Erasmusplus SAAIC IUVENTA

    KOMPENDIÁ

Späť na zoznam projektov

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
CAD/CAM technológie
Číslo projektu:2015-1-SK01-KA101-008729
Popis projektu:na stránke Európskej komisie
Grant:4770 €
Sumár projektu:SOŠ drevárska v Liptovskom Hrádku poskytuje odborné vzdelávanie v oblasti drevospracujúcej výroby. Pre potreby praxe pripravuje absolventov aj v oblasti CNC technológií. Aby škola poskytovala kvalitné vzdelávanie v tejto oblasti, musí zabezpečiť, aby pedagógovia mali príležitosť rozvíjať a rozširovať svoju vyučovaciu kapacitu v oblasti CAD, CAM technológií potrebných pre prácu s CNC zariadeniami,a tak mohli zabezpečovaťpožiadavku kvalitnej prípravy absolventov školy. Škola má CNC zariadenie od spoločnosti Jeřábek z Brna, ktorá odporúča pre jeho prevádzku software AlphaCAM.Škola daný software zakúpený má, ale nemá zaškolených pracovníkov pre prácu s týmto programom. Škola od 01.09.2014 otvára nový experimentálny odbor 3349 K technik drevostavieb spolu s troma ďalšími školami na Slovensku, kde školský vzdelávací program zahŕňa vzdelávanie v CNC technológiách, preto absolvovanie kurzu v partnerskej organizácii je jednou z primárnych potrieb na zabezpečenie získania novýchvyučovacích nástrojov a zvýšeniakompetenciív IK technológiách upedagógov vyučujúcich odborné predmety. Projekt je určenýpre dvochpedagogických zamestnancov, učiteľov odborných predmetov v Strednej odbornej škole drevárskej v Liptovskom Hrádku. Ciele projektu sa zameriavajú na: 1. Rozvoj kompetencií pedagogických pracovníkov v oblasti používania IK technológií. 2. Získanie zručnostis novým vyučovacím nástrojom - software AlphaCAM štúdiom v cudzine. 3. Nadviazanietrvalej spolupráce s organizáciou v zahraničí. Použité metódy: - prácaa vyučovanie v skupinách, praktické workshopy, individuálna práca, práca s IKT, individuálne prezentácie Očakávanými výsledkami projektu sú: 1. zlepšeniekvality odborného vzdelávania žiakov v oblasti CNC technológií, 2.zvýšenie konkurencieschopnosti školy v regióne, 3. dosahovanie porovnateľných vzdelávacích výsledkov so školami zapojenými do overovania experimentálneho odboru, 4. vzrast rozsahu vyučovacích techník pedagógov Realizáciou projektu sa očakáva udržiavanie spolupráce s partnerskou organizáciou v období po ukončení projektu, a to hlavne v oblasti konzultačnej činnosti a pre ďalšiu etapu zaškolenie pracovníkov pri prípadnom zvýšení počtu pedagogických pracovníkov pre dané technológie. Aktivitasa uskutoční v Českej republike v trvaní desiatichdní.
Koordinátor:Stredná odborná škola drevárska, Pod lipami 77, Liptovský Hrádok
Liptovský Hrádok