Erasmusplus SAAIC IUVENTA

    KOMPENDIÁ

Späť na zoznam projektov

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Implementácia prvkov metódy CLIL do vyučovacieho procesu
Číslo projektu:2015-1-SK01-KA101-008654
Popis projektu:na stránke Európskej komisie
Grant:9075 €
Sumár projektu:Myšlienka projektu pramení z potreby skvalitneniajazykovej prípravy žiakov na budúci profesijný život, z potreby prepojenia poznatkov teórie a praxe , z potreby motivovať pedagógov k celoživotnému vzdelávaniu, predchádzať syndrómu vyhorenia a z potreby samotnej školy posúvať sa vpred. Celkovým cieľom nášho projektu je implementovať inovatívne metódy a formy práce na našej škole, a to konkrétne včlenenie prvkov metódy CLIL do vyučovania prírodovedných predmetov a matematiky pre sekundárne vzdelávanie a všeobecných predmetov na primárnom vzdelávaní. Hlavnou aktivitou nášho projektu je účasť pedagógov na mobilitách, konkrétne štruktúrovanom kurze zameranom na metódu CLIL, a to priamo v jazykovom a kultúrnom kontexte cieľového jazyka - Spojenom kráľovstve. Mobilít sa majú v prvom turnuse zúčastniť pedagógovia nižšieho stredného vzdelávania, a to pedagóg zastupujúci oblasť výučbycudzích jazykov ako garanta metodiky a jazykovej spolupráce advaja pedagógovia za oblasť prírodných vied a matematiky ako praktickí realizátori, neskorší tútori a supervízori využívania prvkov metódy CLIL.Z dôvodu diferenciácie potrieb jednotlivých úrovní vzdelávania sa v ďalšom turnuse kurzu zúčastnia dvaja pedagógovia primárneho vzdelávania. Potreba dvoch pedagógov za vzdelávaciu úroveň korešponduje s princípom zastupiteľnosti kľúčových zamestnancov. Hlavnej aktivite bude predchádzať prípravná fáza na úrovni jazyka, odbornosti a poznatkov z danej problematiky, logistického a administratívneho zabezpečenie mobilít.Po realizácii vzdelávania budú účastníci zavádzať prvky integrovanej jazykovej výučby. Vo finálnej fáze projektu sa nadobudnuté skúsenosti a praktické poznatky zapracujú do inovovaného školského kurikula s referenciami na využívanie prvkov CLIL. Projekt bude mať zásadný dopad na stratégiu školy, na kvalituponúkaných vzdelávacích obsahov prostredníctvom atraktívnychforiem a metód práce zameraných na motiváciu žiakova v neposlednom rade na samotných pedagógovako nástroja ich osobnostného a profesionálneho rastu.
Koordinátor:Základná škola Jána Ámosa Komenského, Komenského 3, Komárno
Komárno