Erasmusplus SAAIC IUVENTA

    KOMPENDIÁ

Späť na zoznam projektov

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Tvorí celá rodina
Číslo projektu:2015-1-SK01-KA101-008644
Popis projektu:na stránke Európskej komisie
Grant:16920 €
Sumár projektu:Naším projektom "Tvorí celá rodina", reagujeme na celospoločenský problém vzdelávania nielen na Slovensku, ale aj v ostatnýchinách Európy - kladenie veľkého dôrazu na kvantitu osvojených vedomostí, na úkor kvality, nízka prepojenosť školy s praktickým životom, predčasné ukončovanie školskej dochádzky bez potrebných zručností a kvalifikácie, čo má za následok neschopnosť uplatniť sa na trhu práce a s tým súvisiace rozširovanie počtu nezamestnaných. Našim cieľom je čo najlepšie nielen teoreticky, ale najmä prakticky pripraviť žiakov na ich ďalšie štúdium zvlášť na odborných školách, odovzdať im čo najviac praktických zručností a skúseností, vybudovať u nich kladný vzťah k práci, podporovať zmysel pre tímovú prácu a tieto ich schopnosti podporiť aj zvyšovaním ich jazykových zručností v kvalitnej, modernej výučbe cudzieho jazyka, čím sa zvýšia ich možnosti uplatnenia sa aj na zahraničnom pracovnom trhu. Aby sme mohli dosiahnuť vytýčené ciele vo vzdelávaní našich žiakov, je potrebné rozšíriť pedagogicko- odborné a jazykové schopnosti vyučujúcich na našej škole a to aj vzdelávaním sa v zahraničných vzdelávacích inštitúciách. Do projektu sa zapojí 8 vyučujúcich z našej školy- 6 vyučujúcich z 1. stupňa a 2 vyučujúce z 2. stupňa. Vyučujúce z prvého stupňa majú kladný vzťah k tvorivým aktivitám, k ručným prácam, potrebujú však získať ďalšie praktické zručnosti, osvojiť si inovatívne postupy, techniky, potrebné k realizovaniu naplánovaných aktivít a rozšíriť si svoje jazykové kompetencie. Potrebujú získať pracovné aj teoretické zručnosti k pestovaniu rastlín, k práci s hlinou a hodvábom, na šitie a zdobenie textílií, na tkáčske zručnosti a spoznať nové prístupy pre využitie a spracovanie odpadového materiálu. Vyučujúca AJ chce svoje vyuč. hodiny obohatiť o nové, kreatívne metódy, osvojiť si zaujímavé, hravé a tvorivé aktivity, ktoré budú prínosom k efektívnemu osvojovaniu si cudzieho jazyka u žiakov. Všetky získané zručnosti a vedomosti by sme chceli využiť pri realizácií naplánovaných aktivít so žiakmi, ich rodičmi a ďalšími zainteresovanými osobami. Medzi tieto aktivity plánujeme zaradiť vytvorenie Náučného bylinkového chodníka, pri tvorbe ktorého si žiaci osvoja praktické aj teoretické znalosti pestovania a starostlivosti o rastliny, v rámci vyučovania aj v rámci mimoškolských aktivít sa chceme so žiakmi venovať tkaniu textilných obrazov z odpadového materiálu, čím podporíme u žiakov kladný vzťah k životnému prostrediu a národným kultúrnym tradíciam. Ďalšími aktivitami -maľovaním na hodváb a prácou s hlinou - podporíme u žiakov rozvoj fantázie a jemnej motoriky, ďalej počas roka budeme realizovať rôzne sprievodné aktivity, pri ktorých využijeme získané praktické vedomosti a zručnosti- týždeň európskych jazykov, realizácia etwinningových projektov, vianočné tvorivé dielne, výroba Bieleho Londýna, výroba darčekov ku Dňu učiteľov a k Zápisu prvákov, zároveň výroba kulís pre vystúpenie divadielka Púpavienky v rámci kultúrneho programu, výroba fašiangových masiek z odpadového materiálu, spoločné tvorivé dielne s klientami Ústavu sociálnej starostlivosti, výroba darčekov ku Dňu matiek, detí a otcov. Výsledkom nášho projektu bude zvýšená úroveň ako odborných, tak aj praktických zručností pedagógov, ktoré môžu odovzdať svojim žiakom vovýchovno-vyučovacom procese, ale aj mimo neho, v záujmovej činnosti, kde sa môže ukázať nadanie a kreativita aj u žiakov so slabším prospechom. Svojimi výtvarnými prácami, vystúpeniami na rôznych podujatiach, prezentovaním sa v regionálnej tlači a televízii, organizovaním spoločných workshopov s rodičmi a obyvateľmi mesta zviditeľnia seba a svoju školu . VybudovanímBylinkového náučného chodníka, úžitkovej záhrady dostanú aj ďalší žiaci priestor pokračovať v začatých aktivitách, aby sa naša škola čo najviac približovala praktickej príprave našich žiakov pre ich ďalšie štúdium na strednej škole. Zároveň účasťou našich žiakov na medzinárodných projektoch, či už v rámci eTwinningu, alebo Erasmusu, získajú neoceniteľné skúsenosti aj od priateľov z európskychín, nadviažu nové priateľstvá a škola tak získa nadnárodný rozmer.
Koordinátor:Základná škola Štefana Šmálika, Školská 166, Tvrdošín
Tvrdošín