Erasmusplus SAAIC IUVENTA

    KOMPENDIÁ

Späť na zoznam projektov

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Projektové manažérstvo pre interkultúrne výmenné projekty v rámci Európy
Číslo projektu:2015-1-SK01-KA101-008755
Popis projektu:na stránke Európskej komisie
Grant:3700 €
Sumár projektu:Obsahom kurzu realizovaného v Portugalskom Porte je získanie kompetencie manažovania európskych projektov, pretože pre školu je prioritou spolupráca so školami podobného zamerania v rámci EU. Priamy kontakt s účastníkmi s rôznychín EU poskytne príležitosť zdokonaliť komunikačné kompetencie, porozumieť kultúre a tradíciám jednotlivýchín a umožní tak účastníkom kurzu porozumieť rôznorodosti európskych národov a odstráni bariéry týkajúce sa stereotypov a predsudkov. Okrem toho je cieľom seminárov naučiť participantov riešiť finančné záležitosti súvisiace s medzinárodnými projektmi, taktiež sa oboznámia s možnosťami monitorovania projektov, evalvácie a šírenia výsledkov projektov. Tento kurz svojim obsahom a poskytnutím príležitosti stretnúť potenciálnych partnerov zároveň vnesie aj iný rozmer do vyučovania anglického jazyka ako aj do didaktiky a metodiky odborných predmetov. Kurz obsahuje: - prehľad programov financovaných EU - zdroje informácií o projektoch - ich plánovaní a realizácii - osvojenie si stratégie získavania projektových partnerov - finančný manažment - sledovanie a kontrola projektov - stratégie evalvácie a šírenia výsledkov projektov - riešenie vzniknutých problémov a možnosti ich predchádzania - interkultúrne komunikačné stratégie - získavanie pozitívnych postojov k iným kultúram v EU - otázky občianstva Európskej únie Počas praktických workshopov a v kontexte prípravy simulovaných projektov majú účastníci možnosť verifikácie všetkých teoretických poznatkov formou diskusií, mítingov, hrania rolí a interaktívnych stretnutí. Stredná odborná škola drevárska sa rozhodla vyslať na školenie v Portugalsku riaditeľa školy a učiteľa odborných predmetov a informatiky na základe ich predošlých skúsenosti s prácou na rôznych projektoch. Igor Šesták je riaditeľom školy a skúsený pedagóg. Ján Pavol je skúsený pedagóg s dlhoročnou praxou. Keďže vo svojom voľnom čase sa vzdelávajú aj v anglickom jazyku sú kompetentní zúčastniť sa tohto školenia, ktorého komunikačným jazykom je angličtina. Majú najväčšie predpoklady relevantne odovzdať získané poznatky svojim kolegom a žiakom ako aj transformovať ich do učebných aj študijných odborov tejto školy. Vzhľadom na to, že škola má záujem realizovať projekt spolupráce s inými strednými odbornými školami v EU najmä v odboroch, ktoré ponúka, sú vysielaní pedagógovia tými najvhodnejšími, a to z dôvodu znalosti jednotlivých odborov. Ďalším dôvodom ich predispozície pre tento kurz je ich znalosť IKT, ktoré sú v súčasnosti nevyhnutnou kompetenciou. Zdatnosť v práci s médiami im uľahčí komunikáciu, umožní lepšie prezentovať školu, región aj Slovensko na medzinárodnej úrovni. V prvom rade očakávame, že účasť našich pedagógov na školení bude prospešná pre rozvoj a ďalšie napredovanie školy. Informácie získané z kurzu chce škola v čo najkratšom čase využiť na prípravu a uskutočnenie projektu európskej mobility našich žiakov. Na základe úspešnej realizácie projektu a nadviazania spolupráce so školami podobného zamerania môže škola v kontexte náborov ponúknuť svojim potenciálnym študentom aj možnosť konfrontovať svoje nadobudnuté poznatky aj so žiakmi v EU. V súvislosti s tým škola ponúkne žiakom možnosť zdokonaliť sa v komunikácií v anglickom jazyku, pretože žiaci participujúci na projekte budú vystavení autentickýmkomunikačným situáciám v reálnom prostredí, a tým dostanú možnosť rozvíjať svoje jazykové kompetencie. Žiaci si rozšíria svoje obzory nie len v oblasti vzdelávania, jazyka, kultúry či chápania spoločnosti, medziľudských vzťahov a komunikácie, ale získajú nový pohľad na ich vlastný rozvoj osobnosti a ďalšie napredovanie. Skúsenosti z projektu, výmena informácii a lepšie komunikačné schopnosti uľahčia žiakom po absolvovaní školy uplatnenie sa na trhu práce nie len na Slovensku ale aj v Európe, nadobudnú interkultúrne kompetencie a osvoja si hodnoty tolerancie a spolupráce. Prínos kurzu pre účastníkov spočíva, tak v zdokonalení si komunikačných zručností, ale najmä v získaní kontaktov na iné európske stredné školy a následné využitie týchto kontaktov na tvorbu projektov a perspektívnu spoluprácu. Kurz poskytne účastníkom množstvo adekvátnych informácií týkajúcich sa manažovania projektov, financovania a ich využitia pre ďalší rozvoj školy. V kontexte kooperácie s pedagógmi z rôznych európskych kultúr získajú tiež poznatky o histórii, kultúre, tradíciách a fungovaní spoločnosti.
Koordinátor:Stredná odborná škola drevárska, Lúčna 1055, Vranov nad Topľou
Vranov nad Topľou