Erasmusplus SAAIC IUVENTA

    KOMPENDIÁ

Späť na zoznam projektov

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Zlepšenie metodiky vyučovania cudzích jazykov na škole
Číslo projektu:2015-1-SK01-KA101-008742
Popis projektu:na stránke Európskej komisie
Grant:3630 €
Sumár projektu:Projekt „Zlepšenie metodiky vyučovania cudzích jazykov na škole“ je vypracovaný v spolupráci s ADC College so sídlom v Londýne. Naším zámerom bolo umožniť našim učiteľom spoznať metódy, formy a obsahy vzdelávania na medzinárodnej úrovni. Je určený pre dvoch pedagogických zamestnancov, učiteľov cudzieho jazyka, s možnosťou zahraničnej mobility. Hlavným cieľom projektu je podpora profesionálneho rastu pedagogických pracovníkov v oblastivyučovania metodiky cudziehojazyka. Účastníci projektu si rozšíria svoje pedagogické vedomosti a zručnosti o nové metódy a formy vzdelávania, potrebné pre vyučovací proces, ktoré budú môcť následne doplniť do Školského vzdelávacieho programu avyužívať na vyučovacích hodinách. Získajú nové inšpirácie od kolegov z inýchín, s ktorými nadviažu kontakty a budú ich udržiavať aj po skončení kurzu. Zlepšia svoje komunikačné zručnosti a obohatia svoju účasť na projekte o kultúrne a historické pamiatky Londýna. Účastníkmi kurzu, ktorý by sa mal uskutočniť v mesiaci február 2016 v trvaní jedeného týždňa, budú dvaja učitelia anglického jazyka. Všetky spomínané ciele sa dosiahnu realizáciou hlavných aktivít. Patria medzi ne aktívna účasť na odbornom kurze a nadviazanie kontaktov a zotrvanie v kontakte s lektormi kurzu a partnermi s iných európskychín a ich vzájomná spolupráca, s cieľom porovnávať spätnú väzbu. Ďalej sem patrí monitoring profesionálneho rozvoja a hlásenie spätnej väzby lektorom kurzu a implementácia dôležitých informácií do Školského vzdelávacieho programu a ich následné využívanie na vyučovacích hodinách. Účastníci kurzu pred jeho začatím zorganizujú stretnutia, aby si upevnili odbornú terminológiu o maximálne množstvo poznatkov z oblasti vyučovania jazykov a tým boli čo najlepšie pripravení na samotný kurz. Taktiež budú viesť debaty o kultúre a histórii Londýna a Veľkej Británie. Počas samotného kurzu budú všetkým účastníkom kurzu poskytnuté jazykové sedenia, ktoré zlepšia ich jazykovú úroveň. Účasť na kurze vytvorí partnerstvo medzinárodného charakteru, účastníci kurzu si prehĺbia svoje pedagogické vedomosti a rozšíria o nové poznatky, získajú prehľad o vyučovaní v iných európskych krajinách. Vytvorí sa priestor na porovnávanie vzdelávacích postupov na Slovensku s inýmikrajinami. Jednotlivé vyučovacie metódy a inéformy vzdelávania budú začlenené do Školského vzdelávacieho programu a následne do vyučovacieho procesu, čo bude dlhodobým prínosom z hľadiska zvýšenia kvality vyučovania jazykov na našej škole.
Koordinátor:Stredná pedagogická škola, Bottova 15A, Levoča
Levoča