Erasmusplus SAAIC IUVENTA

    KOMPENDIÁ

Späť na zoznam projektov

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Nové myšlienky a prax pre školu
Číslo projektu:2015-1-SK01-KA101-008833
Popis projektu:na stránke Európskej komisie
Grant:10680 €
Sumár projektu:Analýza výchovno vzdelávacieho procesu na našej škole ukázala, že pribúda počet slabo prospievajúcich a neprospievajúcich žiakov. Tento poblém sčasti spôsobuje nedostatočne motivujúce rodinné prostredie a samotná osobnosť žiaka, ktorý nemá potrebu osobnostného rastu. Ďalším problémom je zvyšujúci sa počet začlenených a rómskych žiakov. Tieto zmeny v štruktúre učiacich sa vyvolávajú napätú sociálnu klímu v škole. Z uvedeného vyplýva potreba pedagógov získavať informácie a skúsenosti s riešením týchto problémov. Cieľom projektu je oboznámiť sa s praxou v iných európskychinách a preniesť ich skúsenosti do podmienok našej školy. V rámci projektu plánujeme účasť šiestich pedagogických pracovníkov na troch odborných seminároch v zahraničí, organizovaných inštitúciou " Forum Eltern und Schule".Všetci vybraní pedagógovia majú dlhoročnú prax a podieľajú sa na riadení školy, na práci s riešením problémov žiakov, sú organizátormi projektov a pracujú s rómskymi žiakmi. Výsledkami projektu je realizácia zmien v oblasti integrácie rómskych študentov, výchovného poradenstva (vytvorenie tímu špecialistov) a vypracovanie dokumentu - Plán individuálneho rozvoja žiaka a jeho aplikáciado výchovno -vzdelávacieho procesu. Predpokladáme, že projekt bude mať dopad na zlepšenie sociálnej klímy v škole, zvýšenie motivácie žiakov dosahovať lepšie výsledky s dopadom na pozitívny rozvoj osobnosti. V konečnom dôsledku tieto zmeny prispejú aj k zvýšeniu ich uplatniteľnosti na trhu práce, čo je jednou z priorít plánu rozvoja školy.Proces týchto zmien bude dlhodobý.
Koordinátor:Stredná odborná škola, Štefánikova 39, Svit
Svit