku budú zodpovední občania spoločnosti schopní samostatne vykonávať rôzne pracovné pozície. V súčasne silne globalizovanom svete je nutné vedieť získavať informácie z rôznych zdrojov a hlavne je nutné vedieť ich kriticky hodnotiť. K tomu je potrebné plynule ovládať minimálne jeden svetový jazyk. Pre učiteľov, ktorí sú tvorcami a hlavnými menežérmi výchovno-vzdelávacieho procesu mladých ľudí je to absolútna nevyhnutnosť, aby schopnosti získavať a kriticky hodnotiť jednotlivé informácie z rôznych informačných zdrojov, predovšetkým z internetu, vedeli učiť aj svojich žiakov. Cieľom projektu je v prvom rade dovzdelávanie sa účastníkov a získanie lepších jazykových zručností. Druhým cieľom projektu je oboznámenie sa s mnohými ďalšími kreatívnymi aktivitami použiteľnými pri výučbe predmetov, spolu s oboznámením sa existencie a spôsobom obsluhy najmodernejšej didaktickej techniky. Ciele tohto projektu sa budeme snažiť naplniť prostredníctvom aktívneho absolvovania 14 dňových kurzov organizovaných agentúrou Pilgrims, ktorá má v jazykovom vzdelávaní ľudí, najmä učiteľov, z celého sveta už 40 ročné skúsenosti. Počet účastníkov projektu: 3. Všetci učitelia projektu sú učiteľmi prírodovedných predmetov a zároveň sú realizátormi projektu "Sun is life" v prostredí etwinning. Dopad tejto vzdelávacej aktivity bude na: - účastníkov kurzu - školu - študentov Absolvovaním vzdelávacích aktivít v rámci daného projektu očakávame výrazné zlepšenie jazykových a metodických zručností účastníkov aktivít, následnú implementáciu získaných zručností do vyučovacieho procesu a tým zvýšenú motiváciu študentov pre ďalšie vzdelávanie. Tým sa zvýši ich použiteľnosť na pracovnom trhu a získajú predpoklady pre začlenenie sa do sveta vzdelávania a práce v EÚ.
Koordinátor:Gymnazium bl. Pavla Petra Gojdiča
Prešov
Partneri:The Education & Training Company Limited
Oxford, United Kingdom
www.pilgrims.co.uk