Erasmusplus SAAIC IUVENTA

    KOMPENDIÁ

Späť na zoznam projektov

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
EuroMoba - európska mobilita
Číslo projektu:2014-1-SK01-KA102-000324
Popis projektu:na stránke Európskej komisie
Grant:56822 €
Sumár projektu:Projekt korešponduje s našimi dlhodobými pozitívnymi skúsenosťami a rastom záujmu žiakov o zahraničnú stáž, ktorá je integrálnou a inovatívnou súčasťou odborného praktického vzdelávania a významnou pridanou hodnotou k štúdiu na strednej škole. Napĺňa aj naše potreby revidovať a inovovať ŠkVP vo všetkých odboroch a implementovať do nich prvky duálneho systému. Projekt si kladie hlavné ciele: - podporovať účastníkov v získavaní a rozvíjaní svojich kompetencií (vedomosti, zručnosti, postoje) s cieľom podporiť svoj osobný rozvoj a zamestnateľnosť na trhu práce; - rozvíjať svoje cudzojazyčné kompetencie; - získať prístup k inováciám vo svojom odbore, osvojiť si ich a zdieľať so spolužiakmi; - pochopiť význam a získať motiváciu k celoživotnému vzdelávaniu; - zlepšovať povedomie a porozumenie iných kultúr aín, upevňovať vedomie európskeho občianstva a identity; - rozširovať kapacitu, atraktivitu a medzinárodnú dimenziu školy ; - sústrediť materiál a fotodokumentáciu na tvorbu prác v rámci Stredoškolskej odbornej činnosti a maturitných projektov; - zapojiť do stáže aj znevýhodnených žiakov; - zaistiť potvrdenie kompetencií získaných prostredníctvom stáže v zahraničí; - implementovať osvedčené postupy do vlastného štúdia, osobného života, kurikula školy. Projektu sa zúčastní celkom 39 žiakov z učebných a študijných odborov: mechanik-špecialista automobilovej výroby, technik informačných a telekomunikačných technológií, pracovník marketingu – turizmus, komerčný pracovník v doprave – logistika a 4 sprevádzajúci učitelia. Dvojtýždňové stáže sa uskutočnia v destináciách Malaga, Praha, Portsmouth. Hlavné aktivity v rámci projektu zahŕňajú informovanie a výber účastníkov, prípravu na stáž, zabezpečenie praktických záležitostí a logistiky, výber vhodných pracovných miest, monitoring a mentoring účastníkov, evaluáciu stáže, certifikáciu účastníkov, disemináciu a implementáciu výsledkov projektu do Školského vzdelávacieho programu. Očakávané výsledky a dopad projektu: a) na žiakov: získanie nových vedomostí a zručností vo svojom odbore, zlepšenie cudzojazyčných kompetencií, zlepšenie svojich vzdelávacích výsledkov, upevnenie sebadôvery, zvýšenie zamestnateľnosti; b) na školu: rast kapacity pre modernizáciu a internacionalizáciu, rozšírenie siete partnerov, zvýšenie záujmu žiakov základných škôl a verejnosti o školu, implementácia osvedčených postupov do vlastných aktivít. Dlhodobým prínosom projektu bude implementácia prvkov duálneho systému a rast kvality nášho vzdelávania, lepšia zamestnateľnosť našich absolventov v praxi, zlepšenie imidžu školy a jej postavenia v konkurenčnom prostredí stredných odborných škôl v meste a regióne, nové partnerstvo s perspektívou ďalšej projektovej spolupráce.
Koordinátor:Stredná odborná škola
Levice
Partneri:TELLUS LIMITED
PLYMOUTH, United Kingdom
www.tellusgroup.com
AGENTURA EDUCO s.r.o.
Praha 7, Czech Republic
www.educo.cz
Asociacion Escuela de Komunicacion Informacion y Practicas en Europa
Malaga, Spain
www.ekipeuropa.com