Erasmusplus SAAIC IUVENTA

    KOMPENDIÁ

Späť na zoznam projektov

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Zlepšenie motivácie a kvalita vo vyučovaní anglického jazyka
Číslo projektu:2015-1-SK01-KA101-008800
Popis projektu:na stránke Európskej komisie
Grant:9975 €
Sumár projektu:Projekt ZLEPŠENIE MOTIVÁCIE A KVALITY VOVYUČOVANÍ ANGLICKÉHO JAZYKA je zameraný na aktivizujúce metódy zvýšujúce motiváciu v školskom prostredí, rozvoju jazykových kompetenciíprostredníctvom inovatívnych metód. Považujeme za dôležité, aby vyučujúci našej školy motivovali žiakov k získavaniu širokej škály vedomostí a zručností, viedli ich k uvedomeniu si kultúrnych hodnôt a k komunikácii v anglickom jazyku. Tým v značnej miere prispejú k naplneniu cieľov našej školy. Výber účastníkov projektu bol realizovaný v novembri 2014 na pedagogickej rade, kde pre potreby naplnenia cieľov školy boli vybraní 4 účastníci. Spolu so zvoleným mentorom projektu, ktorý má predchádzajúce skúsenosti na e-twinningových projektoch sme vybrali najvhodnejšie kurzy: pre potreby našej školy: partneri, ktorí majú vysoké renomé EBC a IBC. Účastníci si rozšíria jazykovú a interkultúrnu kompetenciu budú vedieť uplatniť anglický jazyk v medzipredmetových vzťahoch, v projektových prácach. Prostredníctvomaktivizujúcich metód, ktoré vedú k zlepšeniu kvality a motivácie na vyučovaní a posilňujú tímovú prácu v príjemnej pracovnej atmosfére budú naši vyučujúci viesť žiakov k osobnostnému a sociálnemu rozvoju.Účastník kurzu v Portugalsku, zameraného na motiváciu v školskom prostredí prispeje k rozvoju celkovej osobnostižiakov organizovaním aktivít a súťaží, v ktorých budú žiaci reprezentovať našu školu.Pre vyučujúcu na 1. stupnikurz v Colchestri, zameraný na získavanie kľúčových kompetencií v anglickom jazyku prostredníctvom umenia, s použitím inovačních prvkov CLIL metódy bude prínosom pre potreby našej školy, pretože sme zaviedli vyučovanieanglického jazyka od 1. ročníka. Vyučujúca získa inšpirujúce nápady pre umenie a dizajn, ktoré bude aplikovať aj plánovanom projekte K2. Veríme, že aktívne metódy v učení, učenie o kultúrnom uvedomení, nadviazanie kontaktov s novými partnermi pre školubudú veľkým úžitkom pre vyučujúcu anglickéhojazyka v Belfaste. Prvky CLIL bude uplatňovať vyučujúca geografie, biológie a anglického jazyka vo vyučovaní svojich predmetov. Absolvovaním kurzu v Gloucestri získa množstvo materiálov, praktické nápady na vyučovanie anglického jazyka skúsenosti pri projektových prácach žiakov. Veríme, že naša škola prispeje k spolupráci s európskymi partnermi aj v rámci e-twinningu, do ktorého sa aktívne zapájame.V budúcnosti pre lepšiu komunikáciu a získanie kontaktov so školami a organizáciami v rámci Európy použijeme Europass, v ktorom budú predstavené všetky kompetencie získané na kurzoch Erasmus+.Veríme, že po absolvovaní kurzov budú vyučujúci schopní vytvoriť lepšie podmienky pre motiváciu žiakov a uskutočňovať širokú škálu motivujúcich aktivít na škole. Veríme, že absolvovaním kurzov budú vyučujúci implementovať svoje získané kompetencie do vyučovacieho procesu ale budú na projektoch svoje zručnosti, školu a budú schopní vytvoriť lepšie podmienky pre motiváciu žiakov a uskutočňovať motivujúce aktivity na škole. O výsledkoch projektu budeme informovaťnašu školu, rodičov a širokú verejnosť prostredníctvom násteniek v škole, letákov, blogov, článkovv miestnej a regionálnej tlači, webovej stránky školy, taktiež prostredníctvom workshopov, seminárov, na metodických centrách. Tento projektbude veľkým prínosom pre školu napredujúcu k modernizácii a internacionalizácii, čo patrí k cieľom našej školy.
Koordinátor:Základná škola, Rázusova 2260, Čadca
Čadca